Police and Crime Commissioner to meet with several of his Volunteer groups virtually, to celebrate their contribution as part of international volunteers’ week

Rhwng 1af a 7fed Mehefin, fel rhan o wythnos ryngwladol gwirfoddolwyr, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cwrdd â sawl un o’i grwpiau o wirfoddolwyr i ddiolch iddynt am eu cyfraniad at ei waith. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throsedd…

01 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner to hold public meeting with Llanelli residents as part of Public Consultation on new Carmarthenshire Policing Hub and Custody Suite

Ddydd Mercher, 27 Mai 2020, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar gyfer preswylwyr yn ardal Llanelli a’r gymuned ehangach fel rhan o Ymgynghoriad Cyhoeddus ar ddatblygiad Hwb Plismona ac Ystafell Ddalf…

20 Mai 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cynnal cyfarfod cyhoeddus rhithiol cyntaf i drigolion Sir Benfro fel rhan o ddiwrnod ymgysylltu â'r gymuned ddigidol

Ddydd Mercher, 13 Mai 2020, cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn ei gyfarfod cyhoeddus rhithiol cyntaf trwy gyfleusterau fideo-gynadledda i drigolion Sir Benfro fel rhan o ddiwrnod ymgysylltu cymunedol digidol ar gyfer y rha…

13 Mai 2020

Travel restrictions still apply across the force area to safeguard local communities from the spread of COVID-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi pwysleisio bod cyfyngiadau teithio yn parhau mewn lle yn Dyfed-Powys, ac ar draws Cymru, ynghanol pryderon y gallai cyhoeddiad Llywodraeth y DU dros y penwythnos greu dryswch o blith y cyhoedd. …

12 Mai 2020

Police and Crime Commissioner maintains effective and appropriate scrutiny and accountability work despite Government Social Distancing measures

Er gwaethaf y mesurau ymbellhau cymdeithasol cyfredol, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn, wedi parhau i gynnal ei ymrwymiadau craffu ac atebolrwydd yn llwyddiannus, drwy gofleidio'r defnydd o dechnoleg. Ddydd Llun, 11eg o Fai 2020,…

11 Mai 2020

Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn signs Open letter to Public urging people not travel to Wales for this Bank Holiday

Mewn Llythyr Agored at y cyhoedd heddiw, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn wedi annog pobl i beidio â theithio i Gymru, ac i ardal Dyfed-Powys yn arbennig ar gyfer Gŵyl Banc mis Mai y penwythnos hwn. Mae'r llythyr, sydd h…

06 Mai 2020

Police and Crime Commissioner reveals plans for proposed new Policing Hub and Custody Suite as part of public consultation on ambitious new sustainable build

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi rhyddhau dogfennau cynllunio ar gyfer adeiladu Hwb Plismona ac Ystafell Ddalfa newydd ar gyfer Heddlu Dyfed Powys, i'w hadeiladu ar dir i'r gorllewin o Heol Aur, Dafen, Llanelli. Mae'r adeila…

05 Mai 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn annog grwpiau cymunedol y Drenewydd i fanteisio ar gyllid newydd sydd ar gael

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn, wedi galw ar grwpiau cymunedol o ardal y Drenewydd i fanteisio ar gyllid newydd sydd ar gael ar gyfer mentrau sy'n anelu at wella diogelwch cymunedol yn yr ardal. Trwy'r Tîm Plismona Bro lleol yn…

17 Ebrill 2020

Mental health and wellbeing during the coronavirus(COVID-19)

Dymuna Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys dynnu eich sylw at ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth, sy’n rhoi cyngor ynghylch sut i ofalu am eich lles ac iechyd meddwl yn ystod y coronafeirws (COVID-19). Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y…

08 Ebrill 2020

Police and Crime Commissioner warns public of significant increase in Cyber Crime threats

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi rhybuddio trigolion Dyfed-Powys i fod yn wyliadwrus ac i fod yn effro i seiberdroseddu, yn enwedig sgamiau gwe-rwydo. Daw ei rybudd wrth i Action Fraud UK yr wythnos diwethaf gyhoeddi 400% o…

30 Mawrth 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn galw am amynedd wrth ymweld â fferyllfeydd

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn wedi annog preswylwyr Dyfed-Powys i fod yn amyneddgar wrth ymweld â fferyllfeydd wrth iddynt ymdrechu i ymdopi â'r galw ychwanegol enfawr oherwydd COVID-19. Daw'r ple hwn gan y Comisiynydd yng ngh…

27 Mawrth 2020

Commissioner Response to Prime Minister’s Lockdown Announcement

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog nos Lun, hoffwn sicrhau’r cyhoedd bod y gwaith cynllunio a pharatoi dwys sydd wedi digwydd o fewn Heddlu Dyfed Powys dros yr wythnos ddiwethaf bellach yn weithredol. Rwyf mewn cysylltiad dyddiol â chydweithwyr o Ly…

25 Mawrth 2020

Police and Crime Commissioner calls for ‘lockdown’

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn wedi galw am fesuriadau llym i osod cyfyngiadau teithio o fewn ardaloedd gwledig Cymru er mwyn atal hunan-ynyswyr a thwristiaid i orlifo’r ardaloedd hynny. Disgrifiodd Mr Llywelyn epidem…

23 Mawrth 2020

COVID-19

Yn ystod yr amseroedd ansicr hyn, mae’n bosibl y bydd staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh) yn cael eu defnyddio gan Heddlu Dyfed-Powys yn ôl yr angen i gefnogi swyddogaethau rheng flaen. Gan hynny, mae’n bosibl y byddwch yn profi r…

18 Mawrth 2020

Llywodraeth yn gohirio Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu tan Mai 2021

Ddydd Gwener, 13 Mawrth 2020, cyhoeddodd y Llywodraeth y byddpob etholiad lleol, maer a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu a oedd i fod i gael eu cynnal y mis Mai hwn yn cael eu gohirio tan fis Mai 2021. Gwnaed y penderfyniad yn dilyn cyngor gan arbenig…

17 Mawrth 2020

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner secures Home Office funding for 120 new Tasers for force area

Ar 2 Mawrth 2020, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref fod Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi sicrhau cyllid ar gyfer 120 o Tasers newydd. Yn dilyn y cyhoeddiad, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn bron i £100,000 o arian ychwanegol i arfogi mwy o…

12 Mawrth 2020

Cynhadledd Gwyl Dewi 2020 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ffocysu ar heriau Plismona mewn Ardaloedd Gwledig

Ar 6 Mawrth 2020, cynhaliodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, ei bedwaredd Gynhadledd Gwyl Dewi flynyddol ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys. Ffocws y gynhadledd eleni oedd yr heriau sy’n gwynebu plismona mewn ardaloedd gwled…

11 Mawrth 2020

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cyhoeddi y bydd llais pobl ifanc yn cael dylanwad sylweddol ar ddyfodol Blismona yn Nyfed-Powys

Ar nos Fawrth, 3ydd o Fawrth 2020, cynhaliodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn gynhadledd ieuenctid – Ein Llais / Our Voice i drafod canfyddiadau ymgynghoriad diweddar ar agweddau ieuenctid tuag at plismona a throseddu. Yn ystod Ionawr…

10 Mawrth 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys Marc Ansawdd Tryloywder

Ym mis Mawrth 2020, am yr ail flwyddyn yn olynol, dyfarnwyd Marc Ansawdd Tryloywder i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, arwydd o safon ansawdd uchel mewn perthynas â thryloywder strwythurau llywodraethu a chyhoeddi gwybodaeth. Adolyg…

05 Mawrth 2020