Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn asesu’r heddlu’n annibynnol. Rwy’n ymateb i’r asesiadau hyn.

Yn eu hasesiad diweddaraf o Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PEEL) (2023/25) o Heddlu Dyfed-Powys, fe wnaethant y dyfarniadau canlynol:

 

 

 

 

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma: Heddlu Dyfed-Powys - HMICFRS (justiceinspectorates.gov.uk)

 

Chwefror

 • Effaith recriwtio a chadw ar y system cyfiawnder troseddol

  Dydd Iau 15 Chwefror 2024

 • Arolygiad ar y cyd o'r ymateb aml-asiantaeth i gam-drin ac esgeuluso plant ym Mhowys

  Dydd Iau 01 Chwefror 2024

Rhagfyr

 • Diwallu anghenion dioddefwyr yn y system cyfiawnder troseddol

  Dydd Mawrth 19 Rhagfyr 2023

 • Uwch Gwyn y Gynghrair Cyfiawnder Troseddol - Adran 60

  Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

 • Canfanteision Rhywiol Plant gan Grwpiau

  Dydd Gwener 08 Rhagfyr 2023

Tachwedd

 • PEEL 2023–25: Arolygiad o Heddlu Dyfed-Powys

  Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023

Hydref

Medi

 • Archwiliad o ba mor effeithiol yw gwasanaethau heddlu o ran defnyddio arfau saethu.

  Dydd Llun 04 Medi 2023

Gorffennaf

 • Rheoli troseddwyr terfysgol yn sgil ymosodiadau terfysgol

  Dydd Iau 20 Gorffennaf 2023

 • Perfformiad yr Heddlu: Cael Gafael ar y Sefyllfa

  Dydd Gwener 07 Gorffennaf 2023

Mehefin

 • Cyflwr Plismona: Asesiad Blynyddol 2022 o Blismona yng Nghymru a Lloegr

  Dydd Gwener 09 Mehefin 2023

Mai

 • Archwiliad i ba mor dda mae’r heddlu a’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yn mynd i’r afael â cham-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant ar-lein

  Dydd Mercher 31 Mai 2023

Ebrill

 • Arolygiad o ba mor dda y mae'r Heddlu yn mynd i'r afael â Thrais Ieuenctid Difrifol

  Dydd Gwener 28 Ebrill 2023

Mawrth

 • Werthoedd a Diwylliant mewn gwasanaethau tân ac achub

  Dydd Iau 30 Mawrth 2023

Chwefror

 • Sut mae’r heddlu’n ymateb i ddioddefwyr cam-drin rhywiol pan mae’r dioddefydd o leiafrif ethnig ac o bosibl mewn perygl o gam-drin ar sail anrhydedd: Adroddiad ar uwch-gŵyn Prosiect Cynhwysiant Cwm Tees

  Dydd Mercher 01 Chwefror 2023

Rhagfyr

 • Archwiliad i ba mor dda y mae’r heddlu ac asiantaethau eraill yn defnyddio fforensig digidol yn eu hymchwiliadau

  Dydd Iau 01 Rhagfyr 2022

Tachwedd

 • Archwiliad o fetio, camymddwyn a chasineb at wragedd yn y gwasanaeth heddlu

  Dydd Mercher 02 Tachwedd 2022

Medi

 • Ymateb yr heddlu i fwrgleriaeth, lladrad a throseddau chwilfrydig eraill

  Dydd Mawrth 27 Medi 2022

Awst

 • Arolygiad 2021/22 o Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL)

  Dydd Iau 18 Awst 2022

 • Cam-drin domestig a gyflawnir gan aelodau’r heddlu: Adroddiad ar uwch-gŵyn y Ganolfan Cyfiawnder Menywod

  Dydd Mercher 17 Awst 2022

Gorffennaf

 • Effaith y pandemig COVID-19 ar y system cyfiawnder troseddol – adroddiad cynnydd

  Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2022

 • Arolygiad Thematig ar y Cyd o Drefniadau Amlasiantaethol gyfer Diogelu'r Cyhoedd (MAPPA)

  Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022

Ebrill

 • Archwiliad thematig ar y cyd o ymateb yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron i drais – Cam dau

