Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn treulio dau ddiwrnod ym Mhowys, yn cwrdd â chymunedau lleol ac yn ymgysylltu â nhw.

Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu’n cael eu hethol gan y cyhoedd er mwyn dal Prif Gwnstabliaid a gwasanaethau heddlu i gyfrif. Mae gan ymgysylltu rôl ganolog i’w chwarae o ran helpu’r Comisiynydd a’i dîm i gyflawni eu cyfrifoldebau ar gyfer cymuneda…

19 Tachwedd 2019

Y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu am glywed gan ddioddefwyr yn ystod Wythnos Cyfiawnder Adferol

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn gofyn i’r rheini sydd wedi profi buddion y broses cyfiawnder adferol ddod ymlaen a chymryd rhan mewn sgwrs ar-lein. Mae hefyd yn awyddus i glywed gan ddioddefwyr troseddau, sydd w…

15 Tachwedd 2019

Police and Crime Commissioner brings criminal justice partners together to focus on improving the experience for victims and witnesses

Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Dyfed-Powys yn dod ag uwch gynrychiolwyr asiantaethau cyfiawnder troseddol sy’n gweithredu yn Nyfed-Powys at ei gilydd er mwyn gwella’r ffordd y mae cyfiawnder yn cael ei gyflwyno a gwella’r gwasanaeth a roddir i…

11 Tachwedd 2019

Ymrwymiad Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, i fuddsoddi mewn pobl leol a gwella eu sgiliau, a pharhau i ddatblygu gweithlu’r dyfodol

Ymrwymiad Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, i fuddsoddi mewn pobl leol a gwella eu sgiliau, a pharhau i ddatblygu gweithlu’r dyfodol Dafydd Llywelyn oedd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf yng Nghymru i gyflogi prenti…

04 Tachwedd 2019

Cydnabod Cynllun Cadetiaid Heddlu Cymru Gyfan

Dathlwyd gwaith gwirfoddolwyr a chadetiaid yr heddlu mewn Cynhadledd Plismona Ieuenctid Cymru Gyfan, a gynhaliwyd gan Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Hwn oedd y tro cyntaf i'r pedwar heddlu yng Nghymru - Dyfed-Powys, Gwen…

01 Tachwedd 2019

Dylai cyswllt y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys “fod yn addas ar gyfer y diben i'n cymunedau”

Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn ei adolygiad o gyswllt cyntaf y cyhoedd â'r heddlu, ac mae'n ystyried y dylai cyswllt y cyhoedd "fod yn addas ar gyfer y diben i'n cymunedau" yn y dyfodol. Mae…

25 Hydref 2019

Y Comisiynydd yn Ymateb i archwiliad AHGTAEM o Ymateb yr Heddlu i Droseddau Seiber

Y Comisiynydd yn Ymateb i archwiliad AHGTAEM o Ymateb yr Heddlu i Droseddau Seiber    Mewn ymateb i'r adroddiad gan AHGTAEM, Seiber: Cadwch y golau ymlaen - Archwiliad o ymateb yr heddlu i droseddau seiber-ddibynnol, dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiy…

24 Hydref 2019

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cynnal digwyddiadau er mwyn dathlu’r isadeiledd TCC

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi cynnal digwyddiadau er mwyn nodi lansiad swyddogion yr isadeiledd TCC newydd mewn 17 tref yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.   Pan addawodd Mr Llywelyn adeg yr etholiad y…

14 Hydref 2019

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddu Casineb 12 - 19 Hydref

Unwch a Safwch Gyda'ch Gilydd - Dywedwch 'Na' wrth Droseddau Casineb Bydd Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Bydd swyddogion heddlu'n codi ymwybyddiaeth ynglŷ…

14 Hydref 2019

Cyhoeddi pedwar deg dau swyddog ychwanegol ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys Pedwar deg dau swyddog ychwanegol - "Rwy’n falch, ond yn bwyllog"

Heddiw, mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi y bydd Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn pedwar deg dau swyddog ychwanegol, fel rhan o gam cyntaf y rhaglen gynnydd genedlaethol. Dyma’n ymateb ymateb Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys…

