Tri Enwebiad gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ennill Gwobrau Cymunedau Diogelach Cymru mewn Seremoni yn Abertawe

Enillodd Tîm Troseddau Economaidd Heddlu Dyfed-Powys, INTACT - partneriaeth aml-asiantaeth i frwydro yn erbyn trais difrifol a throseddau trefniadol yn Nyfed-Powys, a phrosiect Rheoli Troseddwyr Integredig (IOM) yn Nyfed-Powys wobrau yng Ngwobrau Cym…

01 Rhagfyr 2023

Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ennill gwobr genedlaethol fawreddog am ei chynllun hymweliadau â dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi ennill gwobr Aur genedlaethol fawreddog am ansawdd ei Chynllun Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa. Mae’r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa yn gynllun gwirfoddolwyr sy’n cael ei redeg gan Sw…

01 Rhagfyr 2023

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Yn Annog Cyfranogiad Cymunedol trwy Gynllun Gwirfoddolwyr Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn edrych ymlaen at gyhoeddi cyfleoedd i aelodau’r gymuned ymuno â’r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa (ICV), menter hollbwysig sydd â’r nod o ddiogelu hawliau a lles carcharorion yn nalfa’r…

30 Tachwedd 2023

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn yn dangos cefnogaeth at Ddiwrnod y Rhuban Gwyn ac yn anelu at godi ymwybyddiaeth o Gam-drin Rhieni gan Blant

Heddiw mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn a’i Swyddfa, ynghyd â Heddlu Dyfed-Powys, yn falch o gefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn, sy’n nodi dechrau 16 diwrnod o weithredu yn erbyn trais gan ddynion yn erbyn menywod a merched. Mae CHTh D…

25 Tachwedd 2023

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cyhoeddi cyllid pellach i gefnogi dioddefwyr ffyrdd a'u teuluoedd

Yr wythnos hon, fel rhan o Wythnos Diogelwch Ffyrdd, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi cyhoeddi ei fod am gymeradwyo estyniad 12 mis i wasanaeth cymorth i ddioddefwyr ffyrdd yn ardal Dyfed-Powys y mae wedi’i ariannu dros y flwy…

24 Tachwedd 2023

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn Sir Benfro ar gyfer Diwrnod Ymgysylltu Cymunedolay

Heddiw (20 Tachwedd 2023), roedd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn yn Sir Benfro ar gyfer Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol. Yn ystod y dydd, ymwelodd CHTh Dafydd Llywelyn â Gorsaf Heddlu newydd Aberdaugleddau yn Cedar Court cyn mynd allan…

20 Tachwedd 2023

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cynnal digwyddiadau Drysau Agored ym Mhencadlys yr Heddlu

Yr wythnos hon, cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ddigwyddiadau Drysau Agored ym Mhencadlys yr Heddlu ar gyfer cynrychiolwyr cymunedol. Gwahoddwyd Cynghorwyr Sir, Cynghorwyr Tref a Chymuned yn ogystal ag Aelodau Seneddol gan CHTh Dafydd Ll…

17 Tachwedd 2023

Gorsaf Heddlu Sir Gaerfyrddin yn ennill gwobr Ystad ‘ansawdd uchel’ cenedlaethol

Mae canolfan heddlu newydd Heddlu Dyfed-Powys yn Nafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin wedi ennill gwobr ‘ystâd ansawdd uchel’ genedlaethol. Mae Gwobrau Cenedlaethol Ystadau’r Heddlu (NPEG) yn wobr flynyddol sy’n rhoi cyfle i heddluoedd yn y DU arddangos…

14 Tachwedd 2023

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn mynychu Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan

Yr wythnos hon, rhoddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn, ynghyd â thri Chomisiynydd Heddlu a Throseddu arall Cymru dystiolaeth i’r Pwyllgor Materion Cymreig Seneddol, dan gadeiryddiaeth Stephen Crabb AS. Roedd hyn er mwyn archwilio…

10 Tachwedd 2023

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn lansio ymgynghoriad ar gyllideb plismona

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn heddiw wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y gyllideb blismona arfaethedig ar gyfer 2024/25 ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys. Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am osod praes…

03 Tachwedd 2023

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn yn mynnu atebion gan yr Ysgrifennydd Cartref mewn llythyr pellach I’r Swyddfa Gartref

