Cafodd rolau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu creu gan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, a chynhaliwyd yr etholiadau cyntaf yn 2012.  Cynhaliwyd yr ail etholiad ym mis Mai 2016.

Cynhelir etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu mewn 40 ardal heddlu sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr. Mae gan bob ardal blismona ei Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ei hun.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cwmpasu ardal blismona'r pedwar awdurdod lleol canlynol:

  • Sir Gaerfyrddin
  • Sir Benfro
  • Ceredigion
  • Powys

Cynhelir diwrnod ymgyfarwyddo ar gyfer pob ymgeisydd ym Mhencadlys yr Heddlu ar y 23ain o Ebrill 2020.Ymateb erbyn 17eg o Fawrth 2020 os ydych eisiau fynychu. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, anfonwch e-bost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

 Am fwy o wybodaeth am bwy all bleidleisio, neu i gofrestru i bleidleisio ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

Os ydych chi'n ystyried dod yn ymgeisydd ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a bod angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os oes gennych ragor o gwestiynau am yr etholiadau hyn neu am Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, cysylltwch â ni ar:- opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

Fel arall, ffoniwch ein swyddfa ar 01267 226440. Bydd Pennaeth Staff, Carys Morgans, yn gallu eich helpu gydag unrhyw gwestiynau.