Sefydlwyd Fforwm Ymgysylltu Ieuenctid y Comisiynydd ym mis Rhagfyr 2018 ac mae wedi cyfarfod dair gwaith hyd yn hyn.

Gan ei fod dal yn ddyddiau cynnar i’r Fforwm, rydym am i gynifer o bobl ifanc â phosibl gael cyfle i lunio dyfodol plismona ac atal troseddu yn eu hardal.

Er mwyn helpu i sicrhau bod y Fforwm yn ymgysylltu â chymaint o bobl ifanc â phosibl, penodwyd Hafan Cymru trwy broses dendro i weithio ochr yn ochr â'n Llysgenhadon Ieuenctid i ddatblygu'r Fforwm a chynyddu cyfleoedd inni ymgysylltu â phobl ifanc ledled yr ardal; yn benodol gyda phobl ifanc sy'n cael eu colli yn rheolaidd o brosesau gwneud penderfyniadau, e.e. troseddwyr ifanc neu bobl ifanc agored i niwed.

Rydym yn edrych ymlaen at rannu mwy o wybodaeth gyda chi yn fuan ar sut y gallwch chi gymryd rhan yn ein gwaith gyda Hafan Cymru.

Llysgennad Ifanc

Os ydych chi rhwng 11 a 18 oed a genych diddordeb i fod yn Llysgennad Ifanc, plis cysylltwch gyda'n swyddfa.

Manylion Cyswllt Cyffredinol

Cyfeiriad y Swyddfa

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
SCHTh
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn / e-bost

01267 226440

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk