Un o brif ddyletswyddau Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw cynhyrchu Cynllun Heddlu a Throseddu sy’n nodi’r cyfeiriad ar gyfer plismona am y pedair blynedd nesaf.

Fy ngweledigaeth gyffredinol ar gyfer 2021-25 yw cadw cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ddiogel, gan gynnal ymddiriedaeth a hyder yn ein heddlu ar system cyfiawnder troseddol yn ei chyfanrwydd.

Rhaid i’r cyhoedd fod yn ganolog i bopeth a wnawn a phob penderfyniad a wnawn. Mae darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein gweithredoedd a'n buddsoddiadau yn bwysig, a thrwy harneisio'r defnydd o dechnoleg a data i lunio ein gwasanaethau, rwy'n sicr y gellir gwneud gwelliannau pellach wrth sicrhau diogelwch ein hardal.

 

Fel yr Hyrwyddwr‘ Dioddefwyr ’lleol, mae’r gwasanaethau a ddarperir i ddioddefwyr yn flaenoriaeth a dylent fod wrth galon popeth a wna’r Heddlu a’r gwasanaeth cyfiawnder troseddol lleol yn ein hardal.

Rwyf am sicrhau nad yw cymunedau ac unigolion, yn enwedig y rhai mwyaf bregus, yn cael eu niweidio gan droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd gweithio mewn ffordd sy'n ceisio datrys problemau yn ein cymunedau yn sicrhau defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau.

Dim ond trwy gydweithio ar draws y sector cyhoeddus a chydag arbenigwyr pwnc yn ein gwasanaethau a gomisiynir y gellir darparu system gyfiawnder effeithiol. Rwy’n hyderus y bydd dull partneriaeth yn arwain at wasanaeth gwell, i chi’r cyhoedd.

 

Cynllun Heddlu a Throseddu 2021-2025

Cynllun Heddlu a Throseddu - fersiwn hawdd ei ddarllen 2021-2025

 

 

Cyfres Fideo Cynllun Heddlu a Throseddu

 

Rydym wedi creu cyfres o bedwar fideo wedi eu hanimeiddio sydd wedu cael eu cynhyrchu er mwyn cefnogi a chrynhoi Cynllun Heddlu a Throseddu 2021-2025 Dyfed-Powys y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn.

 

Ein Gweledigaeth

 

 

Blaenoriaeth 1

 

 

Blaenoriaeth 2

 

 

Blaenoriaeth 3

Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Mae fersiynau BSL ar gael o’r gyfres fideo yn ogystal:

 

Gweledigaeth

 

 

Blaenoriaeth 1: Cefnogi Dioddefwyr

 

 

Blaenoriaeth 2: Atal Niwed

 

 

Blaenoriaeth 3: System gyfiawnder fwy effeithiol