15 Rhag 2021

 

Heddiw, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn wedi lansio ei Gynllun Heddlu a Throsedd pedair blynedd ar gyfer 2021-2025, sy'n nodi ei weledigaeth i gadw cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ddiogel, a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn yr Heddlu a’n System Cyfiawnder Troseddol.

Mae Cynllun yr Heddlu a Throsedd yn ofynnol yn ôl y gyfraith ac yn amlinellu blaenoriaethau pobl Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Powys mewn perthynas â phlismona, trosedd a chyfiawnder troseddol. Datblygwyd y Cynllun yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus helaeth a oedd yn cynnwys arolwg a grwpiau ffocws, lle gofynnwyd i bobl nodi eu blaenoriaethau lleol o ran plismona.

Tair blaenoriaeth allweddol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yw bod dioddefwyr yn cael eu cefnogi, atal niwed, a bod ein system gyfiawnder yn fwy effeithiol.

Mae'r cynllun yn manylu ar nodau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer yr Heddlu a sut y bydd yn dwyn y Prif Gwnstabl Dr Richard Lewis i gyfrif i'w cyflawni, yn ogystal â nodi camau y bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn eu cymryd gyda phartneriaid o bob rhan o'r sector cyhoeddus.

Wrth siarad am y Cynllun Heddlu a Throsedd newydd, dywed CHTh Dafydd Llywelyn: “Rwy’n falch iawn i lansio fy Nghynllun newydd sy’n nodi’r cyfeiriad ar gyfer plismona yn ardal Dyfed-Powys am y pedair blynedd nesaf.

“Fy ngweledigaeth gyffredinol ar gyfer 2021-25 yw cadw cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ddiogel, gan gynnal ymddiriedaeth a hyder yn ein heddlu ar system cyfiawnder troseddol yn ei chyfanrwydd.

“Rhaid i’r cyhoedd fod yn ganolog i bopeth a wnawn a phob penderfyniad a wnawn. Mae darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein gweithredoedd a'n buddsoddiadau yn bwysig, a thrwy harneisio'r defnydd o dechnoleg a data i lunio ein gwasanaethau, rwy'n sicr y gellir gwneud gwelliannau pellach wrth sicrhau diogelwch ein hardal.

“Fel yr Hyrwyddwr‘ Dioddefwyr ’lleol, mae’r gwasanaethau a ddarperir i ddioddefwyr yn flaenoriaeth a dylent fod wrth galon popeth a wna’r Heddlu a’r gwasanaeth cyfiawnder troseddol lleol yn ein hardal.

“Rwyf am sicrhau nad yw cymunedau ac unigolion, yn enwedig y rhai mwyaf bregus, yn cael eu niweidio gan droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd gweithio mewn ffordd sy'n ceisio datrys problemau yn ein cymunedau yn sicrhau defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau.

“Dim ond trwy gydweithio ar draws y sector cyhoeddus a chydag arbenigwyr pwnc yn ein gwasanaethau a gomisiynir y gellir darparu system gyfiawnder effeithiol. Rwy’n hyderus y bydd dull partneriaeth yn arwain at wasanaeth gwell, i chi’r cyhoedd, ac edrychaf ymlaen at eich gwasanaethu fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd am dymor pellach.”

 

DIWEDD

Nodiadau I’r Golygydd:

Llun: Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Dolen i’r Cynllun Heddlu a Throsedd:  Cynllun Heddlu a Throseddu (dyfedpowys-pcc.org.uk)

 

Rhagor o fanylion:

Gruff Ifan

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu

Gruffudd.Ifan@dyfed-powys.police.uk