Jessica Williams

Mae rôl Rheolwr Ariannu Allanol yn canolbwyntio ar adnabod cyfleoedd ariannu allanol er mwyn cefnogi gweithredu blaenoriaethau Cynllun Heddlu a Throseddu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae’r rôl yn gyfrifol am yrru arloesedd ac yn gweithredu fel cwndid ar gyfer cynnal trosglwyddo gwybodaeth o fewn Swyddfa’r Comisiynydd a’r Heddlu.

Beth yw’r peth mwyaf pleserus am eich rôl?

Rwy’n mwynhau pa mor amrywiol yw’r rôl. Does dim un darn o waith sydd yr un fath â darn arall o waith, ac mae’r holl brosiectau rwy’n gweithio arnynt yn fy arwain i fod yn gysylltiedig â nifer o feysydd gwaith gwahanol. Yn ogystal, rwy’n cael mewnwelediad i’r ffordd y mae plismona gweithredol yn gweithio ar y tir.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn eich swydd?

Dechreuais weithio i Heddlu Dyfed-Powys yn 2008, a phan ddaeth Comisiynwyr Heddlu a Throseddu i fodolaeth, trosglwyddwyd fy rôl i SCHTh.

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn ymuno â Thîm y Comisiynydd?

Cyn cychwyn ar fy swydd yn yr Heddlu, roeddwn i’n gweithio i Elusen Genedlaethol yn datblygu prosiectau ac yn dod o hyd i ariannu cynaliadwy er mwyn galluogi’r elusen i barhau i ddatblygu prosiectau cenedlaethol a darparu gwasanaethau i gymunedau Cymru.