Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn sicrhau arian ychwanegol o dros £600,000 i gynyddu'r gefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin domestig a rhywiol yn Dyfed Powys.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi sicrhau arian ychwanegol o dros £600,000 gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder i gynyddu'r gefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ardal Dyfed Powys. Bydd y cyllid yn helpu i g…

19 Hydref 2021

Comisiynydd i ymweld â Grwpiau Cymunedol Llandrindod a dderbyiodd gyllid drwy ei fenter Cyllidebu Cyfranogol

Ddydd Iau Hydref 14, bydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, yn cynnal Diwrnod Ymgysylltu â'r Gymuned yn Llandrindod, lle bydd yn cwrdd â nifer o'r grwpiau cymunedol a dderbyniodd arian trwy ei fenter Cyllidebu Cyfranogol. Yn…

13 Hydref 2021

Perfformiad theatrig, addysgol i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ymhlith pobl ifanc i fynd ar daith i Ysgolion yn Dyfed-Powys.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi comisiynu cwmni theatr, Mewn Cymeriad i gynhyrchu drama fer i ddisgyblion blwyddyn 8 mewn Ysgolion Uwchradd, i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb, sydd i gael ei lansio fel rh…

07 Hydref 2021

Siarter Hawliau Plant yn sicrhau bod hawliau plant yn flaenllaw yn ardal Dyfed-Powys

Mae hawliau plant yn flaenllaw yn ardal Dyfed-Powys wrth i Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fabwysiadu’r Siarter Hawliau Plant ar…

23 Medi 2021

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn arwyddo cytundeb 3 mlynedd gyda’r Elyrch

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi arwyddo cytundeb tair blynedd gyda Sefydliad Clwb Pel-droed Dinas Abertawe, ac wedi dyfarnu grant o £ 300,000 i raglen Premier League Kicks y Sefydliad i gyflwyno sesiynau pêl-droed wythnosol…

20 Medi 2021

Comisiynydd Heddlu a Throsedd i groesawu ymgyrch diogelwch ffyrdd genedlaethol – Project Edward, i ardal Dyfed-Powys fel rhan o ddiwrnod ymgysylltu cymunedol

Ddydd Iau, 16 Medi, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn cerbyd Project Edward i ardal Heddlu Dyfed-Powys fel rhan o'i daith wythnos o amgylch y DU i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd. Roedd yr ymweliad yn rhan o ddiw…

16 Medi 2021

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn lansio Cynllun Grantiau Bach gyda'r nod o leihau troseddau caffael yn ardal Llanelli

Heddiw mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi lansio cynllun grantiau bach Strydoedd Mwy Diogel ar gyfer prosiectau sydd yn gweithio i leihau troseddau caffael. Mae hyd at £2000 ar gael trwy'r cynllun ar gyfer elusennau, sefydliad…

05 Awst 2021

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Ar ddydd Gwener 30 Gorffennaf, cyhoeddodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020-2021 ar ôl ei gyflwyno i aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.  Mae’r Adroddiad Blynyddol yn dangos y…

03 Awst 2021

Panel Heddlu a Throsedd yn cadarnhau eu cefnogaeth i benderfyniad y Comisiynydd i apwyntio Dr Richard Lewis yn Brif Gwnstabl ar Heddlu Dyfed-Powys (1)

Mewn cyfarfod arbennig ar brynhawn Gwener 30 Gorffennaf, mae Panel Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys wedi datagn cefnogaeth unfrydoI i benderfyniad y Comisynydd Dafydd Llywelyn i benodi Dr. Richard Lewis yn Brif Gwnstabl ar Heddlu Dyfed-Powys. Dywedodd y…

30 Gorffennaf 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd heb ei argyhoeddi â Chynllun Curo Trosedd y Llywodraeth

Yn dilyn ymweliad â Rhif 10 Downing Street ddydd Iau 29.07.21, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi lleisio ei bryderon ynghylch Cynllun Curo Trosedd (Beating Crime Plan) Llywodraeth y D.U. a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos…

30 Gorffennaf 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn croesawu’r Gweinidog Plismona, Kit Malthouse AS I Bencadlys yr Heddlu

Ddydd Iau 22 Gorffennaf 2021, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn y Gweinidog Plismona, Kit Malthouse AS i Bencadlys yr Heddlu lle cafodd ei dywys o amgylch yr ystafell deledu cylch cyfyng yn y Pencadlys yn ogystal â chyfarfod…

