Pennaeth Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel

Ynglŷn â’r Swydd

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel, ac yn atebol iddynt, i:

  • arwain datblygiad, sefydliad a chydlyniad Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru;
  • darparu rheolaeth atebol i dîm staff y Rhwydwaith, ac yn benodol y Rheolwr Datblygu Rhwydwaith a Busnes Rhwydwaith, a Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau’r Rhwydwaith;
  • hyrwyddo, cefnogi a hwyluso’r gwaith o adfywio arweinyddiaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol ar gyfer partneriaeth cymunedau mwy diogel ar draws Cymru;
  • bod yn gyfrifol am roi’r newyddion diweddaraf i fudd-ddeiliaid ynglŷn â datblygiadau polisi ac ymarfer ym meysydd diogelwch cymunedol a meysydd cysylltiedig;
  • darparu cyfleoedd i rannu arferion gorau newydd ac arferion â thystiolaeth am gydlynu a darparu blaenoriaethau diogelwch cymunedol.

Mae croeso i’r ymgeisydd llwyddiannus i rôl Pennaeth Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel ymuno a’r panel cyfweld ar gyfer rolau’r Rheolwr Datblygu Busnes a Rhwydwaith, Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau a’r Swyddog Cefnogi Busnes.

Gwybodaeth am Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel

Yn bennaf bydd y swydd yn cefnogi a datblygu gwaith Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel, gan gefnogi a galluogi’r Bwrdd i ddarparu arweinyddiaeth, trosolwg a chyfeiriad i waith Cymunedau Mwy Diogel ledled Cymru.  Fe sefydlwyd y Bwrdd gan lywodraeth leol a phlismona yng Nghymru, yn cynnwys partneriaid eraill, gyda’r nod o ddarparu arweinyddiaeth ranedig effeithiol i gefnogi gweithio mewn partneriaeth lleol i gefnogi cymunedau diogel, cryf a mwy hyderus.

Bydd y Bwrdd yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ranedig er mwyn ymdrin a mynd i’r afael â materion diogelwch cymunedol, gan gynnwys adnabod blaenoriaethau newydd ar gyfer catïon gan sicrhau fod polisi cefnogol, isadeiledd ymarfer a phartneriaeth ar waith i alluogi cyflenwi llwyddiannus, yn lleol a rhanbarthol fel sy’n briodol.  Fe fydd hefyd yn hyrwyddo dull cydlynol yn genedlaethol a lleol tuag at fentrau a phrosiectau megis Uned Atal Trais, Hwb ACE ac Ymyrryd yn Gynnar gyda’n Gilydd, er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd dulliau atal ac ymyrryd yn fuan a sicrhau eu bod yn cael eu sefydlu yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol yng Nghymru.

 

Ffurflen gais a manylion y swydd:      https://www.wlga.cymru/head-of-the-safer-communities-network