04 Awst 2022

Dywed Arweinwyr Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (APCC) fod Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) ‘wrth galon yr agenda datgarboneiddio’ yn adroddiad diweddaraf In Focus a gyhoeddwyd ddydd Mawrth 2 Awst.

Mae newid yn yr hinsawdd yn fater pwysig i’r cyhoedd ym Mhrydain ac mae hyn yn rhoi mandad cryf i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, fel llais y cyhoedd, i sicrhau bod plismona yn ymdrechu i gwrdd â’i heriau ac yn cymryd y camau i liniaru’r risgiau y mae’n eu hachosi.

Mae’r Cyd-Arweinwyr Cenedlaethol a’r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Joy Allen a Tim Passmore, ynghyd a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, yn addo eu hymrwymiad i sicrhau bod pob comisiynydd yn chwarae eu rhan lawn wrth gyflawni uchelgais Net Zero yn adroddiad diweddaraf In Focus ar yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y gwaith y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ei wneud ledled Cymru a Lloegr, gan gynnwys yma yn Nyfed-Powys, i leihau'r ôl troed carbon yn eu hardal heddlu a sicrhau dyfodol cynaliadwy. Yn benodol, mae adroddiad In Focus yn amlygu;

  • Ymrwymiad CHTh Dafydd Llywelyn i fuddsoddi mewn 11 car trydan ar gyfer Timau Plismona Bro’r heddlu, gyda’r nod o dorri allyriadau carbon a gweithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.
  • Y gronfa o £880,000 a sicrhawyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Llywelyn gan Salix Finance y Llywodraeth, i ddatblygu Heddlu Dyfed-Powys ymhellach i fod yn sefydliad ecogyfeillgar a chefnogi’r camau gweithredu i leihau effaith newid hinsawdd.
  • Cynllun Talu'n Ôl i'r Gymuned Dyfed-Powys sydd ar hyn o bryd yn gweithio tua 1,000 o oriau'r wythnos ar gyfartaledd yn y gymuned lle mae unigolion addas sydd ar brawf yn cael eu rhoi mewn siopau elusen, a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gyflawni eu gofyniad gwaith di-dâl. Mae hyn wedi meithrin perthnasoedd gwaith cryf gyda siopau elusen a sefydliadau trydydd sector eraill ledled ardal Dyfed-Powys.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn: “Yma yn Nyfed-Powys, ein nod yw datblygu ac ymgorffori diwylliant arloesol o ran cynaliadwyedd, drwy leihau ein hôl troed carbon a sicrhau bod ein hystâd, fflyd cerbydau, cyflenwadau, prosesau a gweithdrefnau gwasanaethau yn amgylcheddol gyfrifol.

“Rwy’n falch o weld bod rhai o’r datblygiadau yr ydym wedi’u gwneud yn Nyfed-Powys yn ddiweddar yn cael eu cydnabod gan Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu fel enghreifftiau o arferion da, ond mae cymaint mwy y gallwn ni i gyd ei wneud.

“Fy ngweledigaeth i yw datblygu a gwreiddio diwylliant arloesol o fewn yr Heddlu o ran cynaliadwyedd, fel bod gennym y gallu i ddelio ag effaithiau Newid yn yr Hinsawdd, megis llifogydd a digwyddiadau tywydd garw eraill.

“Rwyf wedi ymrwymo i gydbwyso anghenion tymor byr â diogelu ein dyfodol.”

Dywedodd Cyd-Arweinwyr APCC ar yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Joy Allen a Tim Passmore: “Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddau rôl hollbwysig i’w chwarae wrth sicrhau bod eu heddluoedd, gwasanaethau a gomisiynir, a swyddfeydd yn defnyddio arferion amgylcheddol gyfeillgar a chynaliadwy.

“Os na fyddwn yn gweithredu nawr, gallai’r goblygiadau ar gyfer plismona gynnwys symudiadau protest cynyddol, mwy o argyfyngau sifil (fel llifogydd), cynnydd mewn Grwpiau Troseddau Cyfundrefnol yn manteisio ar y galw am adnoddau a’r galw ar yr heddlu i orfodi cyfyngiadau deddfwriaethol newydd yn erbyn rhai sy’n achosi niwed amgylcheddol.”

Gyda Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gyflawni allyriadau carbon Sero Net erbyn 2050, a’r Coleg Plismona yn nodi newid yn yr hinsawdd fel un o’r deg her fwyaf arwyddocaol ar gyfer plismona dros y deng mlynedd nesaf, mae’r APCC wedi ymuno â’i bartneriaid plismona yn y Gymdeithas Genedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu a Bluelight Commercial, i gyflwyno rhaglen datgarboneiddio plismona, a lansiwyd gyntaf ym mis Tachwedd 2021.

Mae Joy a Tim yn eistedd ar y Bwrdd strategol sy'n goruchwylio'r rhaglen waith hanfodol hon. Mae’r Bwrdd yn adeiladu ar y gwaith gwych sydd eisoes yn digwydd ar draws plismona ac yn helpu i ysgogi cydweithredu a chyflymu cynnydd ar draws yr holl heddluoedd, gan gyflwyno map datgarboneiddio, sy’n gosod safonau a thynnu sylw at rai o’r arferion gorau sydd eisoes yn digwydd o fewn heddluoedd unigol.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol BlueLight Commercial, Lianne Deeming: “Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi tynnu sylw at yr effaith y mae gweithgaredd dynol wedi’i chael ar ein hinsawdd a’r bygythiad a achosir gan newid hinsawdd.

“Mae’n wych gweld bod Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar flaen y gad o ran gyrru a chroesawu’r newidiadau sylweddol y bydd eu hangen ar draws plismona i gyflawni dyfodol cynaliadwy, gan gydbwyso gweithgaredd economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol.

“Bydd y rhaglen gynaliadwyedd yn helpu i roi arweiniad ac arweiniad i heddluoedd, datblygu partneriaethau a rhannu arfer gorau, mesur gwelliannau ar y cyd a gweithredu fel galluogwr a chyflymydd newid.”

Gallwch ddarganfod mwy am y rhaglen yma - Lansio Rhaglen Datgarboneiddio Cynaliadwyedd (bluelightcommercial.police.uk).

Gellir lawrlwytho copi o’r adroddiad In Focus, yma: https://www.apccs.police.uk/media/7867/apcc-environmental-and-sustainability-in-focus.pdf

DIWEDD

Mwy o wybodaeth:

Gruff Ifan

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Gruffudd.ifan@dyfed-powys.police.uk