08 Ion 2021

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi cyhoeddi rhybudd i berchnogion cŵn eu bod yn wynebu cael eu herlyn os ydyn nhw'n methu â chadw eu cŵn dan reolaeth wrth fynd allan i gerdded mewn ardaloedd gwledig.

Daw ei rybudd yn dilyn adroddiadau am sawl digwyddiad diweddar lle mae cŵn wedi ymosod ar neu ladd anfieiliaid fferm mewn rhannau gwledig ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys.

O ganlyniad i'r digwyddiadau diweddar a'r pryderon cynyddol o fewn y gymuned Ffermio lleol, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi symud yn gyflym i drefnu cyfarfod gyda chynrychiolwyr yr NFU a thîm Trosedd Gwledig Dyfed-Powys a fydd yn cael ei gynnal ar 11 Ionawr 2021.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn; “Mae hwn yn gyfnod allweddol I’n cymunedau gwledig ni wrth i ffermwyr baratoi ar gyfer y tymor wyna, ac yng ngoleuni'r digwyddiadau diweddar, pryderus hyn, byddaf yn cyfarfod â chynrychiolwyr NFU o sawl ardal yn Nyfed-Powys, yn ogystal â'n Tîm Troseddau Gwledig ni yn yr Heddlu i geisio adnabod ffyrdd o weithio ar y cyd i fynd i'r afael â'r broblem.

“Mae angen i berchnogion cŵn gymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod cŵn yn cael eu cadw dan reolaeth wrth fynd allan i gerdded mewn ardaloedd gwledig, yn enwedig wrth i ni fynd i mewn i'r tymor wyna.

“Efallai y byddan nhw'n meddwl ei bod hi'n hwyl i redeg o amgylch anifeiliaid mewn caeau.

"Yn anffodus, nid dyma’r achos, ac mae'r anifeiliaid hyn yn aml yn cael eu dychryn, eu hanafu neu eu lladd o ganlyniad.

“Rydyn ni'n ddiolchgar i'r mwyafrif o gerddwyr cŵn cyfrifol yn ein cymunedau, ond rydyn ni’n awyddus I atgoffa perchnogion y dylai gael eu cadw ar dennyn bob amser o amgylch anifeiliaid fferm – mae hi’n drosedd caniatáu i'ch anifail anwes boeni, lladd neu boenydio defaid a'u hŵyn, ac anifieiliaid fferm eraill.

Dywedodd PC Esther Davies o Dîm Troseddau Gwledig Heddlu Dyfed-Powys; “Ers ffurfio’r Tîm Troseddau Gwledig ryw ddwy flynedd a hanner yn ôl, rydym wedi derbyn adroddiadau rheolaidd am gwn yn poenydio anifeiliaid fferm ledled yr heddlu. Mae'r rhain yn ddigwyddiadau sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn a gallant gael effaith ddinistriol ar ffermwyr a chymunedau gwledig.

“Rhaid i berchnogion cŵn gymryd cyfrifoldeb am eu cŵn a sicrhau eu bod yn cael eu cadw dan reolaeth bob amser. Os yw cŵn yn cael eu cerdded, boed hynny ar y ffordd, trwy gae neu ar lwybr troed, ac yn enwedig yn rhywle lle mae'n debygol y bydd anifeiliaid fferm, dylid eu cadw ar dennyn bob amser. Gellir, ac fe ddylid, osgoi digwyddiadau fel hyn. ”

DIWEDD

Rhagor o fanylion;

Gruff Ifan

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu

Gruffudd.ifan@dyfed-powys.pnn.police.uk