Heddlu Gwlad yr Iâ’n teithio dros 1,000 o filltiroedd i Gymru er mwyn dysgu am y system TCC newydd a’r camerâu adnabod rhifau ceir yn awtomatig ar draws ardal Dyfed-Powys

Yn amlwg, mae’r system teledu cylch cyfyng (TCC) sydd newydd ei hailosod ar draws ardal Dyfed-Powys yn destun cenfigen i’r byd plismona yn rhyngwladol – wrth i Heddlu Gwlad yr Iâ benderfynu teithio i Ddyfed-Powys fel rhan o’u prosiect i addasu, adnew…

26 Tachwedd 2019

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn treulio dau ddiwrnod ym Mhowys, yn cwrdd â chymunedau lleol ac yn ymgysylltu â nhw.

Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu’n cael eu hethol gan y cyhoedd er mwyn dal Prif Gwnstabliaid a gwasanaethau heddlu i gyfrif. Mae gan ymgysylltu rôl ganolog i’w chwarae o ran helpu’r Comisiynydd a’i dîm i gyflawni eu cyfrifoldebau ar gyfer cymuneda…

19 Tachwedd 2019

Y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu am glywed gan ddioddefwyr yn ystod Wythnos Cyfiawnder Adferol

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn gofyn i’r rheini sydd wedi profi buddion y broses cyfiawnder adferol ddod ymlaen a chymryd rhan mewn sgwrs ar-lein. Mae hefyd yn awyddus i glywed gan ddioddefwyr troseddau, sydd w…

15 Tachwedd 2019

Police and Crime Commissioner brings criminal justice partners together to focus on improving the experience for victims and witnesses

Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Dyfed-Powys yn dod ag uwch gynrychiolwyr asiantaethau cyfiawnder troseddol sy’n gweithredu yn Nyfed-Powys at ei gilydd er mwyn gwella’r ffordd y mae cyfiawnder yn cael ei gyflwyno a gwella’r gwasanaeth a roddir i…

11 Tachwedd 2019

Ymrwymiad Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, i fuddsoddi mewn pobl leol a gwella eu sgiliau, a pharhau i ddatblygu gweithlu’r dyfodol

Ymrwymiad Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, i fuddsoddi mewn pobl leol a gwella eu sgiliau, a pharhau i ddatblygu gweithlu’r dyfodol Dafydd Llywelyn oedd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf yng Nghymru i gyflogi prenti…

04 Tachwedd 2019

Cydnabod Cynllun Cadetiaid Heddlu Cymru Gyfan

Dathlwyd gwaith gwirfoddolwyr a chadetiaid yr heddlu mewn Cynhadledd Plismona Ieuenctid Cymru Gyfan, a gynhaliwyd gan Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Hwn oedd y tro cyntaf i'r pedwar heddlu yng Nghymru - Dyfed-Powys, Gwen…

01 Tachwedd 2019