Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, rwy’n comisiynu gwasanaethau’n uniongyrchol o ddarparwyr arbenigol er mwyn helpu i atal trosedd, cefnogi’r rhai sy’n agored i niwed a mynd i’r afael â materion sy’n bwysig i chi. Gweler isod fanylion am y darparwyr gwasanaethau a’r partneriaid sy’n cefnogi fy strategaeth.

Goleudy

Gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr a thystion
0300 1232996

Mae Goleudy’n cynnig cymorth personol, emosiynol ac ymarferol i helpu dioddefwyr, teuluoedd a thystion i ddod dros trosedd a’u gwneud nhw’n gryfach. Mae’r gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol, waeth pa un ai a yw’r drosedd wedi’i hadrodd ai peidio na phryd y digwyddodd y drosedd.

Kaleidoscope CAIS

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Powys
01686 207 111

Mae Kaleidoscope Powys yn anelu i leihau niwed a achosir drwy gamddefnyddio sylweddau i ddefnyddwyr gwasanaeth, pobl sy’n agos atynt a’r gymuned ehangach. Mae Kaleidoscope hefyd yn gweithio i adnabod troseddwyr ac ymgysylltu â nhw o’r adeg y maen nhw’n cael eu harestio hyd at eu dedfryd, ac uchafu cyfran yr unigolion sy’n llwyddo i gwblhau rhaglenni triniaeth.

DDAS

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Dyfed
03303 639 997

Gan weithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yn anelu i leihau niwed a achosir drwy gamddefnyddio sylweddau i ddefnyddwyr gwasanaeth, pobl sy’n agos atynt a’r gymuned ehangach. Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed hefyd yn gweithio i adnabod troseddwyr ac ymgysylltu â nhw o’r adeg y maen nhw’n cael eu harestio hyd at eu dedfryd, ac uchafu cyfran yr unigolion sy’n llwyddo i gwblhau rhaglenni triniaeth.

Hafan Cymru a Gwalia

Cymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig
01267 225555

Mae Hafan Cymru a Gwalia cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig mynych, perygl uwch ac sy’n agored i niwed, yn ogystal â’u teuluoedd. Mae dioddefwyr yn derbyn ymyrraeth mewn argyfwng, a chymorth emosiynol, ariannol ac ymarferol, gan gynnwys cefnogaeth drwy’r system cyfiawnder troseddol.

Llamau

Cymorth a chyflafareddu ar gyfer pobl ifainc sydd ar goll
029 2023 9585

Mae Llamau’n cynnig gwasanaeth ôl-drafodaeth, cymorth a chyflafareddu ar gyfer plant a phobl ifainc coll ac sydd mewn perygl o gam-fanteisio rhywiol neu erledigaeth, a’u teuluoedd.

New Pathways

Gwasanaethau cymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin rhywiol
01685 379 310

Mae Llwybrau Newydd yn cynnig mynediad 24 awr i gymorth mewn argyfwng ar gyfer dioddefwyr a chefnogaeth barhaus mewn man diogel sy’n cynnig cymorth cyntaf, diogelu a gofal fforensig a chlinigol arbenigol.

Gwalia

Gwasanaethau ar gyfer cyfeirio, rheoli a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol
0800 012 1080

Mae Gwalia’n cynnig gwasanaeth ar gyfer cyfeirio, rheoli a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae Gwalia’n adnabod ac yn rheoli’r lefel risg ymysg dioddefwyr i wella diogelwch cymunedol a lleihau effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Community Rehabilitation Company

Cyfiawnder adferol ar gyfer dioddefwyr
07860 807169 / 07860 807170

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu gwasanaeth cyfiawnder adferol dan arweiniad dioddefwyr i rai sy’n byw yn ardal Dyfed-Powys.

Dewis Cymru

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.