Pwy ydw i?

“Fy enw yw Dafydd Llywelyn, a fi yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Fel eich comisiynydd etholedig, fy mlaenoriaeth yw sicrwydd a diogelwch y trigolion a wasanaethir gan Heddlu Dyfed-powys.”

Rwy’n gyfrifol am:

 1. Osod y blaenoriaethau ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys;
 2. Cyhoeddi’r Cynllun Heddlu a Throseddu;
 3. Ymgysylltu â chymunedau a chynrychioli; llais y cyhoedd ar faterion plismona;
 4. Gweithio’n agos â phartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol;
 5. Cefnogi dioddefwyr a dwyn pobl i gyfiawnder
 6. Comisiynu gwasanaethau i wneud cymunedau’n fwy diogel a chefnogi’r rhai sy’n agored i niwed;
 7. Penodi’r Prif Gwnstabl, a’i ddiswyddo os oes angen;
 8. Ymdrin â chwynion a materion disgyblu yn erbyn y Prif Gwnstabl
 9. Dal y Prif Gwnstabl i gyfrif; a
 10. Gosod cyllideb flynyddol yr heddlu a’r lefel praesept;

Nid wyf yn gyfrifol am:

 1. Leoli a chyflwyno gwasanaethau heddlu o ddydd i ddydd, sef “plismona gweithredol”; neu
 2. Ymchwilio i gwynion yn erbyn swyddogion heddlu islaw y rheng o Prif Gwnstabl.