Manylion Cyswllt Cyffredinol

Wrth i’r sefyllfa o ran y coronafeirws/COVID-19 newid yn ddyddiol, er budd diogelwch a lles pawb, bu’n rhaid inni addasu ein gwasanaethau. Er bod gennym yr adnoddau i barhau’n weithredol a hygyrch, fel sefydliadau eraill, bu’n rhaid inni addasu’r ffordd yr ydym yn gweithio yn ystod yr heriau amlwg yr ydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Gan y bydd llawer o’n haelodau staff yn gweithio o bell ac nid yn ein swyddfa, gofynnwn ichi:

Adael neges llais pan fyddwch chi’n galw Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 01267 226440 Ni fydd modd inni ateb galwadau’n uniongyrchol, ond byddwn yn ymateb i’ch neges llais cyn gynted â phosibl.

Anfon e-bost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk yn hytrach na phostio llythyr atom Bydd modd inni ymdrin ag e-byst yn gynt na llythyron.

Gwerthfawrogwn eich dealltwriaeth a’ch cefnogaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Noder: Nid ydym yn darparu gwasanaeth wyneb yn wyneb ar hyn o bryd – os fyddwch chi’n ymweld â’n swyddfa, ni ddylech ddisgwyl cael eich gweld gan aelod staff.

 

Coronafeirws / COVID-19

Dymuna SCHTh gynghori pawb y gellir dod o hyd i ganllawiau mewn perthynas â’r haint Coronafeirws (COVID-19) ar y gwefannau a nodir isod. Dylid nodi hefyd bod angen i chi gyfeirio at y gwefannau hyn yn rheolaidd er mwyn darllen y wybodaeth ddiweddaraf a sicrhau eich bod chi’n cydymffurfio â chyngor y Llywodraeth:

  1. Gwefan Gov.uk - https://www.gov.uk/coronavirus
    Mae’r wefan hon yn cynnwys holl ganllawiau presennol y Llywodraeth, gan gynnwys: Sut i ddiogelu’ch hun ac eraill; Cyflogaeth a Chymorth Ariannol; Cau Ysgolion, Addysg a Gofal Plant; Busnesau a Sefydliadau Eraill; Gweithwyr Gofal Iechyd a Gofalwyr; Teithio; Sut mae’r haint Coronafeirws yn effeithio ar Wasanaethau Cyhoeddus; Sut Allwch Chi Helpu ac Achosion Coronafeirws (COVID-19) yn y DU.
  2. Gwefan y GIG - https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov)
    Mae’r wefan hon yn cynnwys: Cyngor i bawb; Cyngor i bobl sydd â risg uchel; Symptomau a beth i’w wneud a Gwybodaeth hunan ynysu.

Diolch am gymryd yr amser i ymgyfarwyddo â’r wybodaeth hon – arhoswch yn ddiogel a chymerwch ofal.

Cyfeiriad y Swyddfa

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
SCHTh
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn / e-bost

01267 226440

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Iau - 9:00yb i 5:00yp

Dydd Gwener - 9:00yb i 4:30yp

Digwyddiad ymgysylltu nesaf

Ein digwyddiadau nesaf: