Manylion Cyswllt Cyffredinol

Wrth i’r sefyllfa o ran y coronafeirws/COVID-19 newid yn ddyddiol, er budd diogelwch a lles pawb, bu’n rhaid inni addasu ein gwasanaethau. Er bod gennym yr adnoddau i barhau’n weithredol a hygyrch, fel sefydliadau eraill, bu’n rhaid inni addasu’r ffordd yr ydym yn gweithio yn ystod yr heriau amlwg yr ydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Gan y bydd llawer o’n haelodau staff yn gweithio o bell ac nid yn ein swyddfa, gofynnwn ichi:

Adael neges llais pan fyddwch chi’n galw Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 01267 226440 Ni fydd modd inni ateb galwadau’n uniongyrchol, ond byddwn yn ymateb i’ch neges llais cyn gynted â phosibl.

Anfon e-bost at opcc@dyfed-powys.police.uk yn hytrach na phostio llythyr atom Bydd modd inni ymdrin ag e-byst yn gynt na llythyron.

Gwerthfawrogwn eich dealltwriaeth a’ch cefnogaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Noder: Nid ydym yn darparu gwasanaeth wyneb yn wyneb ar hyn o bryd – os fyddwch chi’n ymweld â’n swyddfa, ni ddylech ddisgwyl cael eich gweld gan aelod staff.

 

Coronafeirws / COVID-19

Dymuna SCHTh gynghori pawb y gellir dod o hyd i ganllawiau mewn perthynas â’r haint Coronafeirws (COVID-19) ar y gwefannau a nodir isod. Dylid nodi hefyd bod angen i chi gyfeirio at y gwefannau hyn yn rheolaidd er mwyn darllen y wybodaeth ddiweddaraf a sicrhau eich bod chi’n cydymffurfio â chyngor y Llywodraeth:

  1. Gwefan Llyw.Cymru - Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU 
  2. Gwefan y GIG - Coronavirus (COVID-19) - NHS (www.nhs.uk)
    Mae’r wefan hon yn cynnwys: Cyngor i bawb; Cyngor i bobl sydd â risg uchel; Symptomau a beth i’w wneud a Gwybodaeth hunan ynysu.

Diolch am gymryd yr amser i ymgyfarwyddo â’r wybodaeth hon – arhoswch yn ddiogel a chymerwch ofal.

 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed - Powys yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn ni’n sicrhau ein bod ni’n ymateb yn eich dewis iaith ac ni fydd oedi mewn perthynas ag unrhyw ohebiaeth drwy’r Gymraeg.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn gweithredu swyddfa ddi-bapur ac o ganlyniad bydd unrhyw ddogfennaeth y byddwch yn ei ddarparu i ni yn cael ei sganio a’i huwchlwytho i’n systemau a’r ddogfen yn cael ei dinistrio’n ddiogel. Y mae hyn yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn gywir ac yn ddiogel, ond hefyd ei hadalw yn ôl y gofyn. Dylid osgoi cyflwyno dogfennau personol ‘gwreiddiol’ lle’n bosibl, fodd bynnag os byddwch yn gwneud hyn ni fyddant yn cael eu dinistrio/darnio heb eich caniatâd ysgrifenedig, dylech wneud hyn yn hollol glir yn eich gohebiaeth gyda ni er mwyn sicrhau ein bod yn ymwybodol o’ch dymuniad i ddogfen gael ei dychwelyd. Nodwch NA fyddwn fel rheol yn dychwelyd unrhyw ddogfennau oni bai y gwneir cais penodol i ni wneud hynny, a hynny dim ond os ydyw’n ddogfen ‘wreiddiol’ lle na fyddai modd cael un newydd.

 

I gael gwybodaeth ynghylch sut rydym yn ymdrin â’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar: opcc-privacy-notice-cym-feb-2021.pdf (dyfedpowys-pcc.org.uk)

Bydd dogfennaeth sy’n cynnwys eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rheoli yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

 

 

Cyfeiriad y Swyddfa

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
SCHTh
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn / e-bost

01267 226440

opcc@dyfed-powys.police.uk

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Iau - 9:00yb i 5:00yp

Dydd Gwener - 9:00yb i 4:30yp

Digwyddiad ymgysylltu nesaf

Ein digwyddiadau nesaf: