17 Rhag 2020

Datganiad I’r Wasg

17.12.20

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn sicrhau £50K pellach i sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i'r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig parhaus

Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn, ei fod wedi sicrhau fod dros £140,000 o arian ychwanegol gan y Llywodraeth ar gyfer sefydliadau sy’n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol yn ardal Dyfed-Powys, i’w cynorthwyo gyda chostau cysylltiedig â COVID-19 .

Yr wythnos hon, mae Mr Llywelyn wedi cyhoeddi ei fod wedi sicrhau rownd arall o dros £50,000 o arian gan y llywodraeth er mwyn cynorthwyo a pharhau i gefnogi’r gwasanaethau pwysig hyn.

Dywedodd Mr Llywelyn, “Rwy’n falch iawn ein bod unwaith eto wedi gallu sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer ein gwasanaethau lleol, i’w cefnogi gyda’r pwysau ychwanegol y maent yn eu profi yn ystod y pandemig parhaus.”

Un o'r 8 sefydliad sy'n derbyn yr arian ychwanegol hwn yw Threshold DAS. Dywedodd Kim Howells, Pennaeth Datblygu Busnes, Addysg a Chyllid yn Threshold DAS: “Mae cefnogaeth Mr Llywelyn wedi bod yn wych i’r rheini sy’n profi cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ardal Heddlu Dyfed-Powys.

“Mae Threshold DAS, yn sefydliad sy’n arbenigo mewn darparu gwasanaethau cymorth i unigolion sydd wedi, neu sydd ar hyn o bryd yn profi cam-drin domestig neu drais rhywiol. Rydym yn gweithio gyda'r teulu cyfan ac yn credu bod angen mynd at drais teuluol mewn ffordd fwy cynhwysfawr a chydlynol, gan roi mwy o bwyslais ar strategaethau atal ac ymyrraeth gynnar.

“Rydyn ni'n falch iawn fel sefydliad, i dderbyn yr arian ychwanegol hwn, a fydd yn gwella'r gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig i ferched, dynion a'u plant yn ardal Dyfed-Powys yn fawr, yn enwedig yn yr amser anodd hwn."

Sefydliadau eraill sydd wedi derbyn cyllid yw:

  • People First Sir Benfro
  • New Pathways
  • Canolfan Argyfwng Teulu Trefaldwyn
  • Prifysgol Aberystwyth (yn rhedeg gwasanaeth Dewis Dewis)
  • Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru
  • Gwasanaeth Cam-drin Domestig Sir Gaerfyrddin
  • Gwasanaethau Trais yn y Cartref Calan

Ychwanegodd Mr Llywelyn: “Mae hyn yn newyddion da i’r sefydliadau dan sylw, gan y bydd yr ail rownd hon o gyllid ychwanegol yn eu cynorthwyo i gwrdd â’r lefelau uwch o alw y maent wedi’u profi eleni.

“Mae’n hanfodol bod dioddefwyr yn gallu parhau i gael gafael ar yr help sydd ei angen arnyn nhw trwy gydol y pandemig hwn a thu hwnt.”

 

DIWEDD

Am ragor o fanylion:

Hannah Hyde

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu

Hannah.hyde@dyfed-powys.pnn.police.uk