Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n ennill gwobr genedlaethol arobryn am ei chynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n ennill gwobr genedlaethol arobryn am ei chynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd   Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi ennill gwobr genedlaethol arobryn am ansawdd ei Chynllun Ymwelw…

16 Mai 2019

**** 10 DIWRNOD I FYND !!! **** Cyn y dyddiad cau ****

**** 10 DIWRNOD I FYND !! ****  Cyflwynwch eich ceisiadau am Cyllid sydd ar gael i Brosiectau Cymunedol drwy Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24ain Mai 2019. Gallwch weld y canllawiau cyllido a…

14 Mai 2019

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael yn rhagweithiol â masnachu mewn cyffuriau anghyfreithlon”

17/04/19 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael yn rhagweithiol â masnachu mewn cyffuriau anghyfreithlon” Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi ei galonogi gan y ffordd y mae Heddlu Dyfed-P…

17 Ebrill 2019

Datganiad i’r Wasg 12/04/2019 - Cyfeirio at Brosiect Teledu Cylch Cyfyng Dafydd Llywelyn mewn trafodaeth yn San Steffan

15/04/2019 Cyfeirio at Brosiect Teledu Cylch Cyfyng Dafydd Llywelyn mewn trafodaeth yn San Steffan Ddydd Iau 11 Ebrill clywodd dadl yn Neuadd San Steffan, ar atal troseddau manwerthu, am ailfuddsoddiad Dafydd Llywelyn mewn teledu cylch cyfyng ar draw…

15 Ebrill 2019

Cyllid ar gael i Brosiectau Cymunedol drwy Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, heddiw wedi lansio rhaglen gyllido lle bydd grantiau o rhwng £5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.   Mae Dafydd Lly…

12 Ebrill 2019

Funding available for Community Projects through Police and Crime Commissioner's Community Fund

12/04/2019 The Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, has today launched a funding programme where grants of between £5,000 and £10,000 will be made available to groups and organisations across Carmarthenshire, Ceredigion, Pe…

12 Ebrill 2019

Heddlu Rhanbarth Sir Benfro yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau swyddogion, staff cymorth a gwirfoddolwyr

09 Ebr 2019 Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Ranbarthol Sir Benfro ddydd Gwener 15 Mawrth 2019 ym Mhafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. Roedd y digwyddiad yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau dyddiol swyddogion, staff cymorth…

11 Ebrill 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn arwain y ffordd wrth gefnogi dioddefwyr twyll sy'n agored i niwed

Datganiad i’r Wasg 04/04/2019 Heddlu Dyfed-Powys yn arwain y ffordd wrth gefnogi dioddefwyr twyll sy'n agored i niwed   Yr wythnos hon cyhoeddodd yr HMICFRS adroddiad - ‘Fraud: Time to Choose’ - sy'n nodi bod problemau ar lefel y DU ar hyn o bryd o…

04 Ebrill 2019

Teledu Cylch Cyfyng i Aberteifi

Mae pedwar camera newydd yn cael eu gosod yn Aberteifi fel rhan o adduned allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, i ailfuddosddi mewn system gyhoeddus o Deledu Cylch Cyfyng. Yr wythnos hon cychwynnodd y gwaith ar y rhag…

28 Mawrth 2019

Camerâu TCC yn y Drenewydd

Y gwaith o osod camerâu TCC yn y Drenewydd wedi cychwyn yr wythnos hon   Yr wythnos hon, cychwynnodd y gwaith o osod saith camera uwch-dechnoleg newydd yn y Drenewydd.   Mae’r contractwr, Baydale Control Systems Cyf, wedi dechrau gosod y camerâu yn…

15 Mawrth 2019

Comisiynyd yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentesiathau

Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn reswm i ddathlu Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol, yn dilyn blwyddyn gyntaf llwyddiannus ei brentis yn y swydd. Y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaeth gyflogi prentis, ac fe oedd y Comisiynydd cyntaf…

08 Mawrth 2019

Camerâu teledu cylch cyfyng - Sir Benfro

Mae’r gwaith bron wedi ei gwblhau wrth osod camerâu teledu cylch cyfyng yn y tair tref olaf yn Sir Benfro. Bydd cyfanswm o ddeg o gamerâu wedi eu gosod - pedwar ym Mhenfro, pedwar yn Noc Penfro a dau yn Aberdaugleddau. Penderfynwyd ar leoliadau’r c…

06 Mawrth 2019

Praesept Heddlu

Cyhoeddodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn heddiw (ddydd Gwener 25 Ionawr 2019) y bydd yn cynyddu praesept yr heddlu £2 y mis, gan barhau i fod â’r praesept Treth Gyngor isaf yng Nghymru. Derbyniwyd cynnig y Comisiynydd he…

25 Ionawr 2019

Dyfodol Gorsaf Heddlu Abergwaun

Dyfodol Gorsaf Heddlu Abergwaun Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, wedi penderfynu y bydd yr Heddlu’n parhau i weithredu o Orsaf Heddlu cyfredol Aberdaugleddau yn y tymor byr. Gosodwyd tri dewis gerbron y cyhoedd mewn arolwg ymgyn…

15 Ionawr 2019

Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu nawr yn weithredol yn Aberdaugleddau

Mae Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu nawr yn weithredol yn Aberdaugleddau   Mae pedwar camera teledu cylch cyfyng nawr wedi eu gosod yn Aberdaugleddau, Sir Benfro.   Maent wedi eu lleoli yn Stryd Siarl Uchaf, Stryd Siarl Isaf, Teras Hamilton a Great Nor…

28 Rhagfyr 2018

Oriau Agor Nadolig - Christmas Opening Hours

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ar gau rhwng 24 Rhagfyr a 1 Ionawr.  Mae croeso i chi ebostio’r swyddfa a byddwn yn ymateb ar 2 Ionawr.  Os yw’n fater brys, ffoniwch 101 neu 999.   The Police and Crime Commissioner’s Office for…

20 Rhagfyr 2018

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn lansio Fforwm Ieuenctid ac yn cyfarfod ei Lysgenhadon Ieuenctid newydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi lansio’i Fforwm Ieuenctid cyntaf yn ystod digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Lansiwyd Fforwm Ieuenctid ar gyfer plismona a throseddu’r Comisi…

18 Rhagfyr 2018

Cais Llwyddiannus am Arian i Gefnogi Dioddefwyr Trais Domestig

Cais Llwyddiannus am Arian i Gefnogi Dioddefwyr Trais Domestig Mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Heddlu Dyfed-Powys wedi llwyddo i dderbyn arian o Grant…

17 Rhagfyr 2018

Datganiad wrth Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, ynglŷn â Chyhoeddiad Setliad Dros Dro'r Heddlu Mae’r Swyddfa Gartref yn camarwain y cyhoedd

Wedi oediad poenus, fe gyhoeddwyd Setliad Dros Dro’r Llywodraeth sydd yn cadarnhau sefyllfa Heddlu Dyfed-Powys yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20.  Ar yr olwg gyntaf mae’n ymddangos fel bydd Heddlu Dyfed-Powys yn profi cynnydd ariannol o £8.1 miliwn…

14 Rhagfyr 2018

Cronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid- Llwyddiant Cynnig ar y Cyd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru

Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru wedi dod ynghyd i sicrhau cyllid i ymdrin ag achosion creiddiol troseddau trais difrifol, drwy ymyrraeth gynnar a gwaith atal.   Yn Ebrill 2018, cyhoeddodd y Llywodraeth ei Strategaeth Trais Difrifol, gan oso…

10 Rhagfyr 2018