Canlyniad Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Datganiad i’r Wasg 09.05.21 Ymgeisydd Plaid Cymru, Dafydd Llywelyn yn cael ei ailethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd. Ddydd Sul, 9 Mai 2021, cadarnhawyd bod ymgeisydd Plaid Cymru, Dafydd Llywelyn wedi ei ailethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd D…

09 Mai 2021

Police and Crime Commissioner Election Results

PRESS RELEASE 09.05.21 Plaid Cymru Candidate, Dafydd Llywelyn re-elected as Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner On Sunday, 9 May 2021, it was confirmed that Plaid Cymru Candidate, Dafydd Llywelyn was re-elected as the Dyfed-Powys Police and Cri…

09 Mai 2021

Police and Crime Commissioner confirms funding to purchase Community Speed Cameras

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi darparu cefnogaeth ariannol i dîm GO SAFE Heddlu Dyfed-Powys i brynu deg dyfais mesur cyflymder a fydd yn cael eu rhoi i dimau Gwarchod Cyflymder Cymunedol (GCC) ledled yr heddlu. Mae Heddlu D…

19 Mawrth 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn croesawu newyddion am gau Gwersyll Penally ar unwaith

16.03.21 Datganiad i'r wasg Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn croesawu newyddion am gau Gwersyll Penally ar unwaith Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi croesawu’r newyddion am benderfyniad y Swyddfa Gartref i g…

16 Mawrth 2021

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn addo y bydd ‘Dioddefwyr Trosedd yn cael gwell gwybodaeth am Gyfiawnder Adferol

Mae cyfiawnder adferol yn broses sy’n dod â’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan drosedd a’r rhai sy’n gyfrifol am niwed y at ei gilydd. Mae’n rhoi grym i bawb sydd wedi’u heffeithio gael rhan mewn trwsio’r niwed a dod o hyd i ffordd gadarnhaol ymlaen. …

10 Mawrth 2021

Cynhadledd Dioddefwyr Gŵyl Ddewi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n Llwyddiant

Mae miloedd wedi gwylio’r darllediad byw o Gynhadledd Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Ar ddydd Gwener 5 Mawrth 2021, cynhaliodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ei bumed gynhadledd Gŵyl Ddewi flynyddol, a oe…

10 Mawrth 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cynnal cyfarfod amlasiantaeth gyda Rhanddeiliaid allweddol er mwyn adnabod cyfleoedd a dulliau cydweithredol o fynd i'r afael â Materion Troseddau Gwledig yn ardal Dyfed-Powys

Heddiw, 09 Mawrth 2021, bu’r Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cadeirio cyfarfod strategol gyda rhanddeiliaid allweddol i adnabod cyfleoedd cydweithredol i fynd i’r afael â throseddau gwledig a bywyd gwyllt yn ardal Dyfed-Powys. Yn…

09 Mawrth 2021

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn galw am gau Canolfan Lloches Penalun ar unwaith yn dilyn canfyddiadau adolygiad annibynnol

Heddiw mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn galw am gau’r llety lloches yn Penalun, Sir Benfro ar unwaith yn dilyn adroddiad adolygu damniol gan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP) a phrif arolygydd annibynnol Ffiniau a Mewnf…

09 Mawrth 2021

Y Comisiynydd Dioddefwyr, Vera Baird, yn un o Siaradwyr Gwadd yng Nghynhadledd Gwyl Dewi rithiol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn

Ddydd Gwener, 5ed o Fawrth, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cynnal ei bumed Gynhadledd flynyddol Gwyl Dewi. O ganlyniadau i gyfyngiadau Covid-19, bydd cynhadledd eleni yn cael ei chynnal ar-lein, gan roi cyfle i ystod eang o…

04 Mawrth 2021

Dyfarnu Marc Ansawdd Tryloywder i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd am y drydedd flwyddyn yn olynol

Dyfarnu Marc Ansawdd Tryloywder i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd am y drydedd flwyddyn yn olynol Am y drydedd flwyddyn yn olynol, dyfarnwyd y Marc Ansawdd Tryloywder i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, arwydd o safonau ansawdd…

24 Chwefror 2021

Police and Crime Commissioner’s 2021/22 budget for Dyfed-Powys Police supported by panel.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, wedi cyhoeddi bod cyllideb ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys wedi cael ei chefnogi gan Banel Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, a fydd yn arwain at gynnydd blynyddol o £15 ar gyfer eiddo band D ym…

05 Chwefror 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn croesawu newyddion fod arolwg o wersyll Penalun ar y gweill gan Brif Arolygydd Annibynnol y Gororau a Mewnfudo

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd (CHTh) wedi croesawu newyddion yr wythnos hon fod Prif Arolygydd Annibynnol y Gororau a Mewnfudo (ICIBI) wedi dechrau archwiliad o’r defnydd o westai a barics fel llety lloches wrth gefn, sy’n cyn…

29 Ionawr 2021

Over 100 Community groups across the Dyfed-Powys area benefits from funds of over £200,000 following Police and Crime Commissioner’s new innovative funding process

Mae dros 100 o grwpiau cymunedol ar draws ardal Dyfed-Powys i elwa o gronfeydd cyllid o dros £200,000, yn dilyn digwyddiadau cyllidebu cyfranogol sydd wedi digwydd yn ardal yr Heddlu trwy Dimau Plismona Cymunedol. Daeth yr arian o fuddsoddiad cychwyn…

22 Ionawr 2021

Heddlu Dyfed-Powys i lansio ymgyrch Genedlaethol ‘5 Angeuol’ fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar Ddiogelwch Ffyrdd

Ddydd Mawrth 19eg Ionawr 2021, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal diwrnod ymgysylltu cymunedol rhithiol a fydd yn canolbwyntio’n benodol ar Ddiogelwch Ffyrdd, lle bydd Heddlu Dyfed-Powys yn lansio ymgyrch genedlaethol, 5…

14 Ionawr 2021

Police and Crime Commissioner’s warning to dog owners following recent attacks on livestock in some rural parts of Dyfed-Powys

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi cyhoeddi rhybudd i berchnogion cŵn eu bod yn wynebu cael eu herlyn os ydyn nhw'n methu â chadw eu cŵn dan reolaeth wrth fynd allan i gerdded mewn ardaloedd gwledig. Daw ei rybudd yn dilyn adr…

08 Ionawr 2021