Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gynnal gweminar i bobl ifanc ar Droseddau Casineb fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gynnal gweminar i bobl ifanc ar Droseddau Casineb fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Nos Fawrth, 13eg Hydref, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cynnal gweminar i bobl ifanc fel…

09 Hydref 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn mynnu ymddiheuriad y Swyddfa Gartref i drigolion lleol Sir Benfro

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys heddiw yn mynnu bod y Swyddfa Gartref yn ymddiheuro’n gyhoeddus i drigolion Sir Benfro am y diffyg ymgysylltiad cyhoeddus ynghylch defnyddio gwersyll y weinyddiaeth amddiffyn yn Penalun i gartrefu ceiswyr…

01 Hydref 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i atal symudiadau pellach o geiswyr lloches i safle Penalun o ganlyniad i bryderon ynghylch addasrwydd y safle, a diffyg seilwaith lleol.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i atal symudiadau pellach o geiswyr lloches i safle Penalun o ganlyniad i bryderon ynghylch addasrwydd y safle, a diffyg seilwaith lleol. Heddiw, 24 Medi 2020 mae Comisiynydd Heddl…

24 Medi 2020

Police and Crime Commissioner calls on Home Secretary to halt further movements of asylum seekers to Penally site amid concerns of suitability of site, and lack of local infrastructure

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i atal symudiadau pellach o geiswyr lloches i safle Penalun o ganlyniad i bryderon ynghylch addasrwydd y safle, a diffyg seilwaith lleol. Heddiw, 24 Medi 2020 mae Comisiynydd Heddlu…

24 Medi 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cyhuddo'r Swyddfa Gartref o amharchu'r gymuned leol (1)

Heddiw, mynychodd CHTh, Dafydd Llywelyn gyfarfod pellach gyda swyddogion y Swyddfa Gartref ac asiantaethau partner i drafod cynlluniau arfaethedig i gartrefi oddeutu 250 o geiswyr lloches mewn canolfan filwrol yn Sir Benfro. Yn dilyn y cyfarfod nodod…

21 Medi 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn ymateb i newyddion fod canolfan filwrol yn Sir Benfro wedi'i chynnwys ar restr y Swyddfa Gartref i gartrefu ffoaduriaid

Heddiw, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi ysgrifennu llythyr agored at yr Ysgrifennydd Cartref, Y Gwir Anrh. Priti Patel AS, mewn ymateb i'r newyddion y gellid defnyddio canolfan filwrol yn Penally, Sir Benfro i gar…

15 Medi 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cychwyn proses recriwtio ar gyfer sawl cynllun gwirfoddol ac aelodau pwyllgor

Ar 1 Medi 2020, cychwynnodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys ar broses recriwtio er mwyn recriwtio pobl o gymunedau lleol o fewn Dyfed-Powys i sawl un o'i gynlluniau gwirfoddol yn ogystal â'r Cydbwyllgor Archwilio. Mae gan Gomisiynydd yr Hed…

07 Medi 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cefnogi galwadau am fuddsoddiad mewn cynllunio adferiad i nodi ac ymateb i'r risgiau y mae plant a phobl ifanc wedi'u profi yn ystod y cyfnod clo wrth i Ysgolion a Cholegau baratoi i agor

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn cefnogi galwadau gan elusen NSPCC am fuddsoddiad gan y Llywodraeth mewn cynllunio adferiad a fydd yn darparu adnoddau i bartneriaethau amlasiantaethol lleol i adnabod ac ymateb i'r ris…

28 Awst 2020

Chwe Chamera TCC i Aberhonddu

Mae chwe chamera newydd yn cael eu gosod yn Aberhonddu fel rhan o adduned allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, i ailfuddsoddi mewn system gyhoeddus o Deledu Cylch Cyfyng. Bydd y gwaith ar y rhaglen osod yn y dref yn…

17 Awst 2020

Tri chamera TCC i Gastellnewydd Emlyn fel rhan o ailfuddosddiad mewn system gyhoeddus

Mae tri chamera newydd yn cael eu gosod yng Nghastellnewydd Emlyn fel rhan o adduned allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, i ailfuddosddi mewn system gyhoeddus o Deledu Cylch Cyfyng. Bydd y gwaith ar y rhaglen osod yn…

11 Awst 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys yn ymfalchio yng ngwelliannau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf wrth i Heddlu Dyfed-Powys gael ei gydnabod fel un o’r llefydd gorau i weithio yn y DU

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn, wedi llongyfarch cydweithwyr oddi fewn Heddlu Dyfed-Powys, wrth I’r Llu dderbyn achrediad AUR Buddsoddwyr Mewn Pobl yn swyddogol yr wythnos hon– anrhydedd sydd ond yn cael ei gyflawni gan 7% o sefydl…

05 Awst 2020

Police and Crime Commissioner Publishes his 2019.20 Annual Report in a series of Video Productions to encourage more engagement with the Public

Ar 31 Gorffennaf cyhoeddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn ei Adroddiad Blynyddol sy'n edrych yn ôl ar gyflawniadau allweddol 2019-2020 a'r cynnydd sylweddol a wnaed yn erbyn y blaenoriaethau a nodwyd yng Nghynllun yr Heddlu a Thro…

28 Gorffennaf 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn sicrhau cyllid o £200k o Gronfa ‘Safer Streets’ y Swyddfa Gartref, i weithio gyda phartneriaid lleol er mwyn lleihau trosedd a gwneud cymunedau'n fwy diogel yn ardal Llanelli.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi llwyddo i sicrhau cyllid o £195,673 o Gronfa Safer Streets y Swyddfa Gartref i weithio gyda phartneriaid diogelwch cymunedol lleol yn Sir Gaerfyrddin i fynd i’r afael â throseddu yn ardaloedd…

28 Gorffennaf 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn croesawu cydnabyddiaeth a chanmoliaeth i waith cydweithredol rhwng Heddluoedd Cymru mewn adroddiad cenedlaethol

Mae gwaith cydweithredu rhwng Heddluoedd Cymru wedi’i ganmol mewn adroddiad cenedlaethol a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan HMICFRS - Adroddiad PEEL, ‘The Hard Yards’. Yr wythnos hon, cyhoeddodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei M…

22 Gorffennaf 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys yn sicrhau buddsoddiad cenedlaethol o £118k i recriwtio Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol ychwanegol i’r ardal

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, wedi llwyddo i sicrhau cyllid ychwanegol gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer recriwtio Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol ychwanegol i’r ardal. Mae Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annib…

22 Gorffennaf 2020

Y Drenewydd i ddweud ei ddweud am gyllid gwerth £20,000 ar gyfer prosiectau cymunedol

Bydd trigolion y Drenewydd yn cael cyfle i bleidleisio dros ba brosiectau cymunedol ddylai gael arian ychwanegol yn dilyn buddsoddiad gan Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys Dafydd Llywelyn. Cynhelir digwyddiad rhithiol ar 11 Gorffennaf, a fydd…

09 Gorffennaf 2020

Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn to hold virtual Public Meeting for Carmarthenshire residents as part of digital Community Engagement Day

On 10 July 2020, Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn will hold a public meeting for Carmarthenshire County residents as part of a digital Community Engagement Day his office is organising. This will be the Commissioner’s se…

01 Gorffennaf 2020

Police and Crime Commissioner secures over £140k of additional funding for organisations that provide support to the most vulnerable in Dyfed-Powys

Ar 25 Mehefin 2020, cadarnhaodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn fod ei swyddfa wedi sicrhau dros £140,000 o arian ychwanegol gan y llywodraeth ar gyfer sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol yn Dy…

25 Mehefin 2020