Police and Crime Commissioner warns public of significant increase in Cyber Crime threats

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi rhybuddio trigolion Dyfed-Powys i fod yn wyliadwrus ac i fod yn effro i seiberdroseddu, yn enwedig sgamiau gwe-rwydo. Daw ei rybudd wrth i Action Fraud UK yr wythnos diwethaf gyhoeddi 400% o…

30 Mawrth 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn galw am amynedd wrth ymweld â fferyllfeydd

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn wedi annog preswylwyr Dyfed-Powys i fod yn amyneddgar wrth ymweld â fferyllfeydd wrth iddynt ymdrechu i ymdopi â'r galw ychwanegol enfawr oherwydd COVID-19. Daw'r ple hwn gan y Comisiynydd yng ngh…

27 Mawrth 2020

Commissioner Response to Prime Minister’s Lockdown Announcement

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog nos Lun, hoffwn sicrhau’r cyhoedd bod y gwaith cynllunio a pharatoi dwys sydd wedi digwydd o fewn Heddlu Dyfed Powys dros yr wythnos ddiwethaf bellach yn weithredol. Rwyf mewn cysylltiad dyddiol â chydweithwyr o Ly…

25 Mawrth 2020

Police and Crime Commissioner calls for ‘lockdown’

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn wedi galw am fesuriadau llym i osod cyfyngiadau teithio o fewn ardaloedd gwledig Cymru er mwyn atal hunan-ynyswyr a thwristiaid i orlifo’r ardaloedd hynny. Disgrifiodd Mr Llywelyn epidem…

23 Mawrth 2020

COVID-19

Yn ystod yr amseroedd ansicr hyn, mae’n bosibl y bydd staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh) yn cael eu defnyddio gan Heddlu Dyfed-Powys yn ôl yr angen i gefnogi swyddogaethau rheng flaen. Gan hynny, mae’n bosibl y byddwch yn profi r…

18 Mawrth 2020

Llywodraeth yn gohirio Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu tan Mai 2021

Ddydd Gwener, 13 Mawrth 2020, cyhoeddodd y Llywodraeth y byddpob etholiad lleol, maer a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu a oedd i fod i gael eu cynnal y mis Mai hwn yn cael eu gohirio tan fis Mai 2021. Gwnaed y penderfyniad yn dilyn cyngor gan arbenig…

17 Mawrth 2020

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner secures Home Office funding for 120 new Tasers for force area

Ar 2 Mawrth 2020, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref fod Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi sicrhau cyllid ar gyfer 120 o Tasers newydd. Yn dilyn y cyhoeddiad, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn bron i £100,000 o arian ychwanegol i arfogi mwy o…

12 Mawrth 2020

Cynhadledd Gwyl Dewi 2020 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ffocysu ar heriau Plismona mewn Ardaloedd Gwledig

Ar 6 Mawrth 2020, cynhaliodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, ei bedwaredd Gynhadledd Gwyl Dewi flynyddol ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys. Ffocws y gynhadledd eleni oedd yr heriau sy’n gwynebu plismona mewn ardaloedd gwled…

11 Mawrth 2020

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cyhoeddi y bydd llais pobl ifanc yn cael dylanwad sylweddol ar ddyfodol Blismona yn Nyfed-Powys

Ar nos Fawrth, 3ydd o Fawrth 2020, cynhaliodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn gynhadledd ieuenctid – Ein Llais / Our Voice i drafod canfyddiadau ymgynghoriad diweddar ar agweddau ieuenctid tuag at plismona a throseddu. Yn ystod Ionawr…

10 Mawrth 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys Marc Ansawdd Tryloywder

Ym mis Mawrth 2020, am yr ail flwyddyn yn olynol, dyfarnwyd Marc Ansawdd Tryloywder i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, arwydd o safon ansawdd uchel mewn perthynas â thryloywder strwythurau llywodraethu a chyhoeddi gwybodaeth. Adolyg…

