Ariannu Cymunedol y Comisiynydd

Mae’r Cynllun Heddlu a Throseddu’n nodi blaenoriaethau’r Comisiynydd, ynghyd â manylion ynglŷn â sut y bydd y rhain yn cael eu mesur. Er mwyn cefnogi’r cynllun, mae’r Comisiynydd wedi nodi ei ymagwedd tuag at gomisiynu gwasanaethau a’r canlyniadau ar gyfer cymunedau Dyfed-Powys.

Yn y gorffenol, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi gwobrwyo grantiau i nifer o grwpiau ar draws cymunedau ardal Dyfed-Powys. Os oes gennych ddiddordeb yn yr hyn y mae prosiectau wedi'u hariannu yn eich cymuned, cliciwch ar y dolenni isod.

 

Cyllid 2022/23 y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer Gwasanaethau Cefnogi Dioddefwyr Cam-drin Domestig neu Trais Rhywiol

Yn ystod 2022/23, mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cadarnhau y bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr yn gallu gwneud cais am £15.7 miliwn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau sy’n cefnogi’r rhai sydd wedi profi cam-drin domestig (DA) neu drais rhywiol (SV) a £3.75 miliwn pellach ar gyfer rolau Ymgynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol a Domestig.

Am y tro cyntaf, bydd y cyllid hwn yn cael ei ddarparu yn flynyddol tan ddiwedd 2024/25.

Er mwyn cael mynediad at y cyllid hwn, mae'n ofynnol i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gwblhau asesiadau o anghenion er mwyn rhoi'r darlun diweddaraf i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder o anghenion lleol. Mae hyn yn cynnwys:

  • dyraniad cyllid sydd wedi ei glustnodi at DA/SV. Dylai'r asesiad gwmpasu anghenion 22/23 a bydd unrhyw arian a ddyrennir yn cael ei wneud yn flynyddol.
  • dyraniad cyllid ar gyfer 100 o swyddi Ymgynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol a Domestig ychwanegol i'w recriwtio yn 22/23. Lle caiff swyddi eu recriwtio yn 22/23, bydd cyllid yn cael ei warantu yn 23/24 a 24/25.

Nid oes angen i sefydliadau fod yn elusen gofrestredig, yn sefydliad corfforedig elusennol, nac yn fenter gymdeithasol i fod yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn. Fodd bynnag, rhaid iddynt ddarparu gwasanaethau cymorth sydd â’r diben o helpu dioddefwyr SV neu DA i ymdopi ag effeithiau trosedd, a, chyn belled ag y bo modd, adfer ar ôl y niwed y maent wedi’i brofi.

Mae arweiniad manwl ar gael isod. Os dymunwch gyflwyno cais am y cyllid hwn, defnyddiwch y templed a ddarparwyd a'i ddychwelyd i’r Swyddfa drwy'r e-bost isod erbyn diwedd y dydd ddydd Gwener 29 Ebrill 2022.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod y cyllid sydd ar gael. Cysylltwch ag Alison Perry, Cyfarwyddwr Comisiynu a Phartneriaethau, drwy OPCC@dyfed-powys.police.uk