Manylion Cyswllt Cyffredinol

 

Coronafeirws / COVID-19

Wrth i’r sefyllfa bresennol o ran yr haint coronafeirws/COVID-19 newid o ddydd i ddydd, er mwyn diogelwch a lles pawb, mae’n rhaid i ni addasu ein gwasanaethau. Er bod gennym yr adnoddau i aros yn weithredol a hygyrch, fel sefydliadau eraill, mae’n rhaid i ni addasu’r ffordd yr ydym yn gweithio yn ystod yr heriau amlwg sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd. Gan y bydd llawer o’n staff yn gweithio i ffwrdd o’n swyddfa, gofynnwn i chi:

Gadael neges pan fyddwch chi’n galw Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 01267 226440
Ni fydd modd i ni ateb galwadau’n uniongyrchol, ond byddwn ni’n ymateb i’ch neges cyn gynted â phosibl.

Anfon e-bost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk yn hytrach nag anfon llythyr atom.
Byddwn ni’n medru ymdrin ag e-byst yn gynt na llythyron.

Gwerthfawrogwn eich dealltwriaeth a’ch cefnogaeth yn ystod yr amser heriol hwn.

Noder: Nid ydym yn cynnal gwasanaeth wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Os fyddwch chi’n galw heibio i’n swyddfa, ni ddylech ddisgwyl cael eich gweld gan aelod staff.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh) wedi derbyn nifer o ymholiadau gan y cyhoedd mewn perthynas â’r haint Coronafeirws (COVID-19). Dymuna SCHTh gynghori pawb y gellir dod o hyd i ganllawiau mewn perthynas â’r haint Coronafeirws (COVID-19) ar y gwefannau a nodir isod. Dylid nodi hefyd bod angen i chi gyfeirio at y gwefannau hyn yn rheolaidd er mwyn darllen y wybodaeth ddiweddaraf a sicrhau eich bod chi’n cydymffurfio â chyngor y Llywodraeth:

  1. Gwefan Gov.uk - https://www.gov.uk/coronavirus
    Mae’r wefan hon yn cynnwys holl ganllawiau presennol y Llywodraeth, gan gynnwys: Sut i ddiogelu’ch hun ac eraill; Cyflogaeth a Chymorth Ariannol; Cau Ysgolion, Addysg a Gofal Plant; Busnesau a Sefydliadau Eraill; Gweithwyr Gofal Iechyd a Gofalwyr; Teithio; Sut mae’r haint Coronafeirws yn effeithio ar Wasanaethau Cyhoeddus; Sut Allwch Chi Helpu ac Achosion Coronafeirws (COVID-19) yn y DU.
  2. Gwefan y GIG - https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov)
    Mae’r wefan hon yn cynnwys: Cyngor i bawb; Cyngor i bobl sydd â risg uchel; Symptomau a beth i’w wneud a Gwybodaeth hunan ynysu.

Diolch am gymryd yr amser i ymgyfarwyddo â’r wybodaeth hon – arhoswch yn ddiogel a chymerwch ofal.

Cyfeiriad y Swyddfa

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
SCHTh
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn / e-bost

01267 226440

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Iau - 9:00yb i 5:00yp

Dydd Gwener - 9:00yb i 4:30yp

Digwyddiad ymgysylltu nesaf

Ein digwyddiadau nesaf: