Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Dyfed Powys yn darparu’r fforwm i ddwyn partneriaid allweddol ac uwch gynrychiolwyr asiantaethau Cyfiawnder Troseddol sy’n gweithredu o fewn Dyfed-Powys ynghyd i alluogi cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth. Mae'r Bwrdd yn gyfrifol ac yn atebol am y gwasanaeth a ddarperir i'r dioddefwyr a'r tystion, cyflawni’r targedau cyfiawnder troseddol yn y maes hwn, a gwelliannau o ran darparu cyfiawnder a sicrhau hyder y cyhoedd.

Gweledigaeth Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Dyfed Powys yw gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y system cyfiawnder troseddol yn Nyfed Powys, gan gynnwys gwella'r profiad ar gyfer dioddefwyr a thystion, a meithrin hyder yn y system yn ei chyfanrwydd.

Blaenoriaethau’r Bwrdd ar gyfer 2019/2020 yw:

 1. Iechyd Meddwl, gan gynnwys:
  • Brysbennu Stryd
  • Concordat Gofal Mewn Argyfwng
 2. Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
 3. Cod Ymarfer i Ddioddefwyr

Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Dyfed-Powys yn cynnwys partneriaid allweddol a chynrychiolwyr uwch asiantaethau cyfiawnder troseddol sy’n gweithredu yn ardal Dyfed-Powys. Mae aelodau’n cynnwys:

 • Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
 • Rheolwr Gwasanaeth y Tîm Troseddau Ieuenctid
 • Rheolwr Cytundebau Cymorth i Ddioddefwyr Cymru
 • Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfiawnder Troseddol: Heddlu Dyfed-Powys
 • Cynrychiolydd Cymdeithas Prif Swyddogion Heddlu Dyfed-Powys: Y Prif Gwnstabl Cynorthwyol
 • Dirprwy Glerc Ynad Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi
 • Prif Weithredwr Cynorthwyol y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
 • Dirprwy Brif Erlynydd y Goron Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru: Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi
 • Rheolwr Gwasanaeth Tystion Llys Cymru
 • Pennaeth Trosedd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi Cymru
 • Pennaeth Datblygu Partneriaethau Strategol Bwrdd Iechyd Hywel Dda
 • Llywodraethwr Carchar Abertawe
 • Cynrychiolydd Cyfreithiwr yr Amddiffyniad