Camerâu TCC yn y Drenewydd

Y gwaith o osod camerâu TCC yn y Drenewydd wedi cychwyn yr wythnos hon   Yr wythnos hon, cychwynnodd y gwaith o osod saith camera uwch-dechnoleg newydd yn y Drenewydd.   Mae’r contractwr, Baydale Control Systems Cyf, wedi dechrau gosod y camerâu yn…

15 Mawrth 2019

Comisiynyd yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentesiathau

Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn reswm i ddathlu Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol, yn dilyn blwyddyn gyntaf llwyddiannus ei brentis yn y swydd. Y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaeth gyflogi prentis, ac fe oedd y Comisiynydd cyntaf…

08 Mawrth 2019

Praesept Heddlu

Cyhoeddodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn heddiw (ddydd Gwener 25 Ionawr 2019) y bydd yn cynyddu praesept yr heddlu £2 y mis, gan barhau i fod â’r praesept Treth Gyngor isaf yng Nghymru. Derbyniwyd cynnig y Comisiynydd he…

25 Ionawr 2019

Dyfodol Gorsaf Heddlu Abergwaun

Dyfodol Gorsaf Heddlu Abergwaun Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, wedi penderfynu y bydd yr Heddlu’n parhau i weithredu o Orsaf Heddlu cyfredol Aberdaugleddau yn y tymor byr. Gosodwyd tri dewis gerbron y cyhoedd mewn arolwg ymgyn…

15 Ionawr 2019

Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu nawr yn weithredol yn Aberdaugleddau

Mae Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu nawr yn weithredol yn Aberdaugleddau   Mae pedwar camera teledu cylch cyfyng nawr wedi eu gosod yn Aberdaugleddau, Sir Benfro.   Maent wedi eu lleoli yn Stryd Siarl Uchaf, Stryd Siarl Isaf, Teras Hamilton a Great Nor…

28 Rhagfyr 2018

Oriau Agor Nadolig - Christmas Opening Hours

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ar gau rhwng 24 Rhagfyr a 1 Ionawr.  Mae croeso i chi ebostio’r swyddfa a byddwn yn ymateb ar 2 Ionawr.  Os yw’n fater brys, ffoniwch 101 neu 999.   The Police and Crime Commissioner’s Office for…

20 Rhagfyr 2018

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn lansio Fforwm Ieuenctid ac yn cyfarfod ei Lysgenhadon Ieuenctid newydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi lansio’i Fforwm Ieuenctid cyntaf yn ystod digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Lansiwyd Fforwm Ieuenctid ar gyfer plismona a throseddu’r Comisi…

18 Rhagfyr 2018

Cais Llwyddiannus am Arian i Gefnogi Dioddefwyr Trais Domestig

Cais Llwyddiannus am Arian i Gefnogi Dioddefwyr Trais Domestig Mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Heddlu Dyfed-Powys wedi llwyddo i dderbyn arian o Grant…

17 Rhagfyr 2018

Datganiad wrth Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, ynglŷn â Chyhoeddiad Setliad Dros Dro'r Heddlu Mae’r Swyddfa Gartref yn camarwain y cyhoedd

Wedi oediad poenus, fe gyhoeddwyd Setliad Dros Dro’r Llywodraeth sydd yn cadarnhau sefyllfa Heddlu Dyfed-Powys yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20.  Ar yr olwg gyntaf mae’n ymddangos fel bydd Heddlu Dyfed-Powys yn profi cynnydd ariannol o £8.1 miliwn…

14 Rhagfyr 2018

Cronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid- Llwyddiant Cynnig ar y Cyd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru

Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru wedi dod ynghyd i sicrhau cyllid i ymdrin ag achosion creiddiol troseddau trais difrifol, drwy ymyrraeth gynnar a gwaith atal.   Yn Ebrill 2018, cyhoeddodd y Llywodraeth ei Strategaeth Trais Difrifol, gan oso…

10 Rhagfyr 2018

Cyllid a Phraesept yr Heddlu yn 2019/20

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllid yr heddlu ar gyfer 2019/20.   Wrth lansio’r ymgynghoriad ar gyfer praesept heddlu 2019/20, dywedodd Dafydd Llywelyn: “Rydw i wedi gofyn i’r…

10 Rhagfyr 2018

Defnydd o Rym

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn dal yr Heddlu i gyfrif mewn adolygiad o ddefnydd Swyddogion o rym Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi cynnal arolwg o ddefnydd Swyddogion Heddlu o rym, ac y mae wedi ei sicrhau nad o…

21 Tachwedd 2018

Gorsaf Heddlu Abergwaun

Y Comisiynydd yn annog preswylwyr Abergwaun i ddweud eu dweud am ddyfodol yr orsaf heddlu   Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, yn awyddus i’r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfodol gorsaf heddlu Abergwaun.   Mae’r Comisiyn…

15 Tachwedd 2018

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn rhoi llwyfan i blant leisio eu barn

Nos Fercher 17 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, glwb drama o Gaerfyrddin i Bencadlys yr Heddlu yn rhan o weithgareddau Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2018.   Daeth Clwb Drama Theatr Gened…

18 Hydref 2018

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn gwrando ar lais pobl ifanc yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn yn cefnogi gweithgareddau sydd wedi'u hanelu at wrando ar lais pobl if…

15 Hydref 2018

Adroddiad ac Arolwg Cyhoeddus Blynyddol y Panel Heddlu a Throseddu

Mae'r Panel Heddlu a Throseddu yn cynnwys cynrychiolwyr ledled Dyfed-Powys a rôl y Panel yw cefnogi'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a sicrhau ei fod yn atebol, a helpu i roi mwy o lais i bobl leol o ran sut y mae'r Heddlu yn gwasanaethu ein cymuneda…

11 Hydref 2018

Race Council Cymru 2018 (1)

Cliciwch yma i weld yr erthygl.

01 Hydref 2018

Cyflwyniad ar gyfer y marc ansawdd tryloywder

Adolygodd CoPaCC allu’r CHTh i fodloni ei gyfrifoldebau statudol o ran tryloywder am y tro cyntaf flwyddyn ar ôl yr etholiadau CHTh cyntaf. Ers hynny, mae 26 SCHTh wedi derbyn Marc Ansawdd Tryloywder, sy’n arwydd o safonau uchel mewn perthynas â thry…

13 Medi 2018

Cyswllt Cymunedol

Cliciwch yma i ddarllen y rhifyn diweddaraf Cyswllt Cymunedol.

12 Medi 2018

Mae Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu Nawr yn Weithredol yng Nghaerfyrddin ac Aberhonddu

Dydd Llun, Medi 3, 2018   Mae’r gwaith i ail-fuddsoddi mewn Teledu Cylch Cyfyng yng Nghaerfyrddin ac Aberhonddu wedi ei gwblhau ac mae’r 23 camera nawr yn fyw ar draws y ddwy dref.   Cyflawnwyd y gwaith fel rhan o ailfuddsoddiad y Comisiynydd Heddl…

03 Medi 2018