New police officer recruits must truly reflect the communities they serve, says Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi mynegi ei ddyhead am y cynnydd yn nifer y swyddogion heddlu er mwyn gwir adlewyrchu a chefnogi’r cymunedau y byddant yn eu gwasanaethu. Mae’r Prif Weinidog, Boris Johnson, wedi cyh…

12 Medi 2019

Gwell amddiffyniad ar gyfer pobl yn nalfa’r heddlu sy’n agored i niwed, wrth i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys gofrestru ar gyfer cynllun peilot

02/09/2019 Gwell amddiffyniad ar gyfer pobl yn nalfa’r heddlu sy’n agored i niwed, wrth i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys gofrestru ar gyfer cynllun peilot Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi cadarnhau ma…

02 Medi 2019

Canmol Cynnydd yr Heddlu o ran Mynd i’r Afael â Cham-drin Domestig

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi canmol Heddlu Dyfed-Powys am welliannau o ran adnabod cam-drin domestig ac ymateb iddo, ond mae ‘mwy i’w wneud o hyd’ yn y maes pwysig hwn, meddai. Ym mis Ionawr 2018, nodwyd cam-drin domestig fel un o dair…

27 Awst 2019

RY'N NI'N CYFLOGI ! - Swydd Interniaeth Wag

Swydd Interniaeth Wag: £315 yr wythnos am 10 wythnos  Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Llangynnwr, Caerfyrddin   Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi dod at ei gilydd i gynnig…

12 Awst 2019

Rydyn ni’n ymwybodol o adroddiadau camarweiniol am ein lefelau staffio, sy’n cymharu niferoedd dros gyfnod o ddeng mlynedd (2009 - 2019)

07 Aug 2019 Rydyn ni’n ymwybodol o adroddiadau camarweiniol am ein lefelau staffio, sy’n cymharu niferoedd dros gyfnod o ddeng mlynedd (2009 - 2019) Mae natur ein cymunedau, troseddau a phlismona wedi newid cymaint dros deg mlynyddoedd, fel nad yw’n…

09 Awst 2019

Cysylltiad y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys – sut, pam, ac a yw’n hawdd?

07/08/2019 Cysylltiad y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys – sut, pam, ac a yw’n hawdd? Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, a’i dîm, wrthi’n cynnal adolygiad er mwyn cael gwell dealltwriaeth o gysylltiad y cyhoedd â’r heddlu. Dywed D…

08 Awst 2019

Commissioner welcomes pay announcement, but asks “who’s paying?”

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn croesawu’r cyhoeddiad ynghylch cyflogau swyddogion heddlu'r wythnos hon, ond mae’n gofyn pwy fydd yn gorfod talu’r pris.  Ar ôl blynyddoedd o rewi cyflogau a chynnydd mewn costau byw, mae’r Comisiyny…

23 Gorffennaf 2019

Police Commissioner teams up with Aber University to launch New Rural Crime Study at Royal Welsh Show

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, ac ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn gofyn i ffermwyr am eu barn ar sut y mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael â throseddu gwledig. Mae’r Comisiynydd ynghyd â Dr Wyn Morris o…

22 Gorffennaf 2019

DPP PCC introduces drug amnesty bins to protect Ryal Welsh revellers

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywleyn, yn annog unrhyw un sy'n cario cyffuriau yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru eleni i' w gadael mewn biniau amnest arbennig. Gyda disgwyl i filoedd ymweld â'r sioe a digwyddiadau eraill…

19 Gorffennaf 2019

OPCC PCC wins Arts Business and Young People Award

Yng Ngwobrau Arts & Business Cymru, a gynhaliwyd yn ddiweddar, cyflwynwyd ‘Gwobr Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc’ i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys (Swyddfa’r Comisiynydd) am ei phartneriaeth arloesol gyda Chwmni Theatr Arad…

19 Gorffennaf 2019

Over £100,000 awarded to community projects by Police & Crime Commissioner (1)

12/07/2019   Dros £100,000 yn cael ei wobrwyo gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i Brosiectau Cymunedol   Ym mis Ebrill 2019, lansiodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys raglen gyllido - Cronfa Gymunedol y Comisiynydd - ll…

12 Gorffennaf 2019

Dyfed-Powys Police & Crime Commissioner takes on chairmanship of All Wales Policing

11/07/2019 Mae Comisiynydd yr Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn Cadeiryddiaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan Mae Dafydd Llywelyn, eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn cynrychioli trigolion Dyfed-Powys wrth iddo gadeirio Grŵp Plismona Cymru Gyfan am y tro…

11 Gorffennaf 2019

Mae Comisiynydd yr Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn Cadeiryddiaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan

11/07/2019 Mae Comisiynydd yr Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn Cadeiryddiaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan Mae Dafydd Llywelyn, eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn cynrychioli trigolion Dyfed-Powys wrth iddo gadeirio Grŵp Plismona Cymru Gyfan am y tro c…

11 Gorffennaf 2019

Y Comisiynydd yn buddsoddi £50,000 yn wardiau Glan-y-môr a Thyisha mewn ymateb i bryderon diogelwch cymunedol

Heddiw (5 Gorffennaf), cyhoeddodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, y bydd yn buddsoddi £50,000 yn wardiau Glan-y-môr a Thyisha. Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad diweddar lle tynnwyd sylw at nifer o bryderon diogelwch cymunedol, gan…

05 Gorffennaf 2019

Cyfle i Dendro!

Cyfle i dendro! Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi cyfle cyffrous i wneud cais i ddarparu cynllun dargyfeirio troseddwyr ledled Dyfed-Powys. Mae’n fenter sy’n newid diwylliant ac sy’n ceisio mynd i’r afael â gwraidd problem troseddu. I weld y cyfle hwn:…

05 Gorffennaf 2019

Commissioner highlights value of youth work in tackling crime

Datganiad i'r Wasg Dydd Gwener 28 Mehefin 2019   I nodi ‘Wythnos Gwaith Ieuenctid ’yng Nghymru, mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn cydnabod pwysigrwydd rôl gweithwyr ieuenctid wrth atal pobl ifanc rhag ymwneud â throse…

28 Mehefin 2019

Gosod Teledu Cylch Cyfyng mewn dwy dref ym Mhowys yn nodi cwblhau Cam 1 y Prosiect TCC

Gosod Teledu Cylch Cyfyng mewn dwy dref ym Mhowys yn nodi cwblhau Cam 1 y Prosiect TCC   Mae camerâu teledu cylch cyfyng technoleg uwch wedi eu gosod yn Llandrindod a’r Trallwng ac maent nawr yn fyw ac yn recordio o fewn y trefi hyn ym Mhowys.  Gosod…

25 Mehefin 2019

(Wythnos Gwirfoddolwyr 1-7 Mehefin) Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr - Gallwch wneud gwahaniaeth!

03/06/2019 Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr - Gallwch wneud gwahaniaeth! Gwirfoddolwch gyda Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i gael cyfle i ddweud eich dweud am wasanaethau plismona lleol.   Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 yr wythnos h…

03 Mehefin 2019

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n ennill gwobr genedlaethol arobryn am ei chynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n ennill gwobr genedlaethol arobryn am ei chynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd   Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi ennill gwobr genedlaethol arobryn am ansawdd ei Chynllun Ymwelw…

16 Mai 2019

**** Y dyddiad cau wedi dod i ben !!! ****

**** Y dyddiad cau wedi dod i ben !! ****  Cyflwynwch eich ceisiadau am Cyllid sydd ar gael i Brosiectau Cymunedol drwy Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24ain Mai 2019. Gallwch weld y canllawia…

14 Mai 2019