  Dydd Gwener 08 Ebrill 2022

Mawrth

 • Cyflwr Plismona: Asesiad Blynyddol 2021 o Blismona yng Nghymru a Lloegr

  Dydd Iau 10 Mawrth 2022

Rhagfyr

 • Diweddariad: Gweithredu Argymhellion o Uwch Gŵyn Heddlu – Rhannu Data Heddlu ar gyfer Dibenion Mewnfudo

  Dydd Iau 02 Rhagfyr 2021

Tachwedd

 • Archwiliad thematig ar y cyd o’r daith cyfiawnder troseddol ar gyfer unigolion ag anhwylderau ac anghenion iechyd meddwl

  Dydd Mercher 17 Tachwedd 2021

Hydref

 • Defnydd yr heddlu o fesurau amddiffynnol mewn achosion sy'n ymwneud â thrais yn erbyn menywod a merched

  Dydd Gwener 08 Hydref 2021

Medi

 • Adroddiad Sbotolau Adolygiad o Dwyll: Amser i Ddewis

  Dydd Mercher 22 Medi 2021

 • Ymateb yr heddlu i drais yn erbyn menywod a merched

  Dydd Gwener 17 Medi 2021

Awst

 • Archwiliad thematig ar y cyd o ymateb yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron i drais – Cam un

  Dydd Mercher 11 Awst 2021

Gorffennaf

 • Gyfrinachedd a rennir: Crynodeb o’r ffordd y mae asiantaethau gorfodi’r gyfraith yn defnyddio cudd-wybodaeth sensitif

  Dydd Iau 29 Gorffennaf 2021

 • Gyflwr Plismona: Asesiad Blynyddol o Blismona yng Nghymru a Lloegr 2020

  Dydd Mercher 21 Gorffennaf 2021

 • Niwro-amrywiaeth yn y system cyfiawnder troseddol: Adolygiad o dystiolaeth

  Dydd Iau 15 Gorffennaf 2021

 • Adroddiad interim: Archwiliad i ba mor effeithiol mae’r heddlu’n ymgysylltu â menywod a merched

  Dydd Mercher 07 Gorffennaf 2021

Mehefin

 • Plismona cam-drin domestig yn ystod y pandemig

  Dydd Mercher 23 Mehefin 2021

Mai

 • Uwch-gŵyn Hestia ar ymateb yr heddlu i ddioddefwyr caethwasiaeth modern

  Dydd Mercher 26 Mai 2021

 • Achos Pryder PEEL mewn perthynas ag unplygrwydd data trosedd

  Dydd Gwener 07 Mai 2021

Ebrill

 • Gwasanaethau’r ddalfa mewn amgylchedd COVID-19

  Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021

 • Plismona yn y pandemig – Ymateb yr heddlu i’r pandemig coronafeirws yn ystod 2020

  Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021

 • Parth: Pa mor effeithiol mae’r heddlu’n ymdrin â phrotestiadau

  Dydd Mercher 07 Ebrill 2021

Mawrth

 • Parth: Archwiliad o effeithiolrwydd Unedau Rhanbarthol Troseddu

  Dydd Mercher 24 Mawrth 2021

Chwefror

 • Defnydd anghymesur o rymoedd yr heddlu – Sbotolau ar stopio a chwilio a’r defnydd o rym

  Dydd Gwener 26 Chwefror 2021

Ionawr

 • Parth: Uwch-gwyn yr heddlu - rhannu data'r heddlu ar gyfer dibenion mewnfudo

  Dydd Mercher 27 Ionawr 2021

 • Parthed: Mechnïaeth cyn cyhuddo a rhyddhau dan ymchwiliad

  Dydd Llun 11 Ionawr 2021

Awst

 • Archwiliad o blismona'r ffyrdd yn Lloegr a Chymru

  Dydd Llun 24 Awst 2020

Gorffennaf

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Tachwedd

Medi

Gorffennaf

 • GR 181/2019: Strategaeth Genedlaethol Ddrafft ar gyfer Plismona Twyll i'w Adolygu

  Dydd Iau 18 Gorffennaf 2019

Mehefin

Mai

Ionawr

Gorffennaf

Mawrth

Rhagfyr

Tachwedd

 • Assessiad AHEM PEEL: Effeithlonrwydd yr Heddlu 2017 Ymateb

  Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017

Mawrth

Tachwedd

Awst

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Gorffennaf

Chwefror

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mai

Ebrill

Mawrth

Ionawr

Gorffennaf

Mehefin

Mawrth

Rhagfyr