Commissioner welcomes pay announcement, but asks “who’s paying?”

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn croesawu’r cyhoeddiad ynghylch cyflogau swyddogion heddlu'r wythnos hon, ond mae’n gofyn pwy fydd yn gorfod talu’r pris.  Ar ôl blynyddoedd o rewi cyflogau a chynnydd mewn costau byw, mae’r Comisiyny…

23 Gorffennaf 2019

Police Commissioner teams up with Aber University to launch New Rural Crime Study at Royal Welsh Show

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, ac ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn gofyn i ffermwyr am eu barn ar sut y mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael â throseddu gwledig. Mae’r Comisiynydd ynghyd â Dr Wyn Morris o…

22 Gorffennaf 2019

DPP PCC introduces drug amnesty bins to protect Ryal Welsh revellers

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywleyn, yn annog unrhyw un sy'n cario cyffuriau yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru eleni i' w gadael mewn biniau amnest arbennig. Gyda disgwyl i filoedd ymweld â'r sioe a digwyddiadau eraill…

19 Gorffennaf 2019

OPCC PCC wins Arts Business and Young People Award

Yng Ngwobrau Arts & Business Cymru, a gynhaliwyd yn ddiweddar, cyflwynwyd ‘Gwobr Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc’ i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys (Swyddfa’r Comisiynydd) am ei phartneriaeth arloesol gyda Chwmni Theatr Arad…

19 Gorffennaf 2019

Over £100,000 awarded to community projects by Police & Crime Commissioner (1)

12/07/2019   Dros £100,000 yn cael ei wobrwyo gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i Brosiectau Cymunedol   Ym mis Ebrill 2019, lansiodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys raglen gyllido - Cronfa Gymunedol y Comisiynydd - ll…

12 Gorffennaf 2019

Dyfed-Powys Police & Crime Commissioner takes on chairmanship of All Wales Policing

11/07/2019 Mae Comisiynydd yr Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn Cadeiryddiaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan Mae Dafydd Llywelyn, eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn cynrychioli trigolion Dyfed-Powys wrth iddo gadeirio Grŵp Plismona Cymru Gyfan am y tro…

11 Gorffennaf 2019

Mae Comisiynydd yr Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn Cadeiryddiaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan

11/07/2019 Mae Comisiynydd yr Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn Cadeiryddiaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan Mae Dafydd Llywelyn, eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn cynrychioli trigolion Dyfed-Powys wrth iddo gadeirio Grŵp Plismona Cymru Gyfan am y tro c…

11 Gorffennaf 2019

Y Comisiynydd yn buddsoddi £50,000 yn wardiau Glan-y-môr a Thyisha mewn ymateb i bryderon diogelwch cymunedol

Heddiw (5 Gorffennaf), cyhoeddodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, y bydd yn buddsoddi £50,000 yn wardiau Glan-y-môr a Thyisha. Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad diweddar lle tynnwyd sylw at nifer o bryderon diogelwch cymunedol, gan…

05 Gorffennaf 2019

Cyfle i Dendro!

Cyfle i dendro! Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi cyfle cyffrous i wneud cais i ddarparu cynllun dargyfeirio troseddwyr ledled Dyfed-Powys. Mae’n fenter sy’n newid diwylliant ac sy’n ceisio mynd i’r afael â gwraidd problem troseddu. I weld y cyfle hwn:…

05 Gorffennaf 2019

Commissioner highlights value of youth work in tackling crime

Datganiad i'r Wasg Dydd Gwener 28 Mehefin 2019   I nodi ‘Wythnos Gwaith Ieuenctid ’yng Nghymru, mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn cydnabod pwysigrwydd rôl gweithwyr ieuenctid wrth atal pobl ifanc rhag ymwneud â throse…

28 Mehefin 2019

Gosod Teledu Cylch Cyfyng mewn dwy dref ym Mhowys yn nodi cwblhau Cam 1 y Prosiect TCC

Gosod Teledu Cylch Cyfyng mewn dwy dref ym Mhowys yn nodi cwblhau Cam 1 y Prosiect TCC   Mae camerâu teledu cylch cyfyng technoleg uwch wedi eu gosod yn Llandrindod a’r Trallwng ac maent nawr yn fyw ac yn recordio o fewn y trefi hyn ym Mhowys.  Gosod…

25 Mehefin 2019

(Wythnos Gwirfoddolwyr 1-7 Mehefin) Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr - Gallwch wneud gwahaniaeth!

03/06/2019 Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr - Gallwch wneud gwahaniaeth! Gwirfoddolwch gyda Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i gael cyfle i ddweud eich dweud am wasanaethau plismona lleol.   Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 yr wythnos h…

03 Mehefin 2019

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n ennill gwobr genedlaethol arobryn am ei chynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n ennill gwobr genedlaethol arobryn am ei chynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd   Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi ennill gwobr genedlaethol arobryn am ansawdd ei Chynllun Ymwelw…

16 Mai 2019

**** Y dyddiad cau wedi dod i ben !!! ****

**** Y dyddiad cau wedi dod i ben !! ****  Cyflwynwch eich ceisiadau am Cyllid sydd ar gael i Brosiectau Cymunedol drwy Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24ain Mai 2019. Gallwch weld y canllawia…

14 Mai 2019

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael yn rhagweithiol â masnachu mewn cyffuriau anghyfreithlon”

17/04/19 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael yn rhagweithiol â masnachu mewn cyffuriau anghyfreithlon” Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi ei galonogi gan y ffordd y mae Heddlu Dyfed-P…

17 Ebrill 2019

Datganiad i’r Wasg 12/04/2019 - Cyfeirio at Brosiect Teledu Cylch Cyfyng Dafydd Llywelyn mewn trafodaeth yn San Steffan

15/04/2019 Cyfeirio at Brosiect Teledu Cylch Cyfyng Dafydd Llywelyn mewn trafodaeth yn San Steffan Ddydd Iau 11 Ebrill clywodd dadl yn Neuadd San Steffan, ar atal troseddau manwerthu, am ailfuddsoddiad Dafydd Llywelyn mewn teledu cylch cyfyng ar draw…

15 Ebrill 2019

Cyllid ar gael i Brosiectau Cymunedol drwy Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, heddiw wedi lansio rhaglen gyllido lle bydd grantiau o rhwng £5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.   Mae Dafydd Lly…

12 Ebrill 2019

Funding available for Community Projects through Police and Crime Commissioner's Community Fund

12/04/2019 The Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, has today launched a funding programme where grants of between £5,000 and £10,000 will be made available to groups and organisations across Carmarthenshire, Ceredigion, Pe…

12 Ebrill 2019

Heddlu Rhanbarth Sir Benfro yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau swyddogion, staff cymorth a gwirfoddolwyr

09 Ebr 2019 Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Ranbarthol Sir Benfro ddydd Gwener 15 Mawrth 2019 ym Mhafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. Roedd y digwyddiad yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau dyddiol swyddogion, staff cymorth…

11 Ebrill 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn arwain y ffordd wrth gefnogi dioddefwyr twyll sy'n agored i niwed

Datganiad i’r Wasg 04/04/2019 Heddlu Dyfed-Powys yn arwain y ffordd wrth gefnogi dioddefwyr twyll sy'n agored i niwed   Yr wythnos hon cyhoeddodd yr HMICFRS adroddiad - ‘Fraud: Time to Choose’ - sy'n nodi bod problemau ar lefel y DU ar hyn o bryd o…

04 Ebrill 2019