LLAIS CRYF SY’N DAL YR HEDDLU I GYFRIF

Helo – Fi yw Dafydd Llywelyn, eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Cefais fy ethol gan gyhoedd Dyfed-Powys i fod yn llais drosoch ac i’ch cadw’n ddiogel. Rwy’n gwrando arnoch, yn gosod y blaenoriaethau ar gyfer plismona ac atal trosedd, yn dal yr heddlu i gyfrif ac yn comisiynu gwasanaethau. Dywedwch wrtha i beth sydd angen arnoch i fod yn ddiogel.

Noder: Cyfrifoldeb fy rhagflaenydd, Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2012-16, oedd camau gweithredu a phenderfyniadau a wnaed cyn 12 Mai 2016.

Lansiwyd Cynllun Heddlu a Throseddu 27/03/2017:  Cafodd Cynllun yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2017-20121 ei lansio ar 27/03/2017, gael ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu.  Dilynwch y linc yma i ddarllen y Cynllun ac i weld beth yw fy mlaenoriaethau ar gyfer Dyfed-Powys yn ystod fy nhymor yn y swyddfa.

Yn cefnogi’r Cynllun Heddlu a Throseddu hwn mae Cynllun Trosglwyddo’r Prif Gwnstabl sy’n nodi’r modd y mae plismona’n cael ei drosglwyddo yn unol â blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a Throseddu.

Cyfarfod Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu 03/11/17: I unrhywun sydd yn dymuno defnyddio gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn ystod y cyfarfod Bwrdd Atebolrwydd am 10:00 ar Dachwedd y 3ydd yng Ngholeg Sir Benfro, a fyddech cystal a rhoi gwybod i SCHTh erbyn y 27ain o Hydref.

 

 

Christopher Salmon

Anhapus â’r heddlu neu fy swyddfa?

Rhowch wybod i’n Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus – byddan nhw’n cael ateb i chi.

Galwch 01267 226044

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Pob digwyddiad >

Dyddiadau ar gyfer cwrdd â’r Comisiynydd:

No events found

SUT YDW I’N GWNEUD?

No Performance Indicators found

Golwg ar fy holl ddangosyddion perfformiad >