26 Tach 2020

Ddydd Iau, 26/11/20, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol rhithiol lle bydd yn cwrdd â sawl partner, sefydliad a chynrychiolwyr cymunedol o bob rhan o ardal Dyfed-Powys, yn ogystal â'r Arweinydd Iechyd Meddwl cenedlaethol gyda Chymdeithas y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd.

Mae Diwrnodau Ymgysylltu Cymunedol yn gyfle i'r cyhoedd gwrdd â'r Comisiynydd i godi unrhyw bryderon neu faterion lleol yn eu hardal, a hefyd i godi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd a mentrau lleol pwysig.

I gefnogi’r Ymgyrch Rhuban Gwyn, bydd Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol y Comisiynydd ym mis Tachwedd yn cynnwys cyfarfodydd gyda rhai sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau i ddioddefwyr cam-drin domestig. Bydd y Comisiynydd hefyd yn cwrdd ag Arweinydd Iechyd Meddwl Cymdeithas Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Matthew Scott, ac Arweinydd Iechyd Meddwl Heddlu Dyfed-Powys, yr Uwcharolygydd Ross Evans i drafod effaith pandemig COVID-19 ar iechyd meddwl a lles Swyddogion a Staff, yn ogystal â'r cyhoedd.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn; “Mae Diwrnodau Ymgysylltu â'r Gymuned yn bwysig iawn i mi, gan eu bod yn rhoi cyfle i mi siarad ac ymgysylltu â thrigolion lleol a chynrychiolwyr cymunedol, ac i ddarganfod mwy am bryderon a materion lleol.

“Bydd y diwrnod Ymgysylltu Cymunedol ym mis Tachwedd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl ac rwy’n edrych ymlaen at gael trafodaeth am hyn gyda chydweithwyr yn yr Heddlu ac ar Lefel Genedlaethol yn ystod y dydd.”

Mae'r Comisiynydd hefyd yn falch o fod yn cefnogi'r ymgyrch i ddod â thrais dynion yn erbyn menywod i ben - Ymgyrch Rhuban Gwyn. Mae Rhuban Gwyn yn ymgyrch fyd-eang sy'n annog pobl, ac yn enwedig dynion a bechgyn, i weithredu'n unigol ac ar y cyd a newid yr ymddygiad a'r diwylliant sy'n arwain at gamdriniaeth a thrais. Fel rhan o'i Ddiwrnod Ymgysylltu â'r Gymuned, bydd y Comisiynydd yn cyfarfod â rhai sefydliadau sy'n cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin domestig.

Dywedodd y CHTh Dafydd Llywelyn; Mae'r Ymgyrch Rhuban Gwyn yn neges mor bwysig: Creu dyfodol heb drais yn erbyn menywod. Nid yn unig y mae cam-drin domestig yn cael effaith hirhoedlog ar y dioddefwr, ond hefyd ar y teulu cyfan. Mae naw deg y cant o blant yn yr un ystafell, neu drws nesaf i'r trais yn eu cartref, a gall hyn achosi llu o broblemau i'r plentyn. Mae profi camdriniaeth yn y cartref yn un o'r profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, ac mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn cynyddu bregusrwydd a risg pan fyddant yn oedolion.

“Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, rwy’n comisiynu gwasanaethau i gefnogi pawb sy’n dioddef cam-drin domestig yn ardal Dyfed-Powys. Rwy’n ymwybodol o’r effaith y mae’r cynnydd diweddar hwn yn y galw wedi’i chael ar ein darparwyr gwasanaeth a pha mor hanfodol yw hi bod y gefnogaeth yn gallu parhau yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Felly, ynghyd â staff o fy Swyddfa, rwyf wedi gweithio'n galed yn ystod y pandemig i ddod o hyd i gyllid ychwanegol i'w cefnogi.

“Fy ngobaith yw y bydd pobl yn bachu ar y cyfle i helpu i godi ymwybyddiaeth o gam-drin domestig drwy’r Ymgyrch Rhuban Gwyn, ac ymuno â ni i addo i beidio byth â chymryd rhan, cydoddef nac aros yn dawel am drais yn erbyn menywod, ac edrychaf ymlaen at drafod y gwaith pwysig y mae rhai darparwyr gwasanaeth yn ei wneud yn yr ardal yn ystod fy niwrnod ymgysylltu. ”

 

DIWEDD

Rhagor o wybodaeth:

Gruff Ifan

Ymgynghoryd Polisi ac Ymgysylltu

Gruffudd.Ifan.OPCC@dyfed-powys.pnn.police.uk