09 Hydref 2019

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner chairs second All Wales Policing Group

Bydd Dafydd Llywelyn, eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, heddiw’n cynrychioli preswylwyr Dyfed-Powys wrth iddo gadeirio Grŵp Plismona Cymru Gyfan am yr eildro. Daw Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid Cymru at ei gilydd yn fisol i ff…

26 Medi 2019

Mae’n rhaid i swyddogion heddlu newydd gwir adlewyrchu’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu, medd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi mynegi ei ddyhead am y cynnydd yn nifer y swyddogion heddlu er mwyn gwir adlewyrchu a chefnogi’r cymunedau y byddant yn eu gwasanaethu. Mae’r Prif Weinidog, Boris Johnson, wedi cyh…

12 Medi 2019

Gwell amddiffyniad ar gyfer pobl yn nalfa’r heddlu sy’n agored i niwed, wrth i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys gofrestru ar gyfer cynllun peilot

02/09/2019 Gwell amddiffyniad ar gyfer pobl yn nalfa’r heddlu sy’n agored i niwed, wrth i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys gofrestru ar gyfer cynllun peilot Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi cadarnhau ma…

02 Medi 2019

Canmol Cynnydd yr Heddlu o ran Mynd i’r Afael â Cham-drin Domestig

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi canmol Heddlu Dyfed-Powys am welliannau o ran adnabod cam-drin domestig ac ymateb iddo, ond mae ‘mwy i’w wneud o hyd’ yn y maes pwysig hwn, meddai. Ym mis Ionawr 2018, nodwyd cam-drin domestig fel un o dair…

27 Awst 2019

RY'N NI'N CYFLOGI ! - Swydd Interniaeth Wag

Swydd Interniaeth Wag: £315 yr wythnos am 10 wythnos  Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Llangynnwr, Caerfyrddin   Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi dod at ei gilydd i gynnig…

12 Awst 2019

Rydyn ni’n ymwybodol o adroddiadau camarweiniol am ein lefelau staffio, sy’n cymharu niferoedd dros gyfnod o ddeng mlynedd (2009 - 2019)

07 Aug 2019 Rydyn ni’n ymwybodol o adroddiadau camarweiniol am ein lefelau staffio, sy’n cymharu niferoedd dros gyfnod o ddeng mlynedd (2009 - 2019) Mae natur ein cymunedau, troseddau a phlismona wedi newid cymaint dros deg mlynyddoedd, fel nad yw’n…

09 Awst 2019

Cysylltiad y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys – sut, pam, ac a yw’n hawdd?

07/08/2019 Cysylltiad y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys – sut, pam, ac a yw’n hawdd? Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, a’i dîm, wrthi’n cynnal adolygiad er mwyn cael gwell dealltwriaeth o gysylltiad y cyhoedd â’r heddlu. Dywed D…

08 Awst 2019

Commissioner welcomes pay announcement, but asks “who’s paying?”

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn croesawu’r cyhoeddiad ynghylch cyflogau swyddogion heddlu'r wythnos hon, ond mae’n gofyn pwy fydd yn gorfod talu’r pris.  Ar ôl blynyddoedd o rewi cyflogau a chynnydd mewn costau byw, mae’r Comisiyny…

23 Gorffennaf 2019

Police Commissioner teams up with Aber University to launch New Rural Crime Study at Royal Welsh Show

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, ac ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn gofyn i ffermwyr am eu barn ar sut y mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael â throseddu gwledig. Mae’r Comisiynydd ynghyd â Dr Wyn Morris o…

22 Gorffennaf 2019

DPP PCC introduces drug amnesty bins to protect Ryal Welsh revellers

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywleyn, yn annog unrhyw un sy'n cario cyffuriau yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru eleni i' w gadael mewn biniau amnest arbennig. Gyda disgwyl i filoedd ymweld â'r sioe a digwyddiadau eraill…

19 Gorffennaf 2019