• Gwariant o dros £500 (Excel) gan Heddlu Dyfed-Powys o Ebrill 2016 (ar wahân i grantiau lleihau trosedd ac anhrefn).
  • Contractau a Thendrau a gyhoeddir gan Heddlu Dyfed-Powys. Mae pob cyfle tendr yn cael ei bostio ar gwerthwchigymru.
  • Ein gweledigaeth yw sicrhau gwerth am arian drwy gaffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith a fydd yn ein helpu i gflwyni ein blaenoriaethau bodloni anghenion ein swyddogion a'n staff. Cyn bod unrhyw gontract yn cael ei ddyfarnu ac felly unrhyw wariant yn asesiad gwerth am arian cadarn.
  • Ceir manylion pellach yn y Fframwaith Llywodraethu Corfforaethol, Atodiad B: Rheolau Sefydlog Contract.
Gwerth y pryniant Gweithredu gofynnol
O dan £1,000 O leiaf un dyfynbris
£1,000 i £29,999 neu gontractau gwaith hyd at £49,999 O leiaf tri dyfynbris
£30,000 ac yn uwch neu gontractau gwaith dros £50,000 Proses tendro ffurfiol