Tri chamera TCC i Gastellnewydd Emlyn fel rhan o ailfuddosddiad mewn system gyhoeddus

Mae tri chamera newydd yn cael eu gosod yng Nghastellnewydd Emlyn fel rhan o adduned allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, i ailfuddosddi mewn system gyhoeddus o Deledu Cylch Cyfyng. Bydd y gwaith ar y rhaglen osod yn…

11 Awst 2020

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner proud of significant improvements made by Force over recent years as Dyfed-Powys Police is recognised as one of the best places to work in UK

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn, wedi llongyfarch cydweithwyr oddi fewn Heddlu Dyfed-Powys, wrth I’r Llu dderbyn achrediad AUR Buddsoddwyr Mewn Pobl yn swyddogol yr wythnos hon– anrhydedd sydd ond yn cael ei gyflawni gan 7% o sefydl…

05 Awst 2020

Police and Crime Commissioner Publishes his 2019.20 Annual Report in a series of Video Productions to encourage more engagement with the Public

Ar 31 Gorffennaf cyhoeddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn ei Adroddiad Blynyddol sy'n edrych yn ôl ar gyflawniadau allweddol 2019-2020 a'r cynnydd sylweddol a wnaed yn erbyn y blaenoriaethau a nodwyd yng Nghynllun yr Heddlu a Thro…

28 Gorffennaf 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn sicrhau cyllid o £200k o Gronfa ‘Safer Streets’ y Swyddfa Gartref, i weithio gyda phartneriaid lleol er mwyn lleihau trosedd a gwneud cymunedau'n fwy diogel yn ardal Llanelli.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi llwyddo i sicrhau cyllid o £195,673 o Gronfa Safer Streets y Swyddfa Gartref i weithio gyda phartneriaid diogelwch cymunedol lleol yn Sir Gaerfyrddin i fynd i’r afael â throseddu yn ardaloedd…

28 Gorffennaf 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn croesawu cydnabyddiaeth a chanmoliaeth i waith cydweithredol rhwng Heddluoedd Cymru mewn adroddiad cenedlaethol

Mae gwaith cydweithredu rhwng Heddluoedd Cymru wedi’i ganmol mewn adroddiad cenedlaethol a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan HMICFRS - Adroddiad PEEL, ‘The Hard Yards’. Yr wythnos hon, cyhoeddodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei M…

22 Gorffennaf 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys yn sicrhau buddsoddiad cenedlaethol o £118k i recriwtio Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol ychwanegol i’r ardal

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, wedi llwyddo i sicrhau cyllid ychwanegol gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer recriwtio Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol ychwanegol i’r ardal. Mae Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annib…

22 Gorffennaf 2020

Y Drenewydd i ddweud ei ddweud am gyllid gwerth £20,000 ar gyfer prosiectau cymunedol

Bydd trigolion y Drenewydd yn cael cyfle i bleidleisio dros ba brosiectau cymunedol ddylai gael arian ychwanegol yn dilyn buddsoddiad gan Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys Dafydd Llywelyn. Cynhelir digwyddiad rhithiol ar 11 Gorffennaf, a fydd…

09 Gorffennaf 2020

Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn to hold virtual Public Meeting for Carmarthenshire residents as part of digital Community Engagement Day

On 10 July 2020, Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn will hold a public meeting for Carmarthenshire County residents as part of a digital Community Engagement Day his office is organising. This will be the Commissioner’s se…

01 Gorffennaf 2020

Police and Crime Commissioner secures over £140k of additional funding for organisations that provide support to the most vulnerable in Dyfed-Powys

Ar 25 Mehefin 2020, cadarnhaodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn fod ei swyddfa wedi sicrhau dros £140,000 o arian ychwanegol gan y llywodraeth ar gyfer sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol yn Dy…

25 Mehefin 2020

Dafydd Llywelyn yn cynnal ei gyfarfod Plismona yn Nghymru olaf fel Cadeirydd

Ar 18 Mehefin 2020, bydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, yn cynnal ei gyfarfod Plismona yng Nghymru olaf fel Cadeirydd y grŵp.   Plismona yng Nghymru yw’r enw newydd ar y Grwp Plismona Cymru Gyfan ers Mawrth 2020, ac ma…

18 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn to hold virtual Public Meeting for Powys residents as part of digital Community Engagement Day

Ar 24 Mehefin 2020, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar gyfer trigolion Sir Powys fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu â'r Gymuned digidol y mae ei swyddfa yn ei drefnu. Hwn fydd digwyddiad ymg…

16 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner holds virtual public meeting for residents in Ceredigion as part of a digital community engagement day

Ddydd Mercher, 10 Mehefin 2020, cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol rhithiol i drigolion Ceredigion, lle cynhaliodd gyfarfod cyhoeddus dros Zoom, a chyfarfod gyda grŵp o ymgyrchwyr gwrth-hiliaeth…

11 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner to present report on his Office’s response to the Coronavirus pandemic to Dyfed-Powys Police and Crime Panel

Heddiw, 3ydd Mehefin 2020, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn, yn cyflwyno ymateb ei swyddfa i’r pandemig Coronavirus i Banel Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys. Mae achos annisgwyl COVID-19 a gohirio etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a…

03 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner to meet with several of his Volunteer groups virtually, to celebrate their contribution as part of international volunteers’ week

Rhwng 1af a 7fed Mehefin, fel rhan o wythnos ryngwladol gwirfoddolwyr, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cwrdd â sawl un o’i grwpiau o wirfoddolwyr i ddiolch iddynt am eu cyfraniad at ei waith. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throsedd…

01 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner to hold public meeting with Llanelli residents as part of Public Consultation on new Carmarthenshire Policing Hub and Custody Suite

Ddydd Mercher, 27 Mai 2020, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar gyfer preswylwyr yn ardal Llanelli a’r gymuned ehangach fel rhan o Ymgynghoriad Cyhoeddus ar ddatblygiad Hwb Plismona ac Ystafell Ddalf…

20 Mai 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cynnal cyfarfod cyhoeddus rhithiol cyntaf i drigolion Sir Benfro fel rhan o ddiwrnod ymgysylltu â'r gymuned ddigidol

Ddydd Mercher, 13 Mai 2020, cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn ei gyfarfod cyhoeddus rhithiol cyntaf trwy gyfleusterau fideo-gynadledda i drigolion Sir Benfro fel rhan o ddiwrnod ymgysylltu cymunedol digidol ar gyfer y rha…

13 Mai 2020

Travel restrictions still apply across the force area to safeguard local communities from the spread of COVID-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi pwysleisio bod cyfyngiadau teithio yn parhau mewn lle yn Dyfed-Powys, ac ar draws Cymru, ynghanol pryderon y gallai cyhoeddiad Llywodraeth y DU dros y penwythnos greu dryswch o blith y cyhoedd. …

12 Mai 2020