16 Rhag 2020

Ddydd Mercher, 16 Rhagfyr 2020, lansiodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn gynllun grant bach y Gronfa Safer Streets, ar gyfer elusennau, sefydliadau a grwpiau cymunedol yn ardal Llanelli gyda'r nod o leihau troseddau caffael, a chreu amgylchedd mwy diogel o fewn cymunedau.

Mae cynllun grant bach y Gronfa Safer Streets, yn grant sydd ar gael yn dilyn cais llwyddiannus gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd i'r Swyddfa Gartref yn gynharach eleni, lle sicrhawyd bron i £200,000 i weithio gyda phartneriaid diogelwch cymunedol lleol yn Sir Gaerfyrddin i fynd i'r afael a throsedd yn ardaloedd Tŷ Isha a Glanymor yn Llanelli, gyda'r nod o wneud y ddwy gymuned yn fwy diogel.

Gan weithio mewn partneriaeth â Phartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel Sir Gaerfyrddin, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cynnig cyfle i elusennau, grwpiau gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn wardiau Glanymor 4 a Tyisha 3 yn Llanelli, wneud cais am grant bach o hyd at £2000 I ddatblygu prosiectau sy'n cael effaith uniongyrchol ar y ddwy gymuned.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, “Rwy’n falch iawn o gyhoeddi’r gronfa grant fach hon heddiw sy’n rhan o’r cynllun cyllido Safer Streets, a sicrheais yn gynharach eleni.

“Mae sicrhau diogelwch a thrigolion yn flaenoriaeth i mi - mae pawb yn haeddu byw’n ddiogel, ac yn rhydd o niwed.

“Troseddau caffael yw’r troseddau y mae’r cyhoedd yn fwyaf tebygol o ddod ar eu traws, ac amcangyfrifir eu bod yn costio biliynau o bunnoedd i gymdeithas bob blwyddyn. Mae tystiolaeth gref yn dangos y gellir atal y troseddau hyn trwy dactegau sydd naill ai'n dileu cyfleoedd i gyflawni trosedd neu'n gweithredu fel ataliad trwy gynyddu'r siawns y bydd troseddwr yn cael ei ddal.

“Rwyf wedi buddsoddi’n sylweddol yn yr ardal dros y blynyddoedd diwethaf gyda grantiau cymunedol a roddais yn ychwanegol at y system teledu cylch cyfyng newydd sydd ar waith ledled y dref. Bydd yr arian ychwanegol newydd hwn yn adeiladu ymhellach ar fy ngwaith dros y blynyddoedd diwethaf a gobeithio y bydd y preswylwyr yn teimlo gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau. ”

Mae ardaloedd Tŷ Isha a Glanymor yn cael eu hystyried yn ddwy o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn Sir Gaerfyrddin yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Llywodraeth Cymru. Bydd yr arian a sicrhawyd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r holl droseddau caffael fel byrgleriaeth, dwyn cerbydau a lladrad o fewn yr ardaloedd a nodwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig a Chadeirydd y Bartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel: “Mae’r Bartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel yn falch iawn o fod yn rhan o’r fenter hon i helpu ein preswylwyr i fod yn fwy diogel a theimlo’n fwy diogel, gan adeiladu ar ein gwaith parhaus yn y cymunedau hyn i fynd i'r afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

“Mae'r Bartneriaeth yn cynnwys partneriaid lleol sydd i gyd yn anelu at wneud Sir Gaerfyrddin yn fwy diogel, gan gynnwys yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, Prawf, Iechyd a'r Cyngor. Byddwn yn falch iawn o gefnogi sefydliadau lleol i'n helpu ni i gyd i gyflawni'r nod hwnnw, felly cysylltwch â ni gyda'ch syniadau y gellir eu cyflawni cyn diwedd mis Mawrth. "

Gellir gweld canllawiau cyllido a ffurflenni cais ar wefan Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys yma.

 

DIWEDD

Am ragor o wybodaeth:

Gruffudd Ifan

Gruffudd.ifan@dyfed-powys.pnn.police.uk