27 Mai 2022

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn wedi croesawu’r newyddion am fuddsoddiad cenedlaethol yn y cynllun Ad-daliad Cymunedol (Community Payback Scheme) wedi i’r Llywodraeth gyhoeddi buddsoddiad o £93 miliwn yn y cynllun dros y tair blynedd nesaf, er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth i tua 8 miliwn o oriau y flwyddyn.

Mae’r Cynllun ad-daliad Cymunedol yn ddedfryd gan y llys sy'n gofyn i bobl wneud rhwng 40 a 300 awr o waith er budd cymunedau lleol. Pennir nifer yr oriau i'w cwblhau gan y Llys a gellir cyflawni'r gwaith hwnnw drwy’r Cynllun Ad-daliad Cymunedol .

Mae’r Cynllun yn gosb sy’n cyfyngu ar ryddid person yn bennaf, fodd bynnag, mae hefyd yn yn gymorth i adsefydlu unigolion i gymunedau ac yn galluogi pobl i dalu’n ôl am eu troseddu, adeiladu hunan-barch a dysgu sgiliau newydd.

Gall darpariaeth y Cynllun gefnogi buddiolwyr trwy ddarparu llafur am ddim i ymgymryd â phrosiectau amrywiol i gefnogi eu cymunedau lleol. Nid yw’r ddarpariaeth yn peryglu nac yn disodli cyflogaeth â thâl, yn hytrach mae’n cefnogi cwblhau gwaith na fyddai’n digwydd heb gymorth y ddarpariaeth.

Ar hyn o bryd mae ardal Dyfed-Powys yn cyflawni tua 950 awr yr wythnos ar gyfartaledd yn y gymuned.

Mae prosiectau’r Cynllun yn yr ardal wedi bod yn digwydd yn ddiweddar ym Mharc Dinefwr Llandeilo, Ysgol Gatholig y Santes Fair Llanelli, Ysgol Llwyn yr Eos Aberystwyth, Cyngor Astudiaethau Maes Penfro, Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, prosiect Gwlyptiroedd y Drenewydd a Help the Homeless yn Llanfair-ym-Muallt. Mae prosiectau hefyd yn cael eu cynnal mewn eglwysi a chapeli amrywiol ledled Dyfed-Powys yn ymwneud â thorri gwair, strimio, gosod gwrychoedd a gosod llwybrau.

Mae pobl ar brawf yn Nyfed-Powys hefyd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n ymwneud ag Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth fel rhan o'u gofyniad gwaith di-dâl i gefnogi datblygiad y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth bosibl yn y dyfodol.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn: “Gellir defnyddio cynlluniau cyfiawnder adferol fel y Cynllun Ad-daliad Cymunedol fel mesur cyn-dedfrydu a all ymgysylltu â mân droseddwyr yn gynnar a sicrhau y telir am eu troseddau drwy fod o fudd i’r gymuned.

“Gall y cynllun helpu i ailgysylltu troseddwyr â chymdeithas. Drwy helpu i wella’r amgylchedd y maent yn byw ynddo, maent yn fwy tebygol o werthfawrogi’r hyn sydd o’u cwmpas ac yn llai tebygol o gyflawni mân droseddau fel fandaliaeth o ganlyniad.

“Mae’n ad-daliad i’r gymuned, am droseddau yn erbyn y gymuned, a chroesawaf y newyddion diweddar am fuddsoddiad pellach yn y Cynllun dros y tair blynedd nesaf.”

Mae Mr Llywelyn hefyd yn annog cymunedau i awgrymu pa waith di-dâl y gall troseddwyr yn eu hardal leol ei wneud, a dywedodd;  “Byddwn yn annog cymunedau lleol i ystyried enwebu syniadau am brosiectau ar gyfer eu hardal, lle gallai troseddwyr weithio ar brosiectau i dalu’r gymuned yn ôl am eu troseddau, er enghraifft drwy gael gwared ar graffiti, clirio tir diffaith, addurno canolfan gymunedol ac ati. Mae’n hanfodol nad yw’r gwaith hwn yn mynd â gwaith cyflogedig oddi wrth eraill, ond y dylai fod o fudd i’r gymuned gyfan.”

Gellir anfon enwebiadau prosiectau i Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu drwy OPCC@dyfed-powys.police.uk , a fydd wedyn yn cael eu rhannu â phartneriaid Cynllun Ad-daliad Cymunedol perthnasol.

DIWEDD

Gwybodaeth bellach: 

Gruff Ifan

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu

Gruffudd.ifan@dyfed-powys.police.uk

Cyfranogwyr Cynllun Gwneud Iawn â'r Gymuned ym Mharc Dinefwr Llandeilo yn gwneud gwaith adeiladu ar y llwybr pren.

Cyfranogwyr Cynllun Gwneud Iawn â'r Gymuned ym Mharc Dinefwr Llandeilo yn gwneud gwaith adeiladu ar y llwybr pren.