27 Hyd 2020

Dros yr wythnosau nesaf, bydd preswylwyr o ardaloedd Ty Isha a Glanymor yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin, yn derbyn pecynnau atal troseddau am ddim a fydd yn anelu i atal troseddwyr a gwneud y ddwy gymuned yn fwy diogel.

Prynwyd y pecynnau atal trwy gyllid a sicrhawyd o Gronfa Safer Streets y Swyddfa Gartref gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn.

Bydd y cyllid o £195,673 a sicrhawyd gan Mr Llywelyn yn mynd tuag at fesurau y profwyd eu bod yn lleihau lefelau troseddu, a bydd yn cynnwys cyflogi dau Warden Cymunedol; prynu pecynnau SelectaDNA, cymorth i weithgaredd atal troseddau cymunedol, gwelliannau amgylcheddol a phecynnau atal troseddu cymunedol.

Mae pecynnau SelectaDNA a phecynnau cofrestr Beic yn ddau o'r pecynnau atal troseddau cymunedol a fydd yn cael eu dosbarthu i drigolion yn y cymunedau lleol dros yr wythnosau nesaf.

Mae'r pecynnau SelectaDNA yn becynnau marcio eiddo sy'n cynnwys fformiwla unigryw o DNA, olion UV a microdots, y gall pobl eu defnyddio i farcio eu heitemau gwerthfawr, fel y gall yr heddlu, os cânt eu dwyn, eu holrhain.

Yn yr un modd, mae'r pecynnau cofrestr beiciau'n cynnwys sticeri, marciau ffrâm a microdots i adnabod beiciau. Gall defnyddwyr ychwanegu disgrifiadau a lluniau i sicrhau, os bydd lladrad, y gall yr heddlu adnabod a dychwelyd eu beic yn hawdd trwy'r Cynllun BikeRegister.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys; “Rwy’n falch iawn bod y ddau becyn atal troseddau hyn wedi’u prynu drwy’r cyllid Safer Streets a sicrheais yn gynharach eleni. Gobeithio, wrth iddynt gael eu dosbarthu dros yr wythnosau nesaf, y gwelwn y byddant yn cael effaith gadarnhaol yn yr ardal. Mae troseddwyr yn gwybod mai DNA yw arf mwyaf pwerus yr heddlu, felly mae’n arf ymatal gwerthfawr.

“Rwyf wedi buddsoddi’n sylweddol yn ardaloedd Llanelli dros y blynyddoedd diwethaf gyda grantiau cymunedol a roddais ar gael yn ychwanegol at y system teledu cylch cyfyng newydd sydd ar waith ledled y dref. Bydd y pecynnau atal troseddau newydd hyn a brynwyd trwy'r cyllid Safer Streets yn adeiladu ymhellach ar fy ngwaith dros y blynyddoedd diwethaf a gobeithio y bydd y preswylwyr yn teimlo gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau.

Mae ardaloedd Tŷ Isha a Glanymor yn cael eu hystyried yn ddwy o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn Sir Gaerfyrddin yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Llywodraeth Cymru. Bydd yr arian a sicrhawyd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phob trosedd gaffaeliadol fel byrgleriaeth, dwyn cerbydau a lladrad o fewn yr ardaloedd a nodwyd.

Ychwanegodd y Comisiynydd Mr Llywelyn, “Mae sicrhau diogelwch trigolion yn flaenoriaeth i mi - mae pawb yn haeddu byw'n ddiogel, ac yn rhydd o niwed. Troseddau caffael yw'r troseddau y mae'r cyhoedd yn fwyaf tebygol o ddod ar eu traws, ac amcangyfrifir eu bod yn costio biliynau o bunnoedd i gymdeithas bob blwyddyn. Mae tystiolaeth gref y gellir atal y troseddau hyn trwy dactegau sydd naill ai'n dileu cyfleoedd i gyflawni trosedd neu'n gweithredu fel ataliad trwy gynyddu'r siawns y bydd troseddwr yn cael ei ddal. Edrychaf ymlaen yn awr at weithio'n agos gyda'r holl bartneriaid sydd wedi ein cefnogi gyda'n cais, i fynd i'r afael â'r troseddau hyn yn y ddwy ardal ac i sicrhau eu bod yn dod yn amgylcheddau mwy diogel i drigolion y gymuned.

DIWEDD

Rhagor o wybodaeth:

Gruff Ifan

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu: Gruffudd.ifan.OPCC@dyfed-powys.pnn.police.uk