14 Tach 2023

Mae canolfan heddlu newydd Heddlu Dyfed-Powys yn Nafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin wedi ennill gwobr ‘ystâd ansawdd uchel’ genedlaethol.

Mae Gwobrau Cenedlaethol Ystadau’r Heddlu (NPEG) yn wobr flynyddol sy’n rhoi cyfle i heddluoedd yn y DU arddangos ansawdd eu gwaith wrth ddarparu ystâd heddlu sy’n berthnasol ac yn briodol, sy’n dangos gwerth da am arian ac sy’n bleserus yn esthetig.

Yng ngwobrau eleni a gynhaliwyd yn gynharach yr hydref hwn, enillodd Heddlu Dyfed-Powys y Wobr Prosiect neu Adnewyddu (£5M ac uwch) am adeiladu ystâd newydd yr Heddlu yn Nafen.

Mae'r adeilad gwerth £18.6m, a agorodd ei ddrysau ym mis Mai eleni, wedi cael sgôr rhagoriaeth BREEAM, am ei nodweddion cynaliadwy sy'n cynnwys gosodiad pŵer solar ffotofoltäig i leihau ôl troed carbon yr adeilad; cyfleuster cynaeafu dŵr glaw a chyfleusterau gwefru ceir trydan.

Yn ogystal â chartrefi dalfa newydd gyda deunaw cell, mae rhai adrannau a chyfleusterau arbenigol wedi'u lleoli yn y ganolfan blismona newydd yn ogystal â swyddogion ymateb lleol.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn: “Mae’n bleser gen i gyhoeddi bod ein Gorsaf Heddlu newydd yn Nafen, Llanelli wedi’i hanrhydeddu â gwobr ystad fawreddog o ansawdd uchel yn ystod yr wythnosau diwethaf.

“Mae’r adeilad newydd hwn wedi bod yn fuddsoddiad sylweddol sydd wedi darparu canolfan blismona fodern, gynaliadwy sy’n addas i’r diben a dalfa sy’n bodloni anghenion a disgwyliadau plismona modern.

“Mae’r cyflawniad hwn yn tanlinellu ein hymrwymiad i ddarparu cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd nid yn unig yn bodloni’r safonau amgylcheddol uchaf ond sydd hefyd yn gwella effeithiolrwydd cyffredinol ein gwasanaeth plismona.

“Mae’r acolâd yn destament i ymdrechion cydweithredol ein tîm Ystadau ymroddedig a phartneriaid sydd wedi gweithio’n ddiflino dros y blynyddoedd diwethaf i greu seilwaith cynaliadwy, blaengar a fydd yn gwasanaethu ein cymuned am flynyddoedd i ddod.

“Mae’r gydnabyddiaeth hon yn adlewyrchiad balch o’n hymrwymiad parhaus i ragoriaeth mewn plismona.”

Dywedodd y Prif Gwnstabl Richard Lewis: “Rwy’n falch bod y ganolfan blismona newydd yn Nafen, Llanelli wedi’i hanrhydeddu â’r wobr hon.

“Mae’n adeiladwaith ynni effeithlon a chynaliadwy ac mae’r ddalfa yn gyfleuster o’r radd flaenaf a fydd yn codi’n sylweddol safon y gofal a ddarperir i garcharorion.

“Llongyfarchiadau i CHTh Mr Dafydd Llywelyn a’r tîm prosiect cyfan am ddarparu’r cyfleuster i safon mor uchel sydd wedi arwain at ennill y wobr hon.”

DIWEDD

Gwybodaeth bellach:

OPCC.Commuication@dyfed-powys.police.uk

Pressoffice@dyfed-powys.police.uk

Llun 1: (Chwith i’r Dde): CHTh Dafydd Llywelyn, Heddwyn Thomas (Pennaeth Ystadau), Prif Arolygydd Richard Hopkins, Prif Gwnstabl Richard Lewis

Atodiad PDF: Detholiad o ddelweddau yn ystod camau amrywiol y gwaith adeiladu.

Picture 1: (L/R): PCC Dafydd Llywelyn, Heddwyn Thomas (Head of Estates), Chief Inspector Richard Hopkins, Chief Constable Richard Lewis

Picture 1: (L/R): PCC Dafydd Llywelyn, Heddwyn Thomas (Head of Estates), Chief Inspector Richard Hopkins, Chief Constable Richard Lewis