05 Mawrth 2020

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn rhaglen Beilot Arsylwyr Dalfeydd Annibynnol

Ar yr 28ain o Chwefror 2020 cyfarfu Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, â’i holl Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol (ICVs) sydd wedi bod yn rhan o’r cynllun Peilot Arsylwyr Dalfeydd Annibynnol (ICOP). Dyfed-Powys yw'r unig lu o G…

28 Chwefror 2020

Dylanwad menter newydd Seaside Kicks

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn ymfalchio ar ddylanwad menter newydd yn Llanelli – Seaside Kicks.   Yn dilyn derbyn nawdd gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, mae menter newydd i ieuentid wedi ei sefydl…

26 Chwefror 2020

Seaside Kicks

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn ymfalchio ar ddylanwad menter newydd yn Llanelli – Seaside Kicks.  Yn dilyn derbyn nawdd gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, mae menter newydd i ieuentid wedi ei sefydlu…

26 Chwefror 2020

Police and Crime Commissioner holds the Force to account in review of victim withdrawal in Dyfed Powys

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi cynnal adolygiad o gyffredinolrwydd a ffactorau sy'n effeithio ar ddioddefwyr yn tynnu'n ôl, ac mae e wedi gwneud nifer o argymhellion er mwyn sicrhau y cyflwynir y gwasanaeth gora…

21 Chwefror 2020

Councillors praise PCC for introduction of CCTV infrastructure

Dydd Gwener 15 Chwefrof 2020, cynhaliodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ddigwyddiad arbennig ym mhencadlys Heddlu Dyfed Powys i ddathlu cwblhau’r prosiect o ailgyflwyno isadeiledd Teledu Cylch Cynfyng (TCC) newydd mewn 24 tref yn…

19 Chwefror 2020

Police and Crime Commissioner sets lowest council tax increase in Wales.

Heddiw (dydd Gwener 7fed Chwefror), cyhoeddodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, y bydd yn cynyddu praesept yr heddlu o £1 y mis, gan barhau i fod â’r praesept Treth Gyngor isaf yng Nghymru. Bydd y cynnydd yn ei alluogi i f…

07 Chwefror 2020

Rydyn ni wedi ffarwelio â’r Angel Cyllyll a wnaeth argraff fawr ar ôl iddo gyrraedd y Drenewydd, ond mae’r neges gref yn erbyn trais ac ymddygiad ymosodol yn waddol parhaus

Ar ddydd Sadwrn 25 Ionawr, cynhaliwyd seremoni gloi yn y Drenewydd er mwyn nodi ymadawiad yr Angel Cyllyll. Daeth cannoedd o bobl i gymryd rhan mewn gorymdaith olau cannwyll.   Y Drenewydd oedd y lle cyntaf yng Nghymru i groesawu’r Angel Cyllyll, wrt…

04 Chwefror 2020

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i fuddsoddi mewn ymagwedd newydd tuag at gyllido cymunedol

04/02/2020 Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i fuddsoddi mewn ymagwedd newydd tuag at gyllido cymunedol Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, yn buddsoddi mewn cronfa newydd yn dilyn y gwaith adfywio diweddar o ran strwythur Plismo…

04 Chwefror 2020

Pobl ifanc i lunio dyfodol plismona yn Nyfed-Powys

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn lansio ymgynghoriad heddiw, mewn cydweithrediad â Hafan Cymru a Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a fydd yn ceisio barn pobl ifanc am blismona a throsedd, ac yn sicrhau bod barn pobl ifanc yn…

06 Ionawr 2020

Knife angel

Pam fod yr Angel Cyllyll yn y Drenewydd? Hwn yw’r tro cyntaf i’r Angel Cyllyll ymweld â Chymru, ac rydyn ni’n falch ein bod ni wedi llwyddo i sicrhau Powys fel ei leoliad o ddewis. Mae’r Angel Cyllyll yn teithio drwy’r DU gan bwyll mewn ymdrech i go…

03 Ionawr 2020