Police and Crime Commissioner warns public of significant increase in Cyber Crime threats

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi rhybuddio trigolion Dyfed-Powys i fod yn wyliadwrus ac i fod yn effro i seiberdroseddu, yn enwedig sgamiau gwe-rwydo. Daw ei rybudd wrth i Action Fraud UK yr wythnos diwethaf gyhoeddi 400% o…

30 Mawrth 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn galw am amynedd wrth ymweld â fferyllfeydd

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn wedi annog preswylwyr Dyfed-Powys i fod yn amyneddgar wrth ymweld â fferyllfeydd wrth iddynt ymdrechu i ymdopi â'r galw ychwanegol enfawr oherwydd COVID-19. Daw'r ple hwn gan y Comisiynydd yng ngh…

27 Mawrth 2020

Commissioner Response to Prime Minister’s Lockdown Announcement

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog nos Lun, hoffwn sicrhau’r cyhoedd bod y gwaith cynllunio a pharatoi dwys sydd wedi digwydd o fewn Heddlu Dyfed Powys dros yr wythnos ddiwethaf bellach yn weithredol. Rwyf mewn cysylltiad dyddiol â chydweithwyr o Ly…

25 Mawrth 2020

Police and Crime Commissioner calls for ‘lockdown’

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn wedi galw am fesuriadau llym i osod cyfyngiadau teithio o fewn ardaloedd gwledig Cymru er mwyn atal hunan-ynyswyr a thwristiaid i orlifo’r ardaloedd hynny. Disgrifiodd Mr Llywelyn epidem…

23 Mawrth 2020

COVID-19

Yn ystod yr amseroedd ansicr hyn, mae’n bosibl y bydd staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh) yn cael eu defnyddio gan Heddlu Dyfed-Powys yn ôl yr angen i gefnogi swyddogaethau rheng flaen. Gan hynny, mae’n bosibl y byddwch yn profi r…

18 Mawrth 2020

Llywodraeth yn gohirio Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu tan Mai 2021

Ddydd Gwener, 13 Mawrth 2020, cyhoeddodd y Llywodraeth y byddpob etholiad lleol, maer a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu a oedd i fod i gael eu cynnal y mis Mai hwn yn cael eu gohirio tan fis Mai 2021. Gwnaed y penderfyniad yn dilyn cyngor gan arbenig…

17 Mawrth 2020

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner secures Home Office funding for 120 new Tasers for force area

Ar 2 Mawrth 2020, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref fod Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi sicrhau cyllid ar gyfer 120 o Tasers newydd. Yn dilyn y cyhoeddiad, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn bron i £100,000 o arian ychwanegol i arfogi mwy o…

12 Mawrth 2020

Cynhadledd Gwyl Dewi 2020 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ffocysu ar heriau Plismona mewn Ardaloedd Gwledig

Ar 6 Mawrth 2020, cynhaliodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, ei bedwaredd Gynhadledd Gwyl Dewi flynyddol ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys. Ffocws y gynhadledd eleni oedd yr heriau sy’n gwynebu plismona mewn ardaloedd gwled…

11 Mawrth 2020

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cyhoeddi y bydd llais pobl ifanc yn cael dylanwad sylweddol ar ddyfodol Blismona yn Nyfed-Powys

Ar nos Fawrth, 3ydd o Fawrth 2020, cynhaliodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn gynhadledd ieuenctid – Ein Llais / Our Voice i drafod canfyddiadau ymgynghoriad diweddar ar agweddau ieuenctid tuag at plismona a throseddu. Yn ystod Ionawr…

10 Mawrth 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys Marc Ansawdd Tryloywder

Ym mis Mawrth 2020, am yr ail flwyddyn yn olynol, dyfarnwyd Marc Ansawdd Tryloywder i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, arwydd o safon ansawdd uchel mewn perthynas â thryloywder strwythurau llywodraethu a chyhoeddi gwybodaeth. Adolyg…

05 Mawrth 2020