30 Tach 2023

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn edrych ymlaen at gyhoeddi cyfleoedd i aelodau’r gymuned ymuno â’r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa (ICV), menter hollbwysig sydd â’r nod o ddiogelu hawliau a lles carcharorion yn nalfa’r heddlu.

Mae’r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, sy’n gonglfaen i’n hymrwymiad i dryloywder ac atebolrwydd, yn dibynnu ar wirfoddolwyr ymroddedig sy’n ymweld â dalfeydd yr heddlu yn ddirybudd, ddydd neu nos, i sicrhau bod hawliau carcharorion yn cael eu cynnal a bod eu llesiant yn cael ei ddiogelu.

Cyfrifoldebau Allweddol Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd:

  • Cynnal ymweliadau dirybudd â gorsafoedd heddlu lleol mewn parau.
  • Darparu gwiriad annibynnol ar les carcharorion.
  • Asesu’r amodau ar gyfer cadw carcharorion.
  • Codi unrhyw bryderon neu faterion a arsylwyd yn ystod ymweliadau.

Mae'r gwirfoddolwyr gwyliadwrus hyn yn chwarae rhan hanfodol wrth gynnal y safonau uchaf o blismona trwy gynnig persbectif diduedd ar y driniaeth a'r amodau a brofir gan unigolion yn y ddalfa. Mae’r materion a godwyd gan ein Hymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn cael eu hystyried yn ofalus gan yr Heddlu, a darperir diweddariadau rheolaidd i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn yn annog aelodau o’r gymuned o gefndiroedd amrywiol i ystyried ymuno â’r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa.

Dywedodd CHTh Dafydd Llywelyn: “Mae’r Cynllun Gwirfoddolwyr Annibynnol yn ased gwerthfawr wrth gynnal uniondeb ein Heddlu. Trwy ein cynlluniau gwirfoddoli rydym yn ymdrechu i feithrin ymddiriedaeth rhwng y gymuned a gorfodi'r gyfraith.

“Mae Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod hawliau carcharorion yn cael eu hamddiffyn, a bod amodau mewn ardaloedd dalfeydd o’r safon uchaf. Drwy ymuno â’r cynllun hwn, gall aelodau’r gymuned gyfrannu’n weithredol at gynnal system cyfiawnder troseddol deg, cyfiawn ac atebol.

Sut i Gymryd Rhan:

I'r rhai sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am ddod yn Ymwelydd Annibynnol â'r Ddalfa, ewch i'n tudalennau gwirfoddoli ar ein gwefan lle gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses ymgeisio.

Fel arall, gallwch gysylltu â'r Swyddfa drwy e-bost: OPCC@dyfed-powys.police.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 20 Rhagfyr 2023.

DIWEDD

Rhagor o fanylion:

OPCC.Communication@dyfed-powys.police.uk