Heddlu Dyfed-Powys i lansio ymgyrch Genedlaethol ‘5 Angeuol’ fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar Ddiogelwch Ffyrdd

Ddydd Mawrth 19eg Ionawr 2021, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal diwrnod ymgysylltu cymunedol rhithiol a fydd yn canolbwyntio’n benodol ar Ddiogelwch Ffyrdd, lle bydd Heddlu Dyfed-Powys yn lansio ymgyrch genedlaethol, 5…

14 Ionawr 2021

Police and Crime Commissioner’s warning to dog owners following recent attacks on livestock in some rural parts of Dyfed-Powys

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi cyhoeddi rhybudd i berchnogion cŵn eu bod yn wynebu cael eu herlyn os ydyn nhw'n methu â chadw eu cŵn dan reolaeth wrth fynd allan i gerdded mewn ardaloedd gwledig. Daw ei rybudd yn dilyn adr…

08 Ionawr 2021

Police and Crime Commissioner calls for Police Officers to be included on Covid-19 Vaccination priority list

Heddiw, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnwys Swyddogion Heddlu ar restr blaenoriaeth Brechu Covid-19 fel y gellir eu hamddiffyn rhag y feirws ar frys. Cafodd deiseb yn galw am i hyn ddigwydd gael…

05 Ionawr 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn sicrhau £50K pellach i sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i'r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig parhaus

Datganiad I’r Wasg 17.12.20 Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn sicrhau £50K pellach i sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i'r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig parhaus Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd…

17 Rhagfyr 2020

Police and Crime Commissioner launches Safer Streets small grant scheme for charities, voluntary organisations and community groups in the Llanelli area

Ddydd Mercher, 16 Rhagfyr 2020, lansiodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn gynllun grant bach y Gronfa Safer Streets, ar gyfer elusennau, sefydliadau a grwpiau cymunedol yn ardal Llanelli gyda'r nod o leihau troseddau caffael, a chreu…

16 Rhagfyr 2020

Mynnwch ddweud eich dweud ar gyllid a blaenoriaethau’r heddlu

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllid yr heddlu a blaenoriaethau plismona, gan roi cyfle i’r cyhoedd ddylanwadu ar flaenoriaethau plismona pwysig. Dau o brif gyfrifoldebau’r Comi…

08 Rhagfyr 2020

Planning application submitted for construction of new Carmarthenshire Policing Hub and Custody Suite

Ddydd Gwener, 04.12.20, cadarnhaodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, fod cais cynllunio wedi’i gyflwyno i Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer adeiladu Hwb Plismona ac Ystafell Ddalfa newydd ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, i’w adei…

04 Rhagfyr 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn rhybuddio cynghorwyr lleol a'r cyhoedd am dwyll seibr wrth i lawer gael eu targedu gan Droseddwyr

Heddiw, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi rhybuddio Cynghorwyr Sir, Tref a Chymuned lleol, ynghyrd a’r cyhoedd, o weithgaredd twyllodrus posib wrth i sawl aelod o’r cyhoedd gael eu targedu gan droseddwyr. Mae manylion cyswllt…

02 Rhagfyr 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ymrwymo i sicrhau sefydliad cynaliadwy, gwyrddach yn Nyfed-Powys

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi ymrwymo i sicrhau bod Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh) yn gweithredu mewn ffordd gwyrddach, mwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar yn y dyfodol ar ôl gweld sefydliad…

27 Tachwedd 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gwrdd ag Arweinwyr Iechyd Meddwl fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol Rhithiol

Ddydd Iau, 26/11/20, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol rhithiol lle bydd yn cwrdd â sawl partner, sefydliad a chynrychiolwyr cymunedol o bob rhan o ardal Dyfed-Powys, yn ogystal â'r Arweinydd…

26 Tachwedd 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i ddarlledu sgwrs fyw gyda Phrif Weithredwr y Bwrdd Iechyd -Steve Moore

Nos Fercher, 25.11.20, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn darlledu sgwrs fyw gyda Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Steve Moore ar gyfryngau cymdeithasol. Steve Moore fydd pedwerydd gwestai PCC Llywelyn ar ei gy…

23 Tachwedd 2020

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner welcomes Premier League Kicks initiative to Pembroke Dock

Ddydd Gwener 13/11/20, ymwelodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn â Doc Penfro, i fynychu lansiad menter newydd Premier League Kicks yn yr ardal. Cymerodd o gwympas 90 o bobl ifanc o ardal Doc Penfro ran yn y sesiwn gyntaf nos Wener a…

13 Tachwedd 2020

Disgwyl i grwpiau cymunedol ledled Dyfed-Powys elwa o gyllid o £140,000 gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd wrth i nifer o ddigwyddiadau cyllidebu cyfranogol gael eu cynnal ledled yr ardal.

Disgwylir i sawl grŵp Cymunedol ar draws ardal Dyfed-Powys elwa o gronfa o £140,000, dros yr wythnosau nesaf wrth i sawl digwyddiad cyllidebu cyfranogol gael eu cynnal ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys trwy Dimau Plismona Cymunedol. Mae’r buddsoddiad…

10 Tachwedd 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ceisio cefnogaeth y cyhoedd ar gyfer cynllun gwirfoddoli allweddol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn edrych i recriwtio sawl aelod o'r cyhoedd i gefnogi un o'i gynlluniau gwirfoddoli allweddol, y cynllun Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol. Mae Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol, (ICVs), yn aeloda…

28 Hydref 2020

Dosbarthu Pecynnau Atal Troseddu Cymunedol am ddim i breswylwyr yn ardal Llanelli trwy gyllid a sicrhawyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Dros yr wythnosau nesaf, bydd preswylwyr o ardaloedd Ty Isha a Glanymor yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin, yn derbyn pecynnau atal troseddau am ddim a fydd yn anelu i atal troseddwyr a gwneud y ddwy gymuned yn fwy diogel. Prynwyd y pecynnau atal trwy gyll…

27 Hydref 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn annog trigolion i barchu rheoliadau’r cyfnod clo newydd

Heddiw mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn annog trigolion lleol i barchu’r rheoliadau clo newydd a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener. Mae nifer yr achosion Coronafeirws wedi parhau i gynyddu dros yr wythnosau diweth…

23 Hydref 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gynnal gweminar i bobl ifanc ar Droseddau Casineb fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gynnal gweminar i bobl ifanc ar Droseddau Casineb fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Nos Fawrth, 13eg Hydref, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cynnal gweminar i bobl ifanc fel…

09 Hydref 2020