Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol 2021-2022, sy’n adrodd ar y gwaith a gwblhawyd gan y Comisiynydd, ei dîm a’i bartneriaid yn ystod blwyddyn ariannol 2021-2022 wrth ymateb I flaenori…

05 Awst 2022

COMISIYNWYR HEDDLU A THROSEDD YN YMGEISIO I GWRDD Â HERIAU NEWID HINSAWDD

Dywed Arweinwyr Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (APCC) fod Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) ‘wrth galon yr agenda datgarboneiddio’ yn adroddiad diweddaraf In Focus a gyhoeddwyd ddydd Mawrth 2 Awst. Mae ne…

04 Awst 2022

Heddlu Dyfed-Powys, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cyhoeddi cydweithio cyffrous newydd ar hyfforddiant swyddogion, yn Eisteddfod Tregaron

Heddlu Dyfed-Powys, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cyhoeddi cydweithio cyffrous newydd ar hyfforddiant swyddogion, yn Eisteddfod Tregaron Mae Heddlu Dyfed-Powys yn falch i gyhoeddi bydd y swyddogion newydd…

02 Awst 2022

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn sicrhau bron i £300k ar gyfer creu strydoedd diogel ar draws Dyfed-Powys

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi sicrhau cyllid o bron i £300,000 a fydd yn cyflwyno cyfres o fentrau sy’n ceisio sicrhau strydoedd mwy diogel o fewn trefi a chymunedau ar draws ardal Dyfed-Powys. Yn benodol, bydd y mentrau’n…

29 Gorffennaf 2022

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cymorth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn Nyfed-Powys.

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi sicrhau £271,000 o gyllid ychwanegol gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder a fydd yn mynd tuag at gynyddu a chryfhau gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig a…

20 Gorffennaf 2022

Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2022

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol (YG) a chadw pobol yn Nyfed-Powys yn ddiogel. Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2022, a gynhel…

17 Gorffennaf 2022

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio Arolwg cyhoeddus fel rhan o waith ymgysylltu â'r cyhoedd yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

Yr wythnos hon, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi lansio arolwg cyhoeddus i gasglu barn y cyhoedd ar faterion plismona a throseddu yn ardal Dyfed-Powys. Bydd yr arolwg yn gofyn i’r cyhoedd nodi pa mor ddiogel y maent yn teimlo yn eu hardal, pa…

17 Gorffennaf 2022

Pobl Ifanc yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar faterion plismona, a’u hannog gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddod yn aelodau o Fforwm Ieuenctid Dyfed-Powys

Mae pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys yn cael eu hannog i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar faterion plismona trwy wneud cais i ddod yn aelodau o Fforwm Ieuenctid Comisiyydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Dafydd…

30 Mehefin 2022

Aberystwyth yn dathlu effaith ymgyrch Gwrth-drais yn y dref yn ystod Seremoni Cloi Angel Cyllell.

Ar ddydd Mercher 29 Mehefin 2022, daeth cynrychiolwyr cymunedol, partneriaid lleol a’r awdurdodau ynghyd i ddathlu effaith ymweliad yr Angel Gyllell â’r dref yn ystod mis Mehefin, mewn seremoni gloi a gynhaliwyd yng Nghanolfan Arad Goch. Mae’r Comisi…

29 Mehefin 2022

Croesawu Cynrychiolwyr Cymunedol Lleol Llanelli i Safle Adeiladu Hyb Plismona a Dalfa newydd Sir Gaerfyrddin

Heddiw (24.06.22) cynhaliodd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn ddigwyddiad drws agored ar gyfer rhanddeiliaid lleol ar safle Dalfa a Hwb Plismona newydd Dyfed-Powys, sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd yn Nafen, Llanelli, Sir Gaerfyrdd…

24 Mehefin 2022

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn croesawu adroddiad yr Arolygiaeth sy'n cydnabod gwelliannau a wnaed gan Heddlu Dyfed-Powys

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn heddiw wedi croesawu adroddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS) sy’n cadarnhau bod Heddlu Dyfed-Powys wedi gwneud cynnydd ym mron pob agwedd ar gofnodi…

17 Mehefin 2022

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cwrdd ag Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa yn y Ddalfa yn Aberystwyth fel rhan o wythnos gwirfoddolwyr.

Fel rhan o wythnos Gwirfoddolowyr, bu i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys gyfarfod ag Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa yn y Ddalfa yn Aberystwyth. Mae hi wedi bod yn Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr dros yr wythnos ddiwethaf rhwng y 1af a’r…

07 Mehefin 2022

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn croesawu newyddion am fuddsoddiad yn y Cynllun Ad-daliad Cymunedol

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn wedi croesawu’r newyddion am fuddsoddiad cenedlaethol yn y cynllun Ad-daliad Cymunedol (Community Payback Scheme) wedi i’r Llywodraeth gyhoeddi buddsoddiad o £93 miliwn yn y cynllun dros y tair bl…

27 Mai 2022

Holi pobl am eu barn ar wasanaethau 101 a 999

Gofynnir i drigolion ardal Dyfed-Powys gymryd ychydig funudau i ddweud wrth benaethiaid yr heddlu am eu profiadau o wasanaethau 101 a 999, yn ogystal â'u dymuniadau ar ddulliau cyswllt yn y dyfodol. Agorodd Arolwg Cyswllt yr Heddlu ar Mai 16 ac mae’n…

26 Mai 2022

Cyfiawnder yng Nghymru – Heddiw ac yn y Dyfodol Datganiad gan bedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru

Fel pedwar o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru, rydym yn croesawu cyhoeddiad dogfen sylweddol gan Lywodraeth Cymru sy'n dangos ymrwymiad i bwysigrwydd cyfiawnder yng Nghymru a dealltwriaeth ohono. Mae cyswllt anorfod rhwng gwaith Plismo…

25 Mai 2022

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn croesawu effaith cynllun peilot troseddwyr yng Ngheredigion ar ei garreg filltir cyntaf

Yn ystod diwrnod ymgysylltu cymunedol yng Ngheredigion yn ddiweddar, ymwelodd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn ag un o safleoedd llety brys dros dro y Sir, eiddo sydd ar gael fel rhan o brosiect peilot rhaglen Rheoli Troseddwyr Integr…

23 Mai 2022

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn rhoi llais i ddioddefwyr wrth ddylanwadu ar wasanaethau plismona lleol

Trwy waith Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr Dyfed-Powys, mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi rhoi llais i ddioddefwyr o fewn hyfforddiant yr heddlu, drwy weithio’n agos gyda rhai o aelodau’r fforwm I gynhyrchu fideo a…

29 Ebrill 2022

Sicrhau Cyllid Ychwanegol i dargedu trais yn erbyn menywod a merched a Diogelwch Cymunedol mewn ardaloedd economi nos prysur

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn wedi sicrhau cyllid ychwanegol o gronfa Strydoedd Mwy Diogel (Safer Streets) y Swyddfa Gartref i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched a Diogelwch Cymunedol mewn pedair ardal yn Nyfed-…

14 Ebrill 2022

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cyfarfod â phartneriaid allweddol a darparwyr gwasanaethau fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu â’r Gymuned yng Ngheredigion

Heddiw (13.04.22), mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTH) Dafydd Llywelyn yn ymweld a Cheredigion fel rhan o ddiwrnod ymgysylltu cymunedol, lle bydd yn cyfarfod â nifer o bartneriaid allweddol, darparwyr gwasanaethau, ac aelodau’r cyhoedd. Fel rh…

13 Ebrill 2022