Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn y swyddfa.

Swydd Interniaeth Wag: £315 yr wythnos am 10 wythnos

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi dod at ei gilydd i gynnig cyfle unigryw ar gyfer Interniaeth Myfyrwyr, wedi’i noddi gan Santander.

 

Y rôl:

Wedi’i lleoli yn swyddfa’r Comisiynydd, mae hwn yn amgylchedd gwaith prysur a ffyniannus, gyda llu o gyfrifoldebau. Mae swyddogion, sydd wedi’u cyfyngu’n wleidyddol, yn darparu gwasanaethau cynghori, ymchwilio, datblygu polisïau a chraffu i’r Comisiynydd. Rydyn ni’n chwilio am unigolyn i gefnogi gwaith craffu a sicrwydd y swyddfa. Gan weithio gyda chydweithwyr, byddai’r myfyriwr yn cefnogi’r amserlen craffu o ddydd i ddydd, gan gynnwys blaengynllunio, trefnu a chefnogi gweinyddu cyfarfodydd, ysgrifennu adroddiadau, adolygu agweddau amrywiol o berfformiad yr heddlu ac ymchwilio iddynt.

Rydyn ni’n chwilio am rywun brwdfrydig, canolbwyntiedig ac annibynnol sy’n medru gweithio gyda chydweithwyr er mwyn cefnogi dyletswydd y Comisiynydd i ddal y Prif Gwnstabl i gyfrif. Rhaid i’r unigolyn fod yn drefnus, a rhaid ei fod yn medru gwneud trefniadau ar gyfer digwyddiadau, cymryd nodiadau, ysgrifennu adroddiadau adborth, a sefydlu perthynas â chynulleidfaoedd gwahanol. Mae proffesiynoldeb a chyfrinachedd yn angenrheidiol oherwydd bydd yr ymgeisydd yn dod i gysylltiad â gwybodaeth sensitif yr heddlu wrth gyflawni ei ddyletswyddau.

Bydd yr interniaeth yn swydd gyflogedig llawn amser am gyfnod penodol, sef deg wythnos. Gellir trafod amserau cychwyn a gorffen, ac maen nhw’n hyblyg, ond rhaid i’r myfyriwr gychwyn cyn 1 Tachwedd 2019.

 

Lleoliad:

Lleolir y swydd yn swyddfa’r Comisiynydd, Llangynnwr, Caerfyrddin.

 

Gwneud Cais:

Rhaid eich bod chi’n fyfyriwr sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ar hyn o bryd. Byddwch chi hefyd yn gymwys os ydych chi’n bwriadu graddio’r haf hwn.

 

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, rhaid i chi gofrestru eich diddordeb drwy lenwi ffurflen mynegiant o ddiddordeb y Brifysgol Agored yng Nghymru ac anfon eich CV a llythyr eglurhaol sy’n esbonio pam rydych chi eisiau gwneud cais ar gyfer yr interniaeth drwy e-bost yn uniongyrchol at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk yn SCHTh erbyn hanner dydd ar 6 Medi 2019. Cynhelir cyfweliadau ar 18 Medi 2019.

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw swyddi gwag