Mae adborth yn bwysig i ni, adborth positif ac adborth negyddol, gan ei fod yn ein helpu i adnabod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda, ond yn yr un modd mae yn ein helpu i adnabod y meysydd lle mae angen i ni wella.  

Mae canmoliaeth yn adnabod yr effaith gadarnhaol y mae swyddogion a staff yn cael ar ein cymunedau. Ar ôl cael y rhain, maent yn cael eu dilyn gan y tîm rheoli llinell berthnasol  

Mae pryderon yn ein helpu i ddeall y materion sydd yn bwysig i chi. Gobeithiwn nad oes achos i chi gwyno. Beth bynnag, os oes angen i chi gwyno, dymunwn ei ddatrys i chi mor fuan ag sydd yn bosib.

Beth yw eich pryder neu ganmoliaeth am?

Ystyrir cwynion mewn perthynas â Swyddogion/Staff yr Heddlu o dan reng Prif Gwnstabl gan Heddlu Dyfed-Powys.

Un o brif gyfrifoldebau statudol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw delio â chwynion ffurfiol a dderbyniwyd yn erbyn y Prif Gwnstabl (blaenorol neu gyfredol).  Rhaid I’r Comisiynydd benderfynu yn y lle cyntaf a fydd y cwyn yn cael ei gofnodi (yn unol â gofynion cyfreithiol) ac os felly, sut i fynd o’i gwmpas. 

Os ydych am gwyno yn erbyn y Prif Gwnstabl cewch wneud yn un o’r ffyrdd canlynol:

Mae’r broses ychydig yn wahanol wrth gwyno am CHTh. Yn unol â’r darpariaethau sydd o fewn Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Cwynion a Chamymddwyn) 2012, mae’r Panel Heddlu a Throsedd yn delio ag unrhyw gwynion am Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Os ydych am gwyno am Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cysylltwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys os gwelwch yn dda.

Dylid cyflwyno cwynion am aelodau o staff yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn uniongyrchol i Bennaeth Staff SCHTh. 

Delir â’r rhain yn unol â’n polisi.  Cewch gyflwyno eich cwyn drwy e-bost i Carys.morgans.opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk neu drwy ysgrifennu at SCHTh, Blwch Postio 99, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PF.  Fel arall cewch ffonio’r swyddfa ar 01267 226440.