28 Gor 2020

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi llwyddo i sicrhau cyllid o £195,673 o Gronfa Safer Streets y Swyddfa Gartref i weithio gyda phartneriaid diogelwch cymunedol lleol yn Sir Gaerfyrddin i fynd i’r afael â throseddu yn ardaloedd Tŷ Isha a Glanymor yn Llanelli, gyda’r nod o wneud y ddwy gymuned yn fwy diogel.

Nod y Gronfa Safer Streets yw atal troseddau sy'n difetha cymunedau ac yn achosi trallod i ddioddefwyr rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Mae ardaloedd Tŷ Isha a Glanymor yn cael eu hystyried yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig yn Sir Gaerfyrddin yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Llywodraeth Cymru. Bydd yr arian a sicrhawyd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phob trosedd gaffaeliadol fel lladrata a dwyn cerbydau.

Bydd yr arian yn mynd tuag at fesurau y profwyd eu bod yn torri lawr ar drosedd, a bydd yn cynnwys cyflogi dau Warden Cymunedol; prynu citiau SelectaDNA, cymorth gweithgaredd atal troseddau cymunedol, gwelliannau amgylcheddol a chitiau Atal Troseddu Cymunedol.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, “Rwyf wrth fy modd gyda’r cyhoeddiad bod y Swyddfa Gartref wedi cefnogi ein cais ‘Safer Streets’ ar gyfer ardal Llanelli, mae hyn yn newyddion hynod gadarnhaol i drigolion cymunedau Tŷ Isha, Glanymor a'r ardal gyfagos. Rwyf wedi buddsoddi'n sylweddol yn yr ardal dros y blynyddoedd diwethaf gyda grantiau cymunedol a roddais yn ychwanegol at y system teledu cylch cyfyng newydd sydd ar waith ledled y dref. Bydd yr arian ychwanegol newydd hwn yn adeiladu ymhellach ar fy ngwaith dros y blynyddoedd diwethaf a gobeithio y bydd y preswylwyr yn teimlo gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau.

Mae sicrhau diogelwch trigolion yn flaenoriaeth i mi - mae pawb yn haeddu byw'n ddiogel, ac yn rhydd o niwed. Troseddau caffael yw'r troseddau y mae'r cyhoedd yn fwyaf tebygol o ddod ar eu traws, ac amcangyfrifir eu bod yn costio biliynau o bunnoedd i gymdeithas bob blwyddyn. Mae tystiolaeth gref y gellir atal y troseddau hyn trwy dactegau sydd naill ai'n dileu cyfleoedd i gyflawni trosedd neu'n gweithredu fel ataliad trwy gynyddu'r siawns y bydd troseddwr yn cael ei ddal. Edrychaf ymlaen yn awr at weithio'n agos gyda'r holl bartneriaid sydd wedi ein cefnogi gyda'n cais, i fynd i'r afael â'r troseddau hyn yn y ddwy ardal ac i sicrhau eu bod yn dod yn amgylcheddau mwy diogel i drigolion y gymuned. ”

Y partneriaid cyflenwi allweddol yw Cyngor Tref Llanelli, Cyngor Sir Caerfyrddin, Cymdeithas Tai Pobl a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin. Bydd yr holl bartneriaid yn aelodau o'r grŵp llywio a fydd yn gyfrifol am oruchwylio'r prosiect, gan sicrhau bod y gweithredu'n amserol, yn effeithlon, a bod cynnydd yn cael ei fonitro'n agos.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Tref Llanelli, y Cynghorydd Shahana Najmi, “Rwy’n croesawu’n fawr y cyhoeddiad am y cais llwyddiannus gan gyllid Safer Streets ar gyfer wardiau Glanymor a Thy Isha. Bydd y gwelliannau a fydd yn cael eu galluogi trwy'r prosiect hwn yn cael effaith sylweddol yn y ddwy ward gymunedol.”

Dywedodd yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cymunedau Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Cefin Campbell: “Rwy’n falch iawn ein bod wedi llwyddo i dderbyn yr arian hwn a fydd yn gwneud cyfraniad enfawr i’n gwaith parhaus yn y cymunedau hyn.

“Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n agos iawn gyda'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Dyfed-Powys yn ogystal â phartneriaid eraill i fynd i'r afael â'r materion trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y maes hwn, ac yn benodol fel rhan o'n cynlluniau adfywio uchelgeisiol ar gyfer y Ward Ty Isha.

“Ein nod yw trawsnewid yr ardal i greu cymuned fywiog a diogel lle mae pobl eisiau byw; a bydd y cyllid hwn yn ein helpu gyda'r cynlluniau uchelgeisiol hyn. Mae'n newyddion gwych mewn gwirionedd - ac yn hwb amserol i'n cymunedau. ”

DIWEDD