22 Mai 2020

Yr wythnos hon mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi gwahodd sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol i gynnig am arian ychwanegol i'w cynorthwyo gyda chostau cysylltiedig â COVID 19.

Ar 2 Mai, cyhoeddodd y Llywodraeth becyn cymorth gwerth £76 miliwn i sicrhau bod y rhai mwyaf bregus mewn cymdeithas yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt yn ystod y pandemig. Roedd hyn yn cynnwys cyllid i helpu goroeswyr cam-drin domestig a'u plant trwy ddarparu mwy o leoedd diogel, llety a mynediad at wasanaethau cymorth yn ystod y pandemig.

Yr wythnos hon, mae'r llywodraeth wedi rhannu manylion y cronfeydd hyn, ynghyd â'r canllawiau gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd (CHTh).

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn; “Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, rwy’n awyddus i sicrhau diogelwch yr holl ddioddefwyr yn ystod yr amser digynsail hwn, ond yn benodol rwy’n cydnabod y peryglon y mae dioddefwyr cam-drin domestig a rhywiol yn eu hwynebu, a nad yw eu cartref o reidrwydd yn lle diogel yn ystod lockdown.

“Rwy’n gweithio gyda darparwyr yr wyf yn eu comisiynu ar hyn o bryd i sicrhau eu bod yn gallu ymgeisio am y cyllid gofynnol. Hoffwn yn awr wahodd unrhyw sefydliadau nad wyf yn eu hariannu ar hyn o bryd, sy'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol, i gynnig am arian ychwanegol i'w cynorthwyo gyda chostau cysylltiedig â Covid 19.

“Mae canllawiau manwl ar gael isod. Os ydych chi am gyflwyno cais am y cyllid hwn, defnyddiwch y templed a ddarperir fel rhan o'r canllaw a'i ddychwelyd i'm swyddfa trwy'r cyfeiriad e-bost isod erbyn diwedd y dydd, ddydd Llun 1af Mehefin 2020.

“Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â fy nhîm os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os ydych am drafod yr arian sydd ar gael. Cysylltwch ag Alison Perry, Cyfarwyddwr Comisiynu, trwy OPCC@dyfed-powys.pnn.police.uk ”

 

Canllawiau

  1. Gwasanaethau cenedlaethol Cam-drin Domestig:

Mae'r Swyddfa Gartref bellach wedi cyhoeddi'r canllawiau ar gyfer cronfa gwerth £2 filiwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig. Bydd y gronfa wedi'i hanelu at:

  • Sefydliadau sy'n darparu gwasanaeth cenedlaethol (h.y. yn cynnwys Lloegr a / neu Gymru gyfan).
  • Sefydliadau lle mae'r dioddefwyr a gefnogir wedi'u gwasgaru'n ddaearyddol iawn dros sawl ardal CHTh, a / neu dim un ardal CHTh yw'r sylfaen glir ar gyfer mwyafrif y dioddefwyr.
  • Sefydliadau ymbarél neu ail haen.
  • Sefydliadau sy'n meithrin gallu, neu sy'n cefnogi sefydliadau eraill i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n cefnogi'r heddlu yn eu hymateb i gam-drin domestig. Mae hefyd yn cynnwys y rhai sy'n cefnogi awdurdodau lleol neu gyrff statudol eraill.

Gellir dod o hyd i fanylion yma.

 

  1. Gwasanaethau lleol Cam-drin Domestig:

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder hefyd wedi lansio rhan arall o'r cyllid cam-drin domestig, sy'n cynnwys:

  • £ 10 miliwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig sydd eisoes wedi'u comisiynu gan CHTh; a
  • £ 5 miliwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig nad ydynt yn cael eu comisiynu ar hyn o bryd gan CHTh.

Gellir dod o hyd i fanylion yma.