26 Gorffennaf 2021

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn penodi Prif Gwnstabl newydd ar gyfer Dyfed-Powys

Heddiw (22 Gorffennaf 2021), cyhoeddodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn, ei fod yn bwriadu penodi Prif Gwnstabl Cleveland, Richard Lewis yn Brif Gwnstabl ar Heddlu Dyfed-Powys. Yn dilyn proses recriwtio gadarn a thryloyw a oedd yn cy…

22 Gorffennaf 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cael ei ethol i Fwrdd Gweithredol y Rhwydwaith Troseddau Gwledig Cenedlaethol

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi cadarnhau iddo gael ei ethol yn Aelod o Fwrdd Gweithredol y Rhwydwaith Troseddau Gwledig Cenedlaethol. Mae'r Rhwydwaith Troseddau Gwledig Cenedlaethol yn gydweithrediad unigryw rhwng y Comisiy…

16 Gorffennaf 2021

Fideo gan ieuenctid sy’n rhannu profiadau pobl ifanc o gyswllt heddlu yn derbyn canmoliaeth genedlaethol

Mae Llysgenhadon Ieuenctid Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Dyfed-Powys wedi derbyn canmoliaeth genedlaethol am eu gwaith yn datblygu fideo byr yn rhannu profiadau pobl ifanc o gyswllt yr heddlu, gyda'r nod o dorri rhwystrau a rhagdybiaethau rhwn…

14 Gorffennaf 2021

ARDAL CANOL TREF LLANELLI I ELWA O GYLLID PELLACH O GRONFA STRYDOEDD DIOGEL

Mae'n ymddangos y bydd ardaloedd Elli 2 a Tyisha 2 yng nghanol tref Llanelli yn cael eu gwneud yn fwy diogel i drigolion a busnesau yn dilyn cais llwyddiannus am arian pellach gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn…

09 Gorffennaf 2021

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn Dyfed-Powys yn recriwtio aelodau newydd i'w Gyd-bwyllgor Archwilio

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd (SCHTh) yn Dyfed-Powys yn chwilio am aelodau annibynnol newydd i ymuno â'i Gyd-bwyllgor Archwilio. Mae'r Cyd-bwyllgor Archwilio Annibynnol yn darparu cyngor a sicrwydd annibynnol ar lywodraethu cyffredinol…

01 Gorffennaf 2021

Un wythnos ar ôl i ddweud eich dweud ar flaenoriaethau plismona Dyfed-Powys am y tair blynedd nesaf

Un wythnos ar ôl i ddweud eich dweud ar flaenoriaethau plismona Dyfed-Powys am y tair blynedd nesaf Yr wythnos hon yw cyfle olaf y cyhoedd i ddweud eu dweud ar flaenoriaethau plismona ar gyfer ardal Dyfed-Powys, gyda diwedd arolwg ac ymgynghoriad ar…

24 Mehefin 2021

Cyflwyno gwobr i fenter ieuenctid am effaith gadarnhaol ar fywydau plant a phobl ifanc

Ddydd Mawrth 22 Mehefin 2021, ymwelodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn â phrosiect Seaside Kicks yn Llanelli i gyflwyno Gwobr Partneriaeth Heddlu Dyfed-Powys i drefnwyr y Fenter, i gydnabod effaith gadarnhaol y fenter ar blant a phob…

23 Mehefin 2021

Police and Crime Commissioner to encourage individuals from local communities to become involved in scrutiny work through his Volunteer Schemes during 2021 Volunteer’s Week

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn annog preswylwyr Dyfed Powys i gymryd rhan mewn agweddau o’i waith craffu fel Comisiynydd, trwy ddod yn aelodau o'i gynlluniau gwirfoddol. Fel rhan o Wythnos y Gwirfoddolwyr, bydd y CHTh yn cwrd…

01 Mehefin 2021

Police and Crime Commissioner hits the ground running with the launch of a public consultation on new police and crime plan

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi dechrau ymgynghori ar ei Gynllun Heddlu a Throsedd newydd ar gyfer yr ardal, a fydd yn ffocysu ar ei ail dymor yn y swydd. Mae Mr Llywelyn yn ceisio barn preswylwyr, busnesau, grwpi…

01 Mehefin 2021