Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Dyfed Powys yn darparu’r fforwm i ddwyn partneriaid allweddol ac uwch gynrychiolwyr asiantaethau Cyfiawnder Troseddol sy’n gweithredu o fewn Dyfed-Powys ynghyd i alluogi cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth. Mae'r Bwrdd yn gyfrifol ac yn atebol am y gwasanaeth a ddarperir i'r dioddefwyr a'r tystion, cyflawni’r targedau cyfiawnder troseddol yn y maes hwn, a gwelliannau o ran darparu cyfiawnder a sicrhau hyder y cyhoedd.

Gweledigaeth Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Dyfed Powys yw gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y system cyfiawnder troseddol yn Nyfed Powys, gan gynnwys gwella'r profiad ar gyfer dioddefwyr a thystion, a meithrin hyder yn y system yn ei chyfanrwydd.

Meysydd blaenoriaeth ar gyfer ffocws y Bwrdd yn ystod 2017/2018 yw:

 1. Gwella gwasanaethau i ddioddefwyr a thystion. I gynnwys:
  • Dioddefwyr sy’n cael eu cam-drin yn y cartref a rôl Llysoedd sy’n Arbenigo mewn Trais yn y Cartref
  • Bodlonrwydd dioddefwyr
 2. Hygyrchedd ac effeithiolrwydd y system cyfiawnder troseddol. I gynnwys:
  • Llysoedd Ieuenctid
 3. Rheoli troseddwyr

Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Dyfed-Powys yn cynnwys partneriaid allweddol ac uwch gynrychiolwyr asiantaethau cyfiawnder troseddol sy’n gweithredu o fewn ardal Dyfed-Powys. Mae'r aelodaeth yn cynnwys;

 • Comisiynydd Heddlu a Throseddu - Dafydd Llywelyn
 • Y Tîm Troseddwyr Ifanc - Rheolwr Gwasanaethau
 • Gwasanaeth Cefnogi Dioddefwyr - Rheolwr Rhanbarthol
 • Cynrychiolydd Cymdeithas Prif Swyddogion Heddlu Dyfed Powys – Y Prif Gwnstabl Cynorthwyol
 • Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi - Clerc y Dirprwy Ustus
 • Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol – Y Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron - Dirprwy Brif Erlynydd y Goron
 • Cwmni Adfer Cymunedol Cymru – Y Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi – Uwch Gynrychiolydd
 • Gwasanaeth Tystion Llys Cymru – Y Rheolwr
 • Cynrychiolydd Amddiffyn
 • Cynrychiolydd Hywel Dda – Pennaeth Datblygu Partneriaeth Strategol i Fwrdd Iechyd Hywel Dda
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - i’w cadarnhau
 • Y Cyfarwyddwr Comisiynu (Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu)
 • Cymorth i Ddioddefwyr – Rheolwr Cysylltu Cymru