13 Hyd 2021

Ddydd Iau Hydref 14, bydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, yn cynnal Diwrnod Ymgysylltu â'r Gymuned yn Llandrindod, lle bydd yn cwrdd â nifer o'r grwpiau cymunedol a dderbyniodd arian trwy ei fenter Cyllidebu Cyfranogol.

Yn 2020-2021, buddsoddodd y Comisiynydd £140,000 yn y fenter, a welodd £10,000 yn cael ei ymrwymo i bob ardal plismona bro yn Dyfed-Powys.

Mae Cyllidebu Cyfranogol yn ffordd o roi mwy o lais i gymunedau o ran sut mae arian yn cael ei wario yn eu hardaloedd lleol. Yn ystod blwyddyn ariannol 2020-2021, cynhaliwyd digwyddiadau Cyllidebu Cyfranogol cymunedol rhithwir llwyddiannus ar draws pob un o'r pedair ardal ar ddeg o blismona cymdogaeth yn ardal heddlu Dyfed-Powys. Gofynnwyd i grwpiau cymunedol sy'n ceisio am arian gyflwyno fideo yn arddangos eu syniadau prosiect, a phenderfynodd cynrychiolwyr cymunedol pwy ddylai dderbyn yr arian. Elwodd dros 100 o grwpiau cymunedol o gronfeydd o dros £ 200,000.

Ar gyfer Llandrindod, yn ychwanegol at £10,000 cychwynnol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, cyfrannodd West Wales Housing a Chyngor Tref Llandrindod £2,000 i gefnogi'r prosiectau lleol.

Yn ystod ei ymweliad a Llandrindod ddydd Iau, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cwrdd â chynrychiolwyr o sawl grŵp cymunedol a dderbyniodd beth o'r cyllid, gan gynnwys The Bracken Trust, Ysgol Trefonnen, Dementia Matters in Powys, Digwyddiadau Cymunedol Llandrindod, Cymdeithas Bowlio Dan Do Radnorshire, a Powys Floating Support Mind and Sense.

Dywedodd Mr Dafydd Llywelyn, “Y llynedd, ymrwymais i ariannu’r dull newydd ac arloesol hwn o ariannu cymunedol gan fy mod yn credu ei bod yn hanfodol bod trigolion lleol yn cael dweud eu dweud ynghylch sut mae arian yn cael ei wario yn eu hardal leol.

“Trigolion ac asiantaethau lleol sydd yn y sefyllfa orau i weithio gyda’r heddlu, ac i nodi lle mae angen i’r arian fynd yn lleol, a beth fyddai fwyaf buddiol i’r cymunedau lleol hynny. Edrychaf ymlaen at gwrdd â phob un o'r grwpiau hyn i weld drosof fy hun sut mae'r gymuned leol yn Llandrindo  wedi elwa o'r cyllid hwn."