Ceisiadau am gyllid nawr ar agor

 

Yn dilyn llwyddiant #TourdeForce, mae Safer Dyfed-Powys Diogel yn falch o gyhoeddi ei bod wedi agor yn swyddogol ledled ardal Dyfed-Powys.

 

Nod cyfredol yr elusen yw ariannu a chefnogi nifer o brosiectau ieuenctid yn ardal Dyfed-Powys. Y gobaith yw cefnogi pum prosiect ieuenctid ym mhob un o'r pedair sir:

 

  • Sir Gaerfyrddin
  • Sir Benfro
  • Ceredigion
  • Powys

Gall pob grŵp cymunedol a / neu elusen yn ardal Dyfed-Powys wneud cais am uchafswm o £1000. Rhaid i'r prosiectau fod yn gystylltiedig â phobl ifanc 25 oed ac iau, a rhaid iddynt gefnogi un neu ragor o egwyddorion Y Cynllun Heddlu a Throseddu. Noder fod yn rhaid i'r ceisiadau gyd-fynd ag amcanion Safer Dyfed-Powys Diogel, sef hyrywddo atal troseddu, rhoi cyngor ar ddiogelwch cymunedol, ynghyd â lleihau'r ofn sy'n gysylltiedig â throseddu trwy rannu gwybodaeth ac addysg am ddiogelwch cymunedol.

 

Cliciwch ar y 'Broses ariannu a Ffurflen Gais' ar ochr dde'r lluniau er mwyn lawrlwytho cyfarwyddiadau a chyngor ar sut i gyflwyno cais, ynhyd â ffurflen gais

     

Tîm #TourdeForce ar ôl cwblhau’r daith feicio anhygoel, sef 500 milltir mewn 5 diwrnod, er mwyn helpu i lansio’r elusen.

Tîm #TourdeForce ar ôl cwblhau’r daith feicio anhygoel, sef 500 milltir mewn 5 diwrnod, er mwyn helpu i lansio’r elusen.

Roedd yn dipyn o her i’r tîm ar y ffyrdd ar y diwrnod cyntaf, wrth iddynt ddringo dros 7000 troedfedd ar gefn beic trwy Sir Benfro.

Roedd yn dipyn o her i’r tîm ar y ffyrdd ar y diwrnod cyntaf, wrth iddynt ddringo dros 7000 troedfedd ar gefn beic trwy Sir Benfro.

Mae modd cyflwyno ceisiadau rhwng 10 Mai 2018 a 29 Mehefin 2018. Rydym yn annog grwpiau cymunedol a elusennau i ddarllen y canllawiau a'r ffurflen gais cyn cyflwyno cais; ni fyddwn yn ystyried ceisiadau nad ydynt yn cefnogi amcanion yr elusen ac nad ydynt yn cyd-fynd â'r Cynllun Heddlu Throseddu. 

Am ragor o wybodaeth am y broses ymgeisio, cysylltwch â'r e-bost neu cysylltwch â:

Jessica Williams,

Ymgynghorydd Cyllido Allanol

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys

SA31 2PF

01267 226440

 

Hanes yr Ymddiriedolaeth

Elusen gofrestredig yw Ymddiriedolaeth Atal Troseddau Dyfed-Powys a sefydlwyd yn 1996 gan Heddlu Dyfed-Powys, a hynny yn bennaf er mwyn canolbwyntio ar gyflwyno’r Cynllun Fan Bobby yn ardal Dyfed-Powys. Y Prif Arolygydd ar gyfer Partneriaethau oedd yn gyfrifol am weinyddiaeth yr ymddiriedolaeth, ond gyda chytundeb y Prif Gwnstabl, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, trosglwyddwyd hyn i Reolwr Ariannu Allanol SCHTh. Penderfynwyd mewn cyfarfod Ymddiriedolwyr yn 2014 y byddai’r Ymddiriedolaeth yn cael ei hadolygu a gofynnwyd i Reolwr Ariannu Allanol SCHTh adolygu sefyllfa gyfredol yr Ymddiriedolaeth a chynnig ffordd ymlaen a fyddai’n addas ar gyfer datblygu yn y dyfodol a sicrhau bod gan yr ymddiriedolaeth lywodraethu addas.

Sut mae'r ymddiriedolaeth yn gweithredu heddiw

Barnwyd nad oedd llywodraethu cyfredol yr Ymddiriedolaeth yn addas i’r diben os yw’r Ymddiriedolaeth yn mynd i fod yn gyfrifol am fwy o fentrau yn y dyfodol.

Ar ôl ymgynghori, penderfynwyd y byddai’r Ymddiriedolaeth yn cael ei hail enwi ac y byddai amcanion yr elusen yn cael eu diweddaru, fel y nodir isod -

Er budd y cyhoedd, hyrwyddo cyngor diogelwch cymunedol ac atal trosedd, lleihau ofn trosedd a darpariaeth addysg a gwybodaeth am ddiogelwch cymunedol yn arbennig ond nid yn gyfan gwbl;

  1. Atal a lleihau ofn trosedd ledled Dyfed-Powys drwy weithio gydag ysgolion, grwpiau cymunedol, elusennau a Heddlu Dyfed-Powys i ymgymryd â rhaglenni a mentrau atal trosedd ac anhrefn;
  2. Cynorthwyo â mesurau i leihau lefel trosedd a bodloni’r blaenoriaethau yn y Cynllun Heddlu a Throseddu a rhai Heddlu Dyfed-Powys;
  3. Cefnogi teuluoedd, unigolion a grwpiau sy’n agored i niwed sydd wedi dioddef trosedd ac sy’n cael eu heffeithio gan drosedd neu ofn trosedd;
  4. Gweithgareddau eraill sy’n cynnal gwaith y Cynllun Heddlu a Throseddu.