Datblygu gwasanaethau sy’n helpu pobl agored i niwed a chymunedau yr effeithiwyd arnynt gan drosedd ac anhrefn yn ardal Dyfed-Powys

 

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys yn paratoi Asesiad Anghenion i helpu datblygu gwasanaethau a threfniadau i’r dyfodol a fydd yn cyfrannu tuag at flaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a Throseddu:

  1. Cadw ein cymunedau’n ddiogel.
  2. Diogelu’r rhai agored i niwed.
  3. Diogelu ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol.
  4. Cysylltu gyda chymunedau.

Os ydych wedi defnyddio unrhyw rai o’r gwasanaethau a gyllidwyd gan y Comisiynydd, neu os effeithiwyd arnych gan drosedd mewn unrhyw ffordd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym yn awyddus iawn i glywed am eich profiadau a’ch anghenion.

Er mwyn rhoi hyder i chi ynghylch yr arolwg, y mae’n cael ei weinyddu gan ymchwilydd annibynnol, George Selvanera. Mae’r arolwg yn hollol ddienw, ac nid yw’n gofyn am unrhyw wybodaeth bersonol a fydd yn galluogi eich adnabod, ac nid yw’n storio unrhyw gyfeiriadau IP. Mae’r arolwg yn cymryd 5-10 munud i’w gwblhau ac y mae ar agor tan y 1af o Fawrth 2019.

Cymerwch ran, os gwelwch yn dda, ac oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â George ar

dyfedpowysneedsassessment@gmail.com.

Survey monkey