Mae adborth yn bwysig i ni, adborth positif ac adborth negyddol, gan ei fod yn ein helpu i adnabod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda, ond yn yr un modd mae yn ein helpu i adnabod y meysydd lle mae angen i ni wella.  

Mae canmoliaeth yn adnabod yr effaith gadarnhaol y mae swyddogion a staff yn cael ar ein cymunedau. Ar ôl cael y rhain, maent yn cael eu dilyn gan y tîm rheoli llinell berthnasol  

Mae pryderon yn ein helpu i ddeall y materion sydd yn bwysig i chi. Gobeithiwn nad oes achos i chi gwyno. Beth bynnag, os oes angen i chi gwyno, dymunwn ei ddatrys i chi mor fuan ag sydd yn bosib.

Beth yw eich pryder neu ganmoliaeth am?

Ystyrir cwynion mewn perthynas â Swyddogion/Staff yr Heddlu o dan reng Prif Gwnstabl gan Heddlu Dyfed-Powys.

Ffurflen Adolygiad SCHTh

 

Defnyddio’r ffurflen hon

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych chi’n anhapus ynglŷn â chanlyniad eich cwyn, neu’r ffordd y cafodd eich cwyn ei thrin gan Heddlu Dyfed Powys.

Rhaid i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh) dderbyn eich cais am adolygiad o fewn 28 diwrnod ar ôl y dyddiad a nodir ar eich llythyr canlyniad gan Heddlu Dyfed-Powys. Er enghraifft, os taw 1 Ebrill yw’r dyddiad sydd ar eich llythyr, mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr ein bod ni’n derbyn eich cais am adolygiad erbyn 29 Ebrill. 

Hygyrchedd

Os yw’n anodd i chi ddefnyddio’r ffurflen hon neu’r gwasanaeth hwn, er enghraifft, os nad Cymraeg yw’ch iaith gyntaf neu mae gennych anabledd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a ddarperir isod:

Ffôn:                01267 226440

E-bost:            opcc@dyfedpowys.pnn.police.uk

Os oes angen unrhyw addasiadau arnoch i’ch cefnogi drwy’r system adolygiad, amlinellwch y rhain isod os gwelwch chi’n dda. Er enghraifft, os oes gennych nam golwg, efallai y byddwch angen ymatebion ysgrifenedig mewn testun mwy o faint.

Beth sy’n digwydd i’r wybodaeth yn fy ffurflen adolygiad? Bydd y wybodaeth a ddarparwch ar y ffurflen hon yn cael ei hychwanegu i’n systemau. Hefyd, mae’n bosibl y bydd angen i ni roi manylion eich adolygiad i Heddlu Dyfed-Powys a/neu Adolygydd Annibynnol a fydd yn ystyried eich adolygiad ac yn gwneud argymhellion i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Noder: Gall holl gynnwys y ffurflen hon (gan gynnwys eich gwybodaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth) gael ei gyflwyno i Heddlu Dyfed-Powys a’r Adolygydd Annibynnol.

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich gwybodaeth yn cael ei rhoi i’r heddlu, neu os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am y ffordd y bydd eich data’n cael ei drin, galwch ni ar 01267 226440.

Am wybodaeth ynglŷn â’r ffordd yr ydym yn ymdrin â’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/cysylltwch-a-ni/mynediad-i-wybodaeth-rydyn-ni-n-dal/.

Ble i anfon y ffurflen adolygiad hon

Anfonwch eich ffurflen orffenedig at Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh). Gweler y manylion cyswllt isod: 

E-bost:            opcc@dyfedpowys.pnn.police.uk

Cyfeiriad:        Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 2PF

Ffurflen Adolygiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

 

 

Un o brif gyfrifoldebau statudol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw delio â chwynion ffurfiol a dderbyniwyd yn erbyn y Prif Gwnstabl (blaenorol neu gyfredol).  Rhaid I’r Comisiynydd benderfynu yn y lle cyntaf a fydd y cwyn yn cael ei gofnodi (yn unol â gofynion cyfreithiol) ac os felly, sut i fynd o’i gwmpas. 

Os ydych am gwyno yn erbyn y Prif Gwnstabl cewch wneud yn un o’r ffyrdd canlynol:

Mae’r broses ychydig yn wahanol wrth gwyno am CHTh. Yn unol â’r darpariaethau sydd o fewn Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Cwynion a Chamymddwyn) 2012, mae’r Panel Heddlu a Throsedd yn delio ag unrhyw gwynion am Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Os ydych am gwyno am Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cysylltwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys os gwelwch yn dda.

Dylid cyflwyno cwynion am aelodau o staff yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn uniongyrchol i Bennaeth Staff SCHTh. 

Delir â’r rhain yn unol â’n polisi.  Cewch gyflwyno eich cwyn drwy e-bost i Carys.morgans.opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk neu drwy ysgrifennu at SCHTh, Blwch Postio 99, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PF.  Fel arall cewch ffonio’r swyddfa ar 01267 226440.