19 Chw 2021

Llynedd, yng ngoleuni effaith sylweddol y pandemig Covid ar sefydliadau sy’n cefnogi dioddefwyr trais domestig a rhywiol, gwahoddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn sefydliadau i gynnig am arian ychwanegol i sicrhau bod y rhai mwyaf agored i niwed yn eim cymdeithas yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt yn ystod y pandemig. Mae'r cyllid yn rhan o becyn cymorth gwerth £76 miliwn sydd ar gael gan Lywodraeth y DU.

Wrth baratoi ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd, mae Mr Llywelyn unwaith eto yn cynnig i sefydliadau sy'n cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig a rhywiol ymgeisio am arian ychwanegol trwy ei swyddfa.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn; “Diolch i’r cyllid ychwanegol hwn, gallwn sicrhau bod dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn Dyfed-Powys yn gallu cyrchu gwasanaethau arbenigol i gael cymorth, ar adeg pan mae eu hangen fwyaf.

“Yn anffodus, rydym wedi gweld cynnydd mewn trais domestig yn ystod y pandemig ac mae angen help ar ddioddefwyr nawr yn fwy nag erioed ac rwy’n ddiolchgar am waith yr holl ddarparwyr gwasanaeth ar draws ardal yr Heddlu sy’n helpu’r dynion, menywod a theuluoedd hyn sydd mewn angen.

“Rwyf am dawelu meddwl unrhyw un sydd mewn sefyllfa neu berthynas ymosodol nad oes angen i chi ei ddioddef mewn distawrwydd, ac anogaf unrhyw un i riportio camdriniaeth i’r Heddlu ar 101 neu 999 mewn argyfwng.

“Mae'r cyllid hwn yn agored i ddarparwyr yr wyf yn eu comisiynu ar hyn o bryd a'r rhai nad wyf yn eu hariannu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, yn wahanol i'r cyllid rhyfeddol Covid-19 a ddarparwyd yn 2020/21, nid oes angen i sefydliadau fod yn elusen gofrestredig, yn sefydliad corfforedig elusennol, neu'n fenter gymdeithasol i fod yn gymwys i gael y cyllid hwn. Fodd bynnag, rhaid iddynt ddarparu gwasanaethau cymorth sydd â'r pwrpas o helpu dioddefwyr trais rhywiol neu gam-drin domestig i ymdopi ag effeithiau trosedd a, chyn belled ag y bo modd, adfer o'r niwed y maent wedi'i brofi. Byddem hefyd yn annog ceisiadau gan sefydliadau arbenigol bach sy'n cefnogi grwpiau â nodweddion gwarchodedig.

“Os ydych yn dymuno cyflwyno cais am y cyllid hwn, mae manylion pellach ar gael ar fy ngwefan, a gellir gofyn am becyn trwy gyfeiriad e-bost y swyddfa.”

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 12 Mawrth 2021.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Alison Perry, Cyfarwyddwr Comisiynu, trwy OPCC@dyfed-powys.pnn.police.uk ”

 

Templed

DIWEDD

Canllawiau

Ar 1af Chwefror cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder gyllid blwyddyn ychwanegol i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol.

 

 1. Gwasanaethau lleol Cam-drin Domestig:

I fod yn gymwys i gael cyllid penodol ar gyfer Trais Domestig, rhaid i'r sefydliad ddarparu cefnogaeth wedi'i theilwra i ddioddefwyr benywaidd a / neu wrywaidd sydd wedi profi Trais Domestig ar unrhyw adeg yn eu bywyd. Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant. Gellir defnyddio'r cyllid i gefnogi cleientiaid presennol yn ogystal ag atgyfeiriadau newydd.

 

Gallai gwasanaethau cymorth Trais Domesting gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • IDVAs;
 • CHIDVAs;
 • Cefnogaeth llys teulu;
 • Cwnsela wyneb yn wyneb neu o bell ar gyfer unigolion a / neu eu teuluoedd; neu
 • Cefnogaeth i grwpiau penodol fel dioddefwyr BAME / Anabl / LGBT / gwrywaidd.

 

Mae cyllid ar gyfer cefnogaeth i ddioddefwyr Trais Domestig mewn llety diogel yn destun proses ariannu ar wahân ac ni ddylid defnyddio'r cyllid hwn i ddarparu llety na'r gwasanaethau cymorth ynddo.

 

 1. Gwasanaethau lleol Cam-drin Rhywiol:

I fod yn gymwys i gael cyllid penodol i Cam-drin Rhywiol, rhaid i'r sefydliad ddarparu cefnogaeth wedi'i theilwra i ddioddefwyr benywaidd a / neu wrywaidd sydd wedi profi trais rhywiol neu gam-drin rhywiol ar unrhyw adeg yn eu bywyd. Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant. Gellir defnyddio'r cyllid i gefnogi cleientiaid presennol yn ogystal ag atgyfeiriadau newydd.

 

Gallai gwasanaethau cymorth Cam-drin Rhywiol gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • ISVAs;
 • CHISVAs;
 • Cefnogaeth llys;
 • Cwnsela wyneb yn wyneb neu o bell ar gyfer unigolion a / neu eu teuluoedd; neu
 • Cefnogaeth i grwpiau penodol fel dioddefwyr BAME / Anabl / LGBT / gwrywaidd

 

 

Cronfa cymorth critigol

Gellir cyrchu cyllid ychwanegol trwy gronfa cymorth critigol pe bai angen mewn ardal ddaearyddol benodol.

Darperir manylion pellach ar sut i gael gafael ar y gronfa hon yn fuan, ond ni fydd ceisiadau'n agor tan ar ôl i'r dyraniadau Cam-drin Rhywiol a Thrais Domestig gael eu cwblhau.