Mae adborth yn bwysig i ni, adborth positif ac adborth negyddol, gan ei fod yn ein helpu i adnabod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda, ond yn yr un modd mae yn ein helpu i adnabod y meysydd lle mae angen i ni wella.  

Mae canmoliaeth yn adnabod yr effaith gadarnhaol y mae swyddogion a staff yn cael ar ein cymunedau. Ar ôl cael y rhain, maent yn cael eu dilyn gan y tîm rheoli llinell berthnasol  

Mae pryderon yn ein helpu i ddeall y materion sydd yn bwysig i chi. Gobeithiwn nad oes achos i chi gwyno. Beth bynnag, os oes angen i chi gwyno, dymunwn ei ddatrys i chi mor fuan ag sydd yn bosib.

Beth yw eich pryder neu ganmoliaeth am?

Mae proses dau gam i ymdrin â chwynion yn Nyfed-Powys. 

  • Cam 1 – Mae pryderon lefel isel yn erbyn gwasanaethau plismona yn cael eu derbyn a’u rheoli gan y Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus.
  • Cam 2 - Mae materion mwy difrifol yn cael eu cyfeirio at dîm cwynion ffurfiol yr heddlu. Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn delio â chwynion ffurfiol yn erbyn y Prif Gwnstabl.

Mae’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus yn dîm a sefydlwyd ar y cyd gan y Prif Gwnstabl a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.  Mae’r tîm yn derbyn, cydnabod, asesu ac yn y rhan fwyaf o achosion yn cyfeirio pryderon naill ai at arolygwr neu reolwr adran i gael eu hasesu. Gall swyddog neu aelod arall o staff eu datrys gan ddibynnu ar yr amgylchiadau.

Mae’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus yn monitro pob achos ac yn cynhyrchu gwybodaeth perfformiad allweddol i sicrhau bod modd delio â materion yn brydlon.

Croesawn ohebiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.  Mae ein gwasanaeth yn llwyr ddwyieithog ac ymdrechwn i ddarparu’r safonau uchaf i’n cwsmeriaid yn y ddwy iaith.

Mae hi’n bwysig cofio gan nad oes gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu awdurdod na staff i ymchwilio i gwynion am yr heddlu. Yr heddlu eu hunain neu Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu sydd â’r awdurdod hwnnw. Mae hyn yn unol â deddfwriaeth y llywodraeth. Bydd unrhyw gwynion a dderbynnir yn cael eu hanfon ymlaen at Heddlu Dyfed-Powys i’w gweithredu. Er nad yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn delio â chwynion yn erbyn yr heddlu nac yn eu hymchwilio, mae ganddo rôl mewn monitro cwynion yn erbyn yr heddlu.

Rhannwch eich adborth gyda’n tîm mewn un o’r ffyrdd canlynol:

  • Cwblhau’r ffurflen ar-lein [isod];
  • E-bostio publicservicebureau@dyfed-powys.pnn.police.uk
  • Ffonio 01267 226044 rhwng 10yb a 4yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener
  • Ysgrifennu llythyr at SCHTh, Blwch Postio 99, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PF

Un o brif gyfrifoldebau statudol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw delio â chwynion ffurfiol a dderbyniwyd yn erbyn y Prif Gwnstabl (blaenorol neu gyfredol).  Rhaid I’r Comisiynydd benderfynu yn y lle cyntaf a fydd y cwyn yn cael ei gofnodi (yn unol â gofynion cyfreithiol) ac os felly, sut i fynd o’i gwmpas. 

Os ydych am gwyno yn erbyn y Prif Gwnstabl cewch wneud yn un o’r ffyrdd canlynol:

Mae’r broses ychydig yn wahanol wrth gwyno am CHTh. Yn unol â’r darpariaethau sydd o fewn Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Cwynion a Chamymddwyn) 2012, mae’r Panel Heddlu a Throsedd yn delio ag unrhyw gwynion am Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Os ydych am gwyno am Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cysylltwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys os gwelwch yn dda.

Dylid cyflwyno cwynion am aelodau o staff yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn uniongyrchol i Bennaeth Staff SCHTh. 

Delir â’r rhain yn unol â’n polisi.  Cewch gyflwyno eich cwyn drwy e-bost i Carys.morgans.opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk neu drwy ysgrifennu at SCHTh, Blwch Postio 99, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PF.  Fel arall cewch ffonio’r swyddfa ar 01267 226440.