Cafodd rolau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu creu gan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, a chynhaliwyd yr etholiadau cyntaf yn 2012. Cynhaliwyd yr ail etholiad ym mis Mai 2016.

Cynhelir etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu mewn 40 ardal heddlu sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr. Mae gan bob ardal blismona ei Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ei hun.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cwmpasu ardal blismona'r pedwar awdurdod lleol canlynol:

  • Sir Gaerfyrddin
  • Powys
  • Ceredigion
  • Sir Benfro

Cynhelir diwrnod ymgyfarwyddo ar gyfer pob ymgeisydd ym Mhencadlys yr Heddlu Rhoddir mwy o wybodaeth maes o law. 

Am fwy o wybodaeth am bwy all bleidleisio, neu i gofrestru i bleidleisio ewch i  Wefan y Comisiwn Etholiadol.

Ebostiwch Carys.Morgans.opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk. Bydd y Pennaeth Staff, Carys Morgans, yn medru’ch cynorthwyo ag unrhyw gwestiynau.

I gael gwybodaeth mewn perthynas ag ymgeiswyr Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, ewch i 

Dewis fy NghHTh