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn wedi ysgrifennu llythyr pellach at yr Ysgrifennydd Cartref Suella Braverman yr wythnos hon, yn mynnu bod cwestiynau’n cael eu hateb ynghylch penderfyniad cychwynnol y Swyddfa Gartref i le…

20 Hydref 2023

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 2023

Wythnos hon (14.10.24 – 21.10,.24) roedd hi'n Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb, sef wythnos genedlaethol o weithredu i annog cymunedau y mae troseddau casineb yn effeithio arnynt, awdurdodau lleol, heddluoedd a phartneriaid allweddol eraill i…

19 Hydref 2023

Comisiynydd yn cyfarfod â gwirfoddolwyr, cynrychiolwyr cymunedol, mentrau lleol ac elusennau yng Ngogledd Powys fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol

Heddiw, (19 Hydref) mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn yng Ngogledd Powys ar Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol, lle mae’n cyfarfod â Chynghorwyr yn Y Trallwng a’r Drenewydd yn ogystal ag elusennau lleol a grwpiau cymunedol yn yr ardal.…

19 Hydref 2023

Hanfodol bod y Swyddfa Gartref yn atebol am eu diffyg cynllunio strategol ar gyfer darparu llety ceiswyr lloches, mynna Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn heddiw wedi mynnu bod angen i’r Swyddfa Gartref fod yn atebol am eu diffyg cynllunio strategol o amgylch lletya ceiswyr lloches. Mae darparwr llety’r Swyddfa Gartref, Clearsprings Ready H…

10 Hydref 2023

COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU I GYNNAL TRAFODAETH AR YR HERIAU CYMHLETH A WYNEBIR WRTH YMCHWILIO I ADRODDIADAU O DROSEDDAU CASINEB AR-LEIN

Y mis hwn bydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn yn cynnal gweminar ar Droseddau Casineb Ar-lein fel rhan o wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Bydd Gweminar Addysgol ar Droseddau Casineb Ar-lein, yn ymchwilio i'r heriau cymhleth…

04 Hydref 2023

Rhaglen CYFAN / INTACT Heddlu Dyfed-Powys yn cael ei amlygu fel dull 'arloesol ac effeithiol o fynd i'r afael â thrais difrifol' gan APCC

Mae’r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (APCC) wedi cyhoeddi’r rhifyn diweddaraf o’u cyhoeddiad ‘In Focus’ sy’n canolbwyntio ar ‘Dulliau Arloesol ac Effeithiol o Fynd i’r Afael â Thrais Difrifol’. Mae’r cyhoeddiad yn tynnu sylw at raglen atal…

26 Medi 2023

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cyhoeddi canfyddiadau adolygiad craffu o reolaeth Heddlu Dyfed-Powys o gyflawnwyr stelcian ac aflonyddu

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn heddiw wedi cyhoeddi adroddiad ar adolygiad craffu dwys y mae ei Swyddfa wedi’i gynnal sy’n craffu ar sut mae Heddlu Dyfed-Powys yn rheoli’r rhai sy’n cyflawni stelcian ac aflonyddu. Mae’r adroddia…

25 Medi 2023

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ymuno â chydweithwyr HMPPS i nodi 50 mlynedd ers sefydlu cynllun Ad-dalu Cymunedol fel rhan o’i ddiwrnod ymgysylltu â’r gymuned.

Ar 20 Medi 2023, ymunodd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn â Staff lleol y Gwasanaeth Carchardai a Phrawf yn Nyfed-Powys i nodi 50 mlynedd ers i’r Gorchymyn Gwasanaeth Cymunedol cyntaf gael ei wneud. Ad-dalu Cymunedol yw lle mae trosed…

20 Medi 2023

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Diogelach Cymru

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn falch o gefnogi lansiad ymgyrch Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Diogelach gyntaf erioed Cymru. Mae’r ymgrych wythnos hon, sy’n cael ei gynnal rhwng 18 Medi a 22 Medi, yn ceisio tynnu…

20 Medi 2023

Ymchwiliad Pwyllgor Materion Cartref i Flaenoriaethau Plismona yn cyhoeddi tystiolaeth ysgrifenedig gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn

Mae Ymchwiliad gan y Pwyllgor Materion Cartref i Flaenoriaethau Plismona y mis hwn (Medi), wedi cyhoeddi tystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd iddynt gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn. Yn 2022, cymeradwyodd y Pwyllgor Mat…

14 Medi 2023