Llais Pobl Ifanc

Sefydlwyd Fforwm Ieuenctid y Comisiynydd ym mis Rhagfyr 2018 ac mae wedi cyfarfod dair gwaith hyd yn hyn.

Ein nod gyda’r Fforwm yw sicrhau fod cynifer o bobl ifanc â phosibl yn cael cyfle i lunio dyfodol plismona ac atal troseddu yn eu hardal. Er mwyn helpu i symud hyn ymlaen, comisiynais Hafan Cymru i weithio ochr yn ochr â'n Llysgenhadon Ieuenctid cyfredol i'n galluogi i nodi ffyrdd o dyfu'r fforwm yn y dyfodol i wneud y mwyaf o gyfleoedd imi ymgysylltu â phobl ifanc ledled ardal yr heddlu.

Er mwyn helpu i sicrhau bod y Fforwm yn ymgysylltu â chymaint o bobl ifanc â phosibl, penodwyd Hafan Cymru trwy broses dendro i weithio ochr yn ochr â'n Llysgenhadon Ieuenctid rhwng Hydref 2019 a Mawrth 2020 i ddatblygu'r Fforwm a chynyddu cyfleoedd inni ymgysylltu â phobl ifanc ledled yr ardal.

Fel rhan o’r gwaith, trefnodd Hafan Cymru gyfres o weithgareddau ymgysylltu â phobl ifanc ledled y rhanbarth, gan adeiladu cysylltiadau â phartneriaid ieuenctid, a chynhaliwyd ymchwil ar fy rhan. Bu i Bwrdd Iechyd Hywel Dda hefyd ymuno â ni ar y gwaith a gomisiynwyd, gan fod llawer o'r materion y mae pobl ifanc yn eu hwynebu y dyddiau hyn yn pontio rhwng iechyd a phlismona.

Cafodd canfyddiadau’r arolwg a rhai o’r prif negeseuon eu trafod gyda phartneriaid mewn Cynhadledd Ieuenctid a gynhaliwyd ym Mawrth 2020, ac o ganlyniad, rydym wedi adnabod cyfleoedd i gydweithio gyda aelodau’r Fforwm a pharterniaid i ymateb i’r arolwg yn ystod

Llysgennad Ifanc

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed a genych diddordeb i fod yn Llysgennad Ifanc, plis cysylltwch gyda'n swyddfa.

Manylion Cyswllt Cyffredinol

Cyfeiriad y Swyddfa

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
SCHTh
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn / e-bost

01267 226440

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

Dyddiadau Cyfarfodydd Fforwm Ieuenctid;

Dydd Mawrth 13 o Hydref 2020

Dydd Mawrth 24 o Tachwedd 2020

Dydd Mawrth 15 o Rhagfyr 2020