05 Gor 2019

Mr Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ymweld â ffordd yr Orsaf, Llanelli.  Llun trwy garedigrwydd Llanelli ar-lein.

Mr Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ymweld â ffordd yr Orsaf, Llanelli. Llun trwy garedigrwydd Llanelli ar-lein.

 

Heddiw (5 Gorffennaf), cyhoeddodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, y bydd yn buddsoddi £50,000 yn wardiau Glan-y-môr a Thyisha.

Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad diweddar lle tynnwyd sylw at nifer o bryderon diogelwch cymunedol, gan gynnwys presenoldeb cyffuriau yn yr ardal.

Cyhoeddodd y Comisiynydd ei fwriad yn ystod ymweliad â Llanelli wrth iddo gwrdd ag aelodau o’r gymuned a busnesau lleol.

Bydd y buddsoddiad yn wardiau Glan-y-môr a Thyisha’n cael ei ariannu drwy arian y mae Heddlu Dyfed-Powys yn ei dderbyn o dan y Ddeddf Enillion Troseddau, sy’n caniatáu i’r heddlu atafaelu neu adennill elw troseddau gan droseddwr.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

“Mae’n dda iawn gennyf gyhoeddi y byddaf yn buddsoddi £50,000 yng nghymunedau Glan-y-môr a Thyisha, gyda’r nod o wella diogelwch y gymuned. Drwy ail-fuddsoddi enillion troseddau yn ein cymunedau, rwy’n hyderus y bydd yn cael effaith gadarnhaol ar wardiau Glan-y-môr a Thyisha, ac yn helpu preswylwyr i deimlo’n ddiogel.

“Rwy’n bwriadu buddsoddi mewn prosiectau a mentrau diogelwch cymunedol a fydd yn ymateb i faterion lleol cyfredol. Mae’n bwysig bod y buddsoddiad yn cael ei ysgogi gan y gymuned leol. Rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos â’r gymuned, partneriaid lleol a’r heddlu wrth ddatblygu hyn.”

Diwedd

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r datblygiadau o ran buddsoddiad y Comisiynydd, cysylltwch â Jessica Williams yn Swyddfa’r Comisiynydd:

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

01267 226440

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, galwch heibio i’r wefan ar http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-comisiynydd/rôl-y-comisiynydd-yr-heddlu-a-throseddu/.