12 Mai 2021

Mae Dafydd Llywelyn sydd wedi cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer Dyfed-Powys wedi dweud y bydd yn sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu rhoi wrth galon sefydliad Heddlu Dyfed-Powys wrth iddo baratoi i ddechrau ei ail dymor yn y Swyddfa yr wythnos hon.

Ddydd Sul 9 Mai 2021, cyhoeddwyd bod Mr Llywelyn wedi ennill yn ail rownd y pleidleisio, gyda phleidleisiau dewis cyntaf ac ail yn dod i gyfanswm o 94,488.

Dywedodd Mr Dafydd Llywelyn; “Rwy’n hynod falch fy mod wedi cael fy ailethol, ac rwy’n ddiolchgar i drigolion Dyfed-Powys am roi eu ffydd ynof.

“Mae gwasanaethu fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn fraint sydd â chyfrifoldeb mawr, ac yn anrhydedd nad wyf yn ei chymryd yn ysgafn. Byddaf yn sicrhau bod diogelwch ein cymunedau a llais dioddefwyr yn cael eu rhoi wrth galon y sefydliad hwn wrth i mi geisio cefnogi'r Heddlu i wella o'r pwysau a roddwyd arnom yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd pandemig Covid-19. "

Ddydd Gwener 7fed o Fai, cyhoeddwyd bod Heddlu Dyfed-Powys wedi methu â gwneud gwelliannau mewn arferion cofnodi troseddau a amlygwyd gan HMICFRS yn 2018.

Yn ystod ei ymweliad cyntaf â Phencadlys yr Heddlu ers yr etholiadau, dywedodd y Comisiynydd Dafydd Llywelyn ei fod yn siomedig er iddo gael sicrwydd bod gwelliannau'n cael eu gwneud yn unol ag argymhellion HMICFRS.

“Ers 2018, rwyf wedi cael sicrwydd gan y Prif Gwnstabl a Phrif Swyddogion yr Heddlu bod gwelliannau’n cael eu gwneud mewn perthynas â chofnodi troseddau, ac rwy’n bryderus ac yn hynod siomedig, er gwaethaf fy ngwaith craffu dros y blynyddoedd, fod cadarnhad gan HMICRS bod yna fethiannau sylweddol o hyd, ond rwy'n falch fodd bynnag, bod gwelliannau eisoes yn cael eu gwneud.

“Dylai trigolion Dyfed-Powys ddisgwyl bod adroddiadau o droseddu yn cael eu cofnodi a’u hymchwilio, a byddaf yn symud yn gyflym dros yr wythnosau nesaf i benodi Prif Gwnstabl a fydd yn gallu parhau i fynd i’r afael â’r mater hwn ac a fydd yn canolbwyntio ar roi dioddefwyr wrth galon Heddlu Dyfed-Powys”.

Cyllid Ychwanegol

Roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn falch o gyhoeddi bod ei Swyddfa wedi sicrhau cyllid ychwanegol i gefnogi sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin domestig a rhywiol yn Dyfed-Powys.

“Rydym eisoes wedi clywed y newyddion yr wythnos hon ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i sicrhau oddeutu £450,000 o fuddsoddiad ychwanegol mewn gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr risg uchel cam-drin domestig a rhywiol yn Dyfed Powys.

“Mae hyn yn ychwanegol at ein grant dioddefwyr blynyddol a’r codiad a gawsom y llynedd ar gyfer gwasanaethau cam-drin rhywiol, a ganiataodd inni ddatblygu gwasanaethau allgymorth wedi’u hanelu at ein cymunedau gwledig a dioddefwyr hŷn yn benodol.”

“Rwy’n siomedig â chanfyddiadau HMICFRS, a byddaf yn sicrhau ein bod yn deall y sefyllfa yn llawn, a bod y buddsoddiad yr wyf yn ei wneud fel Comisiynydd mewn gwasanaethau i ddioddefwyr yn darparu’r lefel angenrheidiol o gefnogaeth. Rydw i eisiau i breswylwyr deimlo'n hyderus bod ganddyn nhw Llu sy'n diwallu anghenion a disgwyliadau ein cymunedau lleol. ”

“Mae’r cyhoedd wedi rhoi eu hymddiriedaeth ynof, a byddaf yn ad-dalu’r ymddiriedolaeth honno trwy ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am fynd i’r afael â phryderon HMICFRS.”

 

DIWEDD

Rhagor o fanylion:

Gruff Ifan

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu

Gruffudd.ifan@dyfed-powys.pnn.police.uk