Police and Crime Commissioner sets lowest council tax increase in Wales.

Heddiw (dydd Gwener 7fed Chwefror), cyhoeddodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, y bydd yn cynyddu praesept yr heddlu o £1 y mis, gan barhau i fod â’r praesept Treth Gyngor isaf yng Nghymru. Bydd y cynnydd yn ei alluogi i f…

07 Chwefror 2020

Rydyn ni wedi ffarwelio â’r Angel Cyllyll a wnaeth argraff fawr ar ôl iddo gyrraedd y Drenewydd, ond mae’r neges gref yn erbyn trais ac ymddygiad ymosodol yn waddol parhaus

Ar ddydd Sadwrn 25 Ionawr, cynhaliwyd seremoni gloi yn y Drenewydd er mwyn nodi ymadawiad yr Angel Cyllyll. Daeth cannoedd o bobl i gymryd rhan mewn gorymdaith olau cannwyll.   Y Drenewydd oedd y lle cyntaf yng Nghymru i groesawu’r Angel Cyllyll, wrt…

04 Chwefror 2020

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i fuddsoddi mewn ymagwedd newydd tuag at gyllido cymunedol

04/02/2020 Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i fuddsoddi mewn ymagwedd newydd tuag at gyllido cymunedol Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, yn buddsoddi mewn cronfa newydd yn dilyn y gwaith adfywio diweddar o ran strwythur Plismo…

04 Chwefror 2020

Pobl ifanc i lunio dyfodol plismona yn Nyfed-Powys

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn lansio ymgynghoriad heddiw, mewn cydweithrediad â Hafan Cymru a Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a fydd yn ceisio barn pobl ifanc am blismona a throsedd, ac yn sicrhau bod barn pobl ifanc yn…

06 Ionawr 2020

Knife angel

Pam fod yr Angel Cyllyll yn y Drenewydd? Hwn yw’r tro cyntaf i’r Angel Cyllyll ymweld â Chymru, ac rydyn ni’n falch ein bod ni wedi llwyddo i sicrhau Powys fel ei leoliad o ddewis. Mae’r Angel Cyllyll yn teithio drwy’r DU gan bwyll mewn ymdrech i go…

03 Ionawr 2020

First Time for the Knife Angel to visit Wales, 4 – 29 January 2020, Oriel Davies Gallery, Newtown

Why is the Knife Angel in Newtown? This is the first time for the Knife Angel to visit Wales and we are pleased that we have been able to secure Powys as its chosen destination. The Knife Angel is slowly touring the UK in a bid to raise awareness o…

02 Ionawr 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n sbarduno gwelliannau o ran darparu gwasanaethau a gwella'r dull o leihau niwed drwy gamddefnyddio sylweddau (1)

Ar Ragfyr 13, cyd-gadeiriodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, Uwchgynhadledd Atal Trawsbartneriaeth gyda Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd a Chadeirydd Bwrdd Cynllunio Ardal Hywel Dda. Canolbwyntiodd y digwyddiad ar sut y ga…

24 Rhagfyr 2019

Ymgyrch Plismona Gwrthderfysgaeth

Cwestiynau Cyffredin Pa fath o ymddygiad neu weithgarwch allai gael ei ystyried yn amheus?   Mae enghreifftiau o ymddygiad neu weithgarwch amheus yn cynnwys: Llogi cerbydau mawr neu gerbydau tebyg heb reswm amlwg. Prynu neu cadw llawer iawn o gemeg…

12 Rhagfyr 2019

Mynnwch ddweud eich dweud yn yr Ymgynghoriad ar gyfer Cyllid a Phraesept yr Heddlu 2020/21

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllid yr heddlu ar gyfer 2020/21. Wrth lansio’r ymgynghoriad ar gyfer praesept heddlu 2020/21, dywedodd Dafydd Llywelyn: "Wrth i ni aros am setlia…

05 Rhagfyr 2019

Heddlu Gwlad yr Iâ’n teithio dros 1,000 o filltiroedd i Gymru er mwyn dysgu am y system TCC newydd a’r camerâu adnabod rhifau ceir yn awtomatig ar draws ardal Dyfed-Powys

Yn amlwg, mae’r system teledu cylch cyfyng (TCC) sydd newydd ei hailosod ar draws ardal Dyfed-Powys yn destun cenfigen i’r byd plismona yn rhyngwladol – wrth i Heddlu Gwlad yr Iâ benderfynu teithio i Ddyfed-Powys fel rhan o’u prosiect i addasu, adnew…

26 Tachwedd 2019

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn treulio dau ddiwrnod ym Mhowys, yn cwrdd â chymunedau lleol ac yn ymgysylltu â nhw.

Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu’n cael eu hethol gan y cyhoedd er mwyn dal Prif Gwnstabliaid a gwasanaethau heddlu i gyfrif. Mae gan ymgysylltu rôl ganolog i’w chwarae o ran helpu’r Comisiynydd a’i dîm i gyflawni eu cyfrifoldebau ar gyfer cymuneda…

19 Tachwedd 2019

Y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu am glywed gan ddioddefwyr yn ystod Wythnos Cyfiawnder Adferol

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn gofyn i’r rheini sydd wedi profi buddion y broses cyfiawnder adferol ddod ymlaen a chymryd rhan mewn sgwrs ar-lein. Mae hefyd yn awyddus i glywed gan ddioddefwyr troseddau, sydd w…

15 Tachwedd 2019

Police and Crime Commissioner brings criminal justice partners together to focus on improving the experience for victims and witnesses

Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Dyfed-Powys yn dod ag uwch gynrychiolwyr asiantaethau cyfiawnder troseddol sy’n gweithredu yn Nyfed-Powys at ei gilydd er mwyn gwella’r ffordd y mae cyfiawnder yn cael ei gyflwyno a gwella’r gwasanaeth a roddir i…

11 Tachwedd 2019

Ymrwymiad Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, i fuddsoddi mewn pobl leol a gwella eu sgiliau, a pharhau i ddatblygu gweithlu’r dyfodol

Ymrwymiad Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, i fuddsoddi mewn pobl leol a gwella eu sgiliau, a pharhau i ddatblygu gweithlu’r dyfodol Dafydd Llywelyn oedd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf yng Nghymru i gyflogi prenti…

04 Tachwedd 2019

Cydnabod Cynllun Cadetiaid Heddlu Cymru Gyfan

Dathlwyd gwaith gwirfoddolwyr a chadetiaid yr heddlu mewn Cynhadledd Plismona Ieuenctid Cymru Gyfan, a gynhaliwyd gan Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Hwn oedd y tro cyntaf i'r pedwar heddlu yng Nghymru - Dyfed-Powys, Gwen…

01 Tachwedd 2019

Dylai cyswllt y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys “fod yn addas ar gyfer y diben i'n cymunedau”

Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn ei adolygiad o gyswllt cyntaf y cyhoedd â'r heddlu, ac mae'n ystyried y dylai cyswllt y cyhoedd "fod yn addas ar gyfer y diben i'n cymunedau" yn y dyfodol. Mae…

25 Hydref 2019

Y Comisiynydd yn Ymateb i archwiliad AHGTAEM o Ymateb yr Heddlu i Droseddau Seiber

Y Comisiynydd yn Ymateb i archwiliad AHGTAEM o Ymateb yr Heddlu i Droseddau Seiber    Mewn ymateb i'r adroddiad gan AHGTAEM, Seiber: Cadwch y golau ymlaen - Archwiliad o ymateb yr heddlu i droseddau seiber-ddibynnol, dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiy…

24 Hydref 2019

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cynnal digwyddiadau er mwyn dathlu’r isadeiledd TCC

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi cynnal digwyddiadau er mwyn nodi lansiad swyddogion yr isadeiledd TCC newydd mewn 17 tref yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.   Pan addawodd Mr Llywelyn adeg yr etholiad y…

14 Hydref 2019

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddu Casineb 12 - 19 Hydref

Unwch a Safwch Gyda'ch Gilydd - Dywedwch 'Na' wrth Droseddau Casineb Bydd Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Bydd swyddogion heddlu'n codi ymwybyddiaeth ynglŷ…

14 Hydref 2019

Cyhoeddi pedwar deg dau swyddog ychwanegol ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys Pedwar deg dau swyddog ychwanegol - "Rwy’n falch, ond yn bwyllog"

Heddiw, mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi y bydd Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn pedwar deg dau swyddog ychwanegol, fel rhan o gam cyntaf y rhaglen gynnydd genedlaethol. Dyma’n ymateb ymateb Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys…

09 Hydref 2019