Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, rwy’n comisiynu gwasanaethau’n uniongyrchol o ddarparwyr arbenigol er mwyn helpu i atal trosedd, cefnogi’r rhai sy’n agored i niwed a mynd i’r afael â materion sy’n bwysig i chi. Gweler isod fanylion am y darparwyr gwasanaethau a’r partneriaid sy’n cefnogi fy strategaeth.

Goleudy

Gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr a thystion
0300 1232996

Mae Goleudy’n cynnig cymorth personol, emosiynol ac ymarferol i helpu dioddefwyr, teuluoedd a thystion i ddod dros trosedd a’u gwneud nhw’n gryfach. Mae’r gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol. Does dim gwahaniaeth os adroddwyd am y drosedd i'r heddlu neu beidio, na phryd y digwyddodd. Mae Goleudy hefyd yn darparu gwasanaeth ar gyfer adnabod ac yn rheoli lefel risg ymhlith dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol, er mwyn gwella diogelwch cymdeithasol, a lleihau’r effaith ar breswylwyr ardal Dyfed-Powys.

Kaleidoscope CAIS

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Powys
01686 207 111

Amcan Kaleidoscope Powys yw lleihau niwed a achosir gan gamddefnyddio sylweddau i ddefnyddwyr gwasanaeth, pobl sy’n agos atynt a’r gymuned ehangach. Mae Kaleidoscope hefyd yn gweithio i adnabod troseddwyr ac ymgysylltu â nhw o’r adeg y maen nhw’n cael eu harestio hyd at eu dedfryd, ac uchafu cyfran yr unigolion sy’n llwyddo i gwblhau rhaglenni triniaeth.

DDAS

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Dyfed
03303 639 997

Gan weithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, amcan Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yw lleihau niwed a achosir gan gamddefnyddio sylweddau i ddefnyddwyr gwasanaeth, pobl sy’n agos atynt a’r gymuned ehangach. Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed hefyd yn gweithio i adnabod troseddwyr ac ymgysylltu â nhw o’r adeg y maen nhw’n cael eu harestio hyd at eu dedfryd, ac uchafu cyfran yr unigolion sy’n llwyddo i gwblhau rhaglenni triniaeth.

Hafan Cymru a Pobl

Cymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig
01267 225555

Mae Hafan Cymru a Pobl cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig mynych, dioddefwyr perygl uwch a dioddefwyr sy’n agored i niwed, yn ogystal â’u teuluoedd. Mae dioddefwyr yn derbyn ymyrraeth mewn argyfwng, a chymorth emosiynol, ariannol ac ymarferol, gan gynnwys eu cefnogi drwy’r system cyfiawnder troseddol.

I ddarllen mwy am waith Hafan Cymru a Pobl, sy'n dangos sut mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn rhoi dioddefwyr yn gyntaf ac yn cael effaith cadarnhaol ar fywydau dioddefwyr trosedd yn y cartref ar draws ardal y Llu, darllenwch erthygl Cymdeithas Comisiynywyr Heddlu a Throsedd "PCCs Making a Difference Putting Victims First in Focus".

Llamau

Cymorth a chyflafareddu ar gyfer pobl ifainc sydd ar goll
029 2023 9585

Mae Llamau’n cynnig gwasanaeth ôl-drafod, cefnogi a chyfryngu ar gyfer plant a phobl ifainc yr adroddwyd eu bod 'ar goll' ac sydd mewn perygl o dioddef cam-fanteisio rhywiol neu erledigaeth, a hefyd eu teuluoedd.

New Pathways

Gwasanaethau cymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin rhywiol
01685 379 310

Mae Llwybrau Newydd yn cynnig mynediad 24 awr i gymorth mewn argyfwng i ddioddefwyr a chefnogaeth barhaus mewn man diogel sy’n cynnig cymorth cyntaf, diogelu a gofal fforensig a chlinigol arbenigol.

Gwalia

Gwasanaethau ar gyfer cyfeirio, rheoli a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol
0800 012 1080

Mae Gwalia’n cynnig gwasanaeth ar gyfer cyfeirio, rheoli a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae Gwalia’n adnabod ac yn rheoli’r lefel risg ymysg dioddefwyr i wella diogelwch cymunedol a lleihau effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dewis Cymru

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.

Pobl

Cynllun Dargyfeirio Troseddwyr
01646 698820

Mae Cynllun Dargyfeirio Dyfed-Powys yn ceisio ymdrin ag ymddygiad troseddol yn gynt o lawer yn ystod taith troseddu unigolyn drwy fynd i'r afael â gwraidd achosion troseddu a materion iechyd a chymunedol cysylltiedig. Ei amcan yw gostwng niferoedd dioddefwyr trosedd drwy gynnig rhaglen pedwar mis o ymyraethau i droseddwyr cymwys yn hytrach na'u herlyn.

I ddarllen mwy am waith y Comisiynydd gyda Pobl, sy'n anelu at ddargyfeirio troseddwyr lefel isel i ffwrdd o'r System Cyfiawnder Troseddol a lleihau aildroseddu yn ardal yr heddlu, darllenwch dudalennau 11-12 o erthygl Cymdeithas Comisiynywyr yr Heddlu a Throsedd yma: “PCCs Making a Difference Alcohol and Drugs in Focus”.

Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

Cyfiawnder adferol ar gyfer dioddefwyr

07526997796

Restorativejustice.stc@justice.gov.uk 

nicola.rees@justice.gov.uk

Mae Hwyluswyr Cyfiawnder Adferol yng Ngwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yn darparu gwasanaeth cyfiawnder adferol dan arweiniad dioddefwyr ar gyfer y rhai sy'n byw yn Dyfed-Powys.  Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi llofnodi'r addewid Cyfiawnder Adferol ac mae'n un o'i flaenoriaethau i sicrhau bod gan ddioddefwyr fynediad at gyfiawnder adferol ar bob pwynt yn ystod eu taith o fewn y system cyfiawnder troseddol.  Mae'r Comisiynydd yn dwyn i gyfrif yr asiantaethau sydd a chyfrifoldeb i hysbysu dioddefwyr o'u hawl i gael mynediad at gyfiawnder adferol.