11 Ebr 2019

09 Ebr 2019

Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Ranbarthol Sir Benfro ddydd Gwener 15 Mawrth 2019 ym Mhafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod.

Roedd y digwyddiad yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau dyddiol swyddogion, staff cymorth a gwirfoddolwyr yn 2018.

Gwobrwywyd swyddogion a staff am arddangos dewrder, proffesiynoldeb ac ymrwymiad tuag at ddiogelu’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu.  

Nodir y categorïau a’r enillwyr isod.

Gwobr Swyddog Heddlu’r Flwyddyn

Cwnstabl 1114 Robert Garland

Gwobr Ditectif y Flwyddyn

Ditectif Gwnstabl 1164 Kelly Rowlands

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn  

Cwnstabl 1122 Emma Robertson

Gwobr Staff Heddlu’r Flwyddyn

SCCH 8114 Robert John

Gwobr Heddlu Gwirfoddol

Rhingyll Gwirfoddol 7035 Beth Thomas

Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Tîm Gwylio Cyflymder Cymunedol Aberdaugleddau

Gwobr Cadét Gwirfoddol Amryddawn Gorau

Cadét Morgan Evans

Gwobr Arweinydd y Flwyddyn

SCCH 8028 Andrew Griffiths a SCCH 8181 Paul Emmanuel

Gwobr Dewrder

Cwnstabl 416 Jessica Lawrence

Gwobr Achub Bywyd

Cwnstabl 63 Eve Rees, Cwnstabl 1125 Rhys Howells, Cwnstabl 238 Rachel Finnan, Cwnstabl 373 Samnang Picton-Evans, Rhingyll 263 Teleri Bowen, Cwnstabl 535 Paul Smyth, Cwnstabl 75 Dyfed Jones, Cwnstabl 1000 Daniel Thomas

Gwobr Gofalu

Rhingyll 968 Terri Harrison a Chwnstabl 290 Emma Smyth

Gwobr Partneriaeth

Rhian Mannings, 2 Wish Upon a Star

Gwobr Ymchwiliad y Flwyddyn

Ditectif Gwnstabl 1006 Lisa Roberts

Gwobr Tîm y Flwyddyn

Yr Uned Cymorth Ymchwilio

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

Yr Arolygydd Ymddeoledig Aled Davies, Y Prif Uwch-arolygydd Ymddeoledig Steve Matchett, Yr Uwch-arolygydd Ymddeoledig Ian John.

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu gyda Mrs Rhian Manning

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu gyda Mrs Rhian Manning

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, “Mae’n bwysig ein bod ni’n cydnabod gwaith caled swyddogion, staff, gwirfoddolwyr a phartneriaid, a rhaid i ni beidio ag anghofio rôl teuluoedd a rhwydweithiau cymorth o ran helpu a chynorthwyo swyddogion a staff yn ystod adegau anodd.

Mae’n dda gennyf gyhoeddi fy mod i wedi rhoi rhodd i elusen “2 Wish upon a Star”. Mrs Rhian Manning, sylfaenydd yr elusen, enillodd y Wobr Bartneriaeth, ac roedd hi’n llawn haeddu’r wobr. Sefydlwyd yr elusen yn dilyn marwolaeth sydyn a thrasig ei mab a’i gŵr, ac mae’n cynnig cymorth galar i deuluoedd sydd wedi colli plentyn neu oedolyn ifanc yn sydyn dan amgylchiadau trasig.

“Hoffwn ddiolch i Rhian am ddod â gwasanaethau’r elusen i Sir Benfro ac am gefnogi staff Heddlu Dyfed-Powys â’u hymateb i achosion trasig o’r fath. Mae Rhian yn ysbrydoliaeth, ac mae’r wobr hon yn cydnabod ei chyfraniad sylweddol i’n staff a’n cymunedau.” 

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Ross Evans,

 

“Roedd hi’n fraint gennyf gynnal Seremoni Wobrwyo Ranbarthol Sir Benfro, a oedd yn cydnabod gwaith ardderchog swyddogion heddlu, staff yr heddlu, swyddogion gwirfoddol, cadetiaid a gwirfoddolwyr.

 

"Mae’r gwaith y mae ein staff yn ei gyflawni bob dydd bob amser yn creu argraff arnaf. Maen nhw’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ac yn mynd cam ymhellach er mwyn sicrhau bod ein cymuned yn parhau fel y lle mwyaf diogel yn y DU, yn ogystal â’r harddaf.

 

“Hoffwn ddiolch yn arbennig i Rachel Treadaway-Williams am gyflwyno’r noson, a Nation Broadcasting, cartref Radio Sir Benfro, am noddi’r seremoni.

“Mae’n cymryd llawer o amser ac ymdrech i drefnu digwyddiad fel hyn, a hoffwn ddiolch i Mrs Charlie Marcham a Mr Nigel Lewis am sicrhau rhediad esmwyth y noson.

“Roeddem yn ffodus i gael adloniant gan Iwcalilis Caerfyrddin a chôr Bella Voce yn ystod y noson. Diolch yn fawr i chi”