29 Gor 2022

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi sicrhau cyllid o bron i £300,000 a fydd yn cyflwyno cyfres o fentrau sy’n ceisio sicrhau strydoedd mwy diogel o fewn trefi a chymunedau ar draws ardal Dyfed-Powys.

Yn benodol, bydd y mentrau’n ceisio mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau meddiangar mewn ardaloedd penodol, mynd i’r afael â diogelwch menywod, cynyddu adnoddau atal ac ymyrryd o fewn gwasanaethau cymorth ieuenctid yn Sir Gaerfyrddin, a chynyddu nifer y camerâu teledu cylch cyfyng yn Aberystwyth, Ceredigion.

Cyfanswm y cyllid a sicrhawyd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yw £292,741, a bydd yn cynnwys;

  • Gosod 4 Camerâu Teledu Cylch Cyfyng ychwanegol yn Aberystwyth, Ceredigion fel ymyriad i liniaru materion gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref.
  • Prynu 14 o unedau lleoli cyflym Teledu Cylch Cyfyng gyda'r nod nid yn unig i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond hefyd materion trais yn erbyn menywod a merched (VAWG) a throseddau meddiangar.
  • Cyllid ar gyfer Cydgysylltydd Ymyriadau Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid wedi'i leoli yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin i weithio'n agos gyda Heddlu Dyfed-Powys i asesu a darparu ymyriadau i blant a phobl ifanc, 8-18 oed, i leihau eu risg o gyflawni troseddau neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Ap Hollie Guard Extra wedi'i gynllunio i amddiffyn defnyddwyr, sy'n canolbwyntio ar fenywod ifanc a merched a bydd yn chwarae rhan ganolog wrth ddiogelu aelodau'r cyhoedd rhag VAWG. Bydd dioddefwyr yn gallu lawrlwytho'r ap gyda thalebau gan yr Heddlu i'w gyrchu.
  • Rhaglen addysg Hyrwyddwyr Cymunedol - cyflwyno rhaglen codi ymwybyddiaeth ac addysgiadol, a chyflwyno Hyrwyddwyr Cymunedol. Nod y Rhaglen fydd codi ymwybyddiaeth o stelcian, aflonyddu a throseddau casineb, er mwyn gweithio tuag at greu Strydoedd a chymunedau Diogelach.
  • Hyfforddiant partneriaeth gyda ASB Help - i'r heddlu a phartneriaid allweddol ar dechnegau a phwerau ymddygiad gwrthgymdeithasol, a'r broses sbarduno cymunedol.

Mae’r cyllid diweddaraf hwn a sicrhawyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn o gronfa Strydoedd Mwy Diogel y Swyddfa Gartref yn ychwanegol at y bron i £500,000 sydd eisoes wedi’i sicrhau gan ei Swyddfa drwy geisiadau blaenorol i’r gronfa dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn: “Rwy’n hynod falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i sicrhau’r cyllid strydoedd mwy diogel diweddaraf hwn gan y Swyddfa Gartref. Rydym wedi gweithio'n agos gyda'n partneriaid i nodi mentrau penodol a fydd yn ceisio sicrhau bod ein cymunedau a'n strydoedd yn amgylcheddau diogel i drigolion.

“Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi derbyn bron i £800,000 o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y Swyddfa Gartref, sy’n amlygu ein hymrwymiad i wneud strydoedd yn fwy diogel i’r rhai mewn cymunedau lleol, ac i leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys trais yn erbyn menywod. a merched.

“Mae atal niwed i unigolion a chymunedau a achosir trwy droseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a bregusrwydd yn un o fy nhair blaenoriaeth allweddol, ac mae’r cyllid strydoedd mwy diogel yn ein cefnogi’n sylweddol i weithio ar y cyd â phartneriaid i fynd i’r afael â’r materion hyn.”

DIWEDD

Rhagor o fanylion;

Gruff Ifan

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Gruffudd.ifan@dyfed-powys.police.uk