17 Meh 2022

 

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn heddiw wedi croesawu adroddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS) sy’n cadarnhau bod Heddlu Dyfed-Powys wedi gwneud cynnydd ym mron pob agwedd ar gofnodi troseddau dros y deuddeg mis diwethaf.

Ym mis Mai 2021, cyhoeddodd HMICFRS achos o bryder I Heddlu Dyfed-Powys, a gwnaed tri argymhelliad brys, gan gynnwys:

  • gwella systemau a phrosesau ar gyfer cofnodi troseddau sy’n cael eu riportio, gan roi sylw arbennig i gam-drin domestig;
  • sicrhau goruchwyliaeth ddigonol o'r penderfyniadau cofnodi troseddau a wneir gan swyddogion a staff yr heddlu; a
  • darparu gwell hyfforddiant i'r holl swyddogion heddlu a staff sy'n gweithio ar gofnodi troseddau.

Ailymwelodd HMICFRS â Heddlu Dyfed-Powys yn 2022 a chanfod bod yr heddlu wedi gwneud cynnydd da yn erbyn yr argymhellion hyn. Dywedodd eu bod yn amcangyfrifir bod yr heddlu bellach yn cofnodi:

  • 91.6% y cant o'r holl droseddau a adroddwyd (ac eithrio twyll);
  • 88.4% y cant o droseddau treisgar; a
  • 98.8% y cant o droseddau rhyw, gwelliant ystadegol arwyddocaol o gymharu ag amcangyfrif o 92.2 y cant yn 2021.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn; “Rwy’n croesawu’r cyhoeddiad heddiw sy’n cadarnhau bod Heddlu Dyfed-Powys wedi gwneud gwelliannau o ran cofnodi troseddau.

“Dylai trigolion Dyfed-Powys ddisgwyl bod adroddiadau am droseddau yn cael eu cofnodi a’u hymchwilio’n briodol ac roedd yn hynod siomedig a phryderus y llynedd bod yr Heddlu wedi derbyn yr achos pryder.

“Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi sicrhau bod craffu digonol a thrywlwyr yn cael ei wneud, ac mae’n hynod braf bod y gwelliannau a wnaed gan Heddlu Dyfed-Powys wedi cael eu cydnabod gan HMICFRS, sydd wedi arwain at ryddhau’r achos o bryder.

“Mae'n bwysig nodi bod rhai gwelliannau i'w gwneud o hyd, fodd bynnag, mae'r Heddlu yn mynd i'r cyfeiriad cywir. Edrychaf ymlaen yn awr at weithio’n agos gyda’r Prif Swyddogion i sicrhau bod gennym wasanaeth plismona effeithiol ac effeithlon sy’n ymateb i anghenion a disgwyliadau ein cymunedau, a’n bod yn canolbwyntio ar roi dioddefwyr wrth galon Heddlu Dyfed-Powys.”

Dywedodd Wendy Williams, Arolygydd Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi: “Mae cofnodi troseddau’n gywir yn helpu heddluoedd i flaenoriaethu ymchwiliadau trwy ddefnyddio staff â’r sgiliau priodol i roi’r gwasanaeth y maent yn ei haeddu i ddioddefwyr. Mae hefyd yn helpu heddluoedd i reoli eu hadnoddau a chynllunio'n effeithiol ar gyfer y dyfodol.

“Ar ôl codi pryderon yn flaenorol yn 2018 ac eto yn 2021 am fethiant Heddlu Dyfed-Powys i gofnodi troseddau’n gyson, rwy’n falch bod yr heddlu bellach wedi gweithredu ar ein hargymhellion.

“Bydd pobl Cymru, yn gwbl briodol, yn disgwyl i Heddlu Dyfed-Powys sicrhau bod eu hadroddiadau o droseddau yn cael eu cofnodi, eu hadrodd, a’u cymryd o ddifrif. Ar eu rhan, croesawaf y gwelliannau sydd wedi’u gwneud dros y flwyddyn ddiwethaf. Byddwn yn monitro perfformiad yr heddlu i wneud yn siŵr bod diogelwch y cyhoedd yn parhau i ddod yn gyntaf.”

DIWEDD

Rhagor o fanylion:

Gruffudd Ifan

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Gruffudd.ifan@dyfed-powys.police.uk