Y Bwrdd Plismona yw’r fforwm lle byddaf yn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif am drosglwyddo gwasanaethau plismona ar draws Dyfed-Powys. Mae’r Bwrdd Plismona’n cyfarfod bob pythefnos ac mae’n rhoi cyfle i graffu a chael trosolwg ar fusnes yr Heddlu mewn modd amserol. Mae blaen-raglen gwaith yn sicrhau bod y cyfarfodydd yn effeithiol a’u bod yn canolbwyntio ar faterion ar ysbeidiau priodol drwy gydol y flwyddyn. Defnyddir ymagwedd a seilir ar themâu, lle bydd cyfarfodydd y Bwrdd Plismona’n canolbwyntio ar faes busnes penodol sy’n cael ei nodi a’i flaenoriaethu ar sail galw gweithredol, yr effaith ar gymunedau a’r risg.

Fi sy’n cadeirio’r Bwrdd Plismona. Mae mynychwyr eraill yn cynnwys arbenigwyr cyllid a pholisïau o’r Heddlu ac o fy swyddfa i. Rydym bob amser yn cyhoeddi’r penderfyniadau allweddol.

Cylch Gorchwyl

 

Gorffennaf

 • Dydd Llun 04 Gorffennaf 2022

  Bydd cofnodion y cyfarfod yma yn cael ei bostio yn fuan

Mehefin

Mai

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

 • Dydd Mercher 04 Awst 2021

  Nid oes Bwrdd Plismona ym mis Awst.

Gorffennaf

Mehefin

 • Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021

  Nid oes Bwrdd Plismona ym mis Mehefin.

Mai

Ebrill

Mawrth

Chwefror

 • Dydd Llun 01 Chwefror 2021

  Nid oes Bwrdd Plismona ym mis Chwefror oherwydd bydd cyfarfod Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu yn cael ei gynnal. I ddysgu mwy am y Bwrdd hynny dilynwch y ddolen: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-a-thryloywder/bwrdd-atebolrwydd-yr-heddlu/

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

 • Dydd Sul 01 Tachwedd 2020

  Ni chynhelir cyfarfod Bwrdd Plismona ym mis Tachwedd 2020 gan fod cyfarfod chwarterol Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu yn cael ei gynnal y mis hynny. I ddysgu mwy am y cyfarfod hynny ewch i : http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-a-thryloywder/bwrdd-atebolrwydd-yr-heddlu/

Hydref

 • Dydd Mawrth 27 Hydref 2020

  Mae'r cofnodion hyn yn cael eu cyfieithu.

 • Dydd Gwener 09 Hydref 2020

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

 • Dydd Gwener 01 Mai 2020

  Ni chynhaliwyd cyfarfod Bwrdd Plismona ym mis Mai 2020 gan fod cyfarfod chwarterol Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu wedi ei gynnal y mis hynny. I ddysgu mwy am y cyfarfod hynny ewch i : http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-a-thryloywder/bwrdd-atebolrwydd-yr-heddlu/

Ebrill

Mawrth

Chwefror

 • Dydd Sadwrn 01 Chwefror 2020

  Ni chynhaliwyd cyfarfod Bwrdd Plismona ym mis Chwefror 2020 gan fod cyfarfod chwarterol Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu wedi ei gynnal y mis hynny. I ddysgu mwy am y cyfarfod hynny ewch i: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/atebolrwydd-a-thryloywder/bwrdd-atebolrwydd-yr-heddlu/

Ionawr

Rhagfyr

 • Dydd Gwener 06 Rhagfyr 2019

  Mi fydd y cofnodion Cymraeg yn cael eu cyhoeddi yma yn syth wedi iddynt gael eu cyfieithu.

Tachwedd

 • Dydd Gwener 01 Tachwedd 2019

  Ni chynhaliwyd cyfarfod y mis hwn.

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Ebrill

Mawrth

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

 • Dydd Mawrth 19 Rhagfyr 2017

  Cymeradwyodd y CHTh y cyllid ar gyfer y cynnig ymchwil ar gam-drin domestig, cymeradwyodd y CHTh a’r PG y cynllun gweithredu ar gyfer ehangu’r PSA a gwobrwyo’r tendr amgryptiad i gwmni ComputaCentre Cyf.

 • Dydd Mawrth 05 Rhagfyr 2017

  Cytunodd PCC a CC i ddyfarnu’r cytundeb i gyflenwi a chynnal Dyfeisiau Aml-Swyddogaeth i Konica Minolta Ltd.

Tachwedd

 • Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2017

  Ehangu ar y Panel Sicrwydd Ansawdd a chwrdd yn amlach gyda’r bwriad o ddatblygu ymarferion ad hoc yn y dyfodol.

Hydref

 • Dydd Llun 23 Hydref 2017

  Cymeradwyo hysbysiad newid cytundeb am £1000,833 yn amodol ar y CFO yn derbyn y sicrwydd angenrheidiol i gwestiynau a godwyd.

 • Dydd Mercher 11 Hydref 2017

  HDP i gynnal peilot 12 mis o’r Cynllun Brysbennu Dalfeydd arfaethedig yn nalfa Hwlffordd a bod cynigion mewn perthynas â dyfodol y cytundeb ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu cymeradwyo.

 • Dydd Mawrth 03 Hydref 2017

  Dalfa newydd Sir Gaerfyrddin ac y PSA a’r PS i gyfweld ag ymgeiswyr ar gyfer y Cyd-bwyllgor Archwilio.

Medi

 • Dydd Mawrth 12 Medi 2017

  Rhoi’r cytundeb ar gyfer gwasanaeth meddygol fforensig i CNC.

Awst

 • Dydd Mawrth 22 Awst 2017

  Cytunodd y Bwrdd i gefnogi un swydd Ymchwilydd Twyll ar gyfer 12 mis gydag adolygiad ar ôl 6 mis. Mae hyn yn lle ariannu ymgyrch twyll arall a bennwyd yn flaenorol – cyfeiriwch at gofnod penderfyniad DLl 031.

Gorffennaf

 • Dydd Mawrth 04 Gorffennaf 2017

  Yn seiliedig ar y costau a ddarparwyd, cytunwyd i barhau â’r dewis mwyaf cost effeithiol o’r ddau, sef cyflwyno’r Cynllun Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch yn fewnol.

Mehefin

 • Dydd Gwener 23 Mehefin 2017

  Estyn cytundeb yr Archwilwyr Mewnol presennol flwyddyn arall yn unol â thelerau ac amodau’r cytundeb cyfredol.

 • Dydd Llun 05 Mehefin 2017

  Iechyd Meddwl, Rhaglen Galluoedd Arbenigol a y Rhaglen Gwasanaethau Fforensig.

Mai

 • Dydd Mawrth 23 Mai 2017

  Bod Heddlu Dyfed-Powys yn dal i gyfrannu’n ariannol i Brake i gefnogi gwasanaethau gwrthdrawiadau ffyrdd ar gyfer 2017/18.

 • Dydd Mawrth 09 Mai 2017

  Cymeradwyo Adroddiad Tendr Sengl ar gyfer prosiect ystadau HDP a Penderfynodd y Bwrdd yn erbyn rhoi £3000 i’r Cynllun Cenedlaethol ‘Ugly Mugs’ yn 2017.

Ebrill

 • Dydd Llun 24 Ebrill 2017

  Gwobr Tendr Sengl Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu, gwobr Tendr Sengl Canolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhyw a chyfle am Secondiad gyda’r Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol.

Mawrth

 • Dydd Mawrth 28 Mawrth 2017

  Panel Heddlu a Throseddu, adolygu’r Bwrdd Llywodraethu a’r wefan newydd Heddlu Dyfed-Powys/ SCHTh.

 • Dydd Iau 16 Mawrth 2017

  Cynllun Cyflwyno’r Heddlu a Throseddu, Ymgyrch ‘Encompass’ a Adran 22A Cytundeb Cydweithio Adolygu Perfformiad a DBG

Chwefror

 • Dydd Mawrth 28 Chwefror 2017

  Cymeradwyo’r cytundeb ar gyfer comisiynu’r Gwasanaeth Cyfeirio Dioddefwyr a arolygon Bodlonrwydd Dioddefwyr.

 • Dydd Mercher 15 Chwefror 2017

  Cymeradwyo’r Cylch Gorchwyl newydd ar gyfer y Bwrdd Plismona, a’i weithredu o 1 Ebrill 2017.

Ionawr

 • Dydd Mawrth 31 Ionawr 2017

  System adolygiad o ddatblygiad perfformiad, Cyflau poer a’r nifer y rhai sy’n marw mewn gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd.

 • Dydd Llun 16 Ionawr 2017

  Derbyn yr argymhelliad a Dyfed-Powys i godi £95 ar gyfer y cwrs RIDE, sef y cyfartaledd cyffredinol ac sy’n unol â Heddlu De Cymru.

Rhagfyr

 • Dydd Llun 12 Rhagfyr 2016

  Cymeradwyodd y CHTh rhoi’r cytundeb ar gyfer diweddaru Ystafell Hydra HDP i gwmni Critical Solutions Cyf am £32,500.

Tachwedd

 • Dydd Mercher 23 Tachwedd 2016

  Cytunodd y CHTh i’r argymhelliad y dylai’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus gael ei mireinio a’i hailffurfio am gyfnod o 12 mis, gyda’r nod o drosglwyddo’r gwasanaeth i reolaeth y Prif Gwnstwbl ar ôl 12 mis, pan fydd y CHTh yn dod yn gorff apelio ar gyfer datblygu cwynion

 • Dydd Mawrth 08 Tachwedd 2016

  Mae’r Comisiynydd yn cymeradwyo prynu hen gerbyd arddangos Uned Wrth Gefn yr Heddlu, sef Vauxhall Movano

Hydref

 • Dydd Mawrth 25 Hydref 2016

  Ymchwilydd Ariannol, swyddogaeth bodlonrwydd dioddefwyr, chymorth systemau 999 & 101, gwasanaeth cyfeirio dioddefwyr

 • Dydd Llun 10 Hydref 2016

  Cytunodd y CHTh am yr Heddlu i ymgymryd â’r cytundeb Oedolion Priodol

Medi

 • Dydd Mercher 28 Medi 2016

  Fformiwla ariannu’r heddlu, Oedolion Priodol, Stopio a Chwilio, penodi DBG

 • Dydd Gwener 16 Medi 2016

  Y CHTh yn cymeradwyo cyfraniad o £3000 i’r Cynllun Cenedlaethol ‘Ugly Mugs’

Awst

 • Dydd Mercher 31 Awst 2016

  Cytunodd y CHTh mewn egwyddor i’r argymhelliad y dylai’r prosiect adnewyddu llety myfyrwyr fynd rhagddo

 • Dydd Mercher 17 Awst 2016

  Cymeradwyodd y CHTh Estyn cytundebau staff y SGC tan 31 Rhagfyr 2016 er mwyn caniatáu i’r adolygiad o drin cwynion ddod i ben

 • Dydd Llun 01 Awst 2016

  Trwyddedu Arfau Saethu, Y bloc llety, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Ymchwiliadau’r Comisiwn Gwybodaeth

Gorffennaf

 • Dydd Mercher 06 Gorffennaf 2016

  Adnoddau ar gyfer rhaglen o waith ystadau, Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus (SGC), Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol

Mehefin

 • Dydd Mercher 22 Mehefin 2016

  Cymeradwyodd y CHTh yr hawliau trosglwyddo arian i greu pennawd cyllideb ESMCP sengl gwerth £1.6 miliwn ac cyllideb cyfalaf i gynyddu cyllidebau seiberdroseddu o £200,000 a’r system adnabod rhifau ceir yn awtomatig o £40,000

 • Dydd Mercher 01 Mehefin 2016

  Rheoli galw, portffolios prif swyddogion

Mai

 • Dydd Iau 26 Mai 2016

  Mae’r CHTh yn cymeradwyo gwobrwyo cytundeb fframwaith ar gyfer ymgymryd ag arolygon cyflymder a rhifo traffig

Ebrill

 • Dydd Mercher 27 Ebrill 2016

  Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus, phryderon goryrru, Rhaglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys, Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol

 • Dydd Mercher 06 Ebrill 2016

  Cadw o dan adran 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, canol tref Y Trallwng, diwrnodau i ffwrdd sydd wedi’u canslo

Mawrth

 • Dydd Llun 21 Mawrth 2016

  Llythyrau sy’n cynnig cyrsiau traffig addysgiadol, Gorsafoedd Heddlu Symudol, swydd DBG Cymru Gyfan

 • Dydd Mercher 09 Mawrth 2016

  Camerâu fideo a wisgir ar y corf, prosiect ymgysylltu â phobl ifainc, cynllun Oedolion Priodol, Crimestoppers, MARAC

 • Dydd Mercher 02 Mawrth 2016

  Canolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhyw, taith dioddefydd, Oedolion Priodol, arfau saethu

Chwefror

 • Dydd Mercher 24 Chwefror 2016

  Brysbennu Iechyd Meddwl, DCO, Ymddiriedolaeth Lucie Blackman, Beiciau Gwaed Cymru

 • Dydd Mercher 10 Chwefror 2016

  GanBwyll, praesept, prosesau traffig, rhannu data

 • Dydd Iau 04 Chwefror 2016

  Troseddau ieuenctid, y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol, tagio System Leoli Fyd-eang, Cwmni TGCh yr Heddlu,

Ionawr

 • Dydd Mercher 13 Ionawr 2016

  Achosion secstio, trawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl

 • Dydd Mercher 06 Ionawr 2016

  National Police Chief’s Council, Road to Safety, Choose Well champion