22 Maw 2024

Cynhelir yr etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) ddydd Iau, 2 Mai 2024.

Mae'r cyfnod cyn-etholiad ffurfiol yn dechrau ddydd Llun 25 Mawrth 2024 ac o'r amser hwnnw bydd cyfyngiadau ar weithgareddau cyfryngau'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd presennol a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys (SCHTh).

Mae SCHTh yn wleidyddol niwtral ac mae'n gyfrifol am ddarparu cymorth i'r CHTh etholedig, pwy bynnag ydyw. Ni fydd y Swyddfa'n darparu cefnogaeth i unrhyw un o'r ymgeiswyr yn ystod y cyfnod Cyn-etholiad ac yn wir mae staff o fewn SCHTh yn cael eu gwahardd rhag gwneud hynny yn bersonol yn ogystal â phroffesiynol.

Y sefyllfa ffurfiol yw y bydd y CHTh presennol yn parhau yn ei swydd fel CHTh trwy gydol y cyfnod cyn-etholiad, sef y cyfnod tan ddiwedd y dydd ar yr 8fed o Fai 2024, yn dilyn yr etholiad: a bydd y tymor newydd ar gyfer CHTh yn dechrau ar 9 Mai 2024.

Yn ystod y Cyfnod Cyn-etholiad, bydd SCHTh yn parhau i gefnogi'r CHTh presennol o ran ei swyddogaethau a rheolaeth busnes arferol. Bydd SCHTh hefyd yn ymateb i geisiadau am wybodaeth gan ymgeiswyr, ac yn cyhoeddi unrhyw wybodaeth a ddarperir ar-lein.

Ni fydd SCHTh yn rhyddhau unrhyw ddatganiadau i’r wasg i hyrwyddo gwaith y CHTh, ac ni fyddwn yn gwneud unrhyw gyhoeddiadau sy’n newydd neu’n ddadleuol mewn unrhyw ffordd ar ôl 22 Mawrth 2024, ar ddechrau’r Cyfnod Cyn-etholiad. Mae hyn er mwyn caniatáu i'r datganiadau hynny i'r wasg ymddangos yn y cyfryngau cyn i'r Cyfnod Cyn-etholiad ddechrau. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn rhyddhau deunydd ffeithiol i'r cyhoedd yn ystod y Cyfnod Cyn-etholiad, gan ddefnyddio brand SCHTh niwtral.

Rydym wedi cynghori pob plaid wleidyddol na all swyddogion heddlu gytuno i'w lluniau gael eu tynnu gydag ymgeiswyr ar hyn o bryd. Serch hynny, mae'n bosibl y bydd ffotograffau o ymgeiswyr wrth ymyl ceir heddlu, o flaen gorsafoedd heddlu neu gyda brandiau heddlu eraill yn ymddangos mewn deunydd etholiad. Os bydd hyn yn digwydd, nid yw'n amlwg yn adlewyrchu unrhyw gymeradwyaeth gan yr Heddlu i'r ymgeisydd dan sylw. 

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ein protocol manwl, ar gael ar ein gwefan: 

Etholiad CHTh 2024 (dyfedpowys-pcc.org.uk).

 

DIWEDD

Rhagor o fanylion:

PCCElections2024@dyfed-powys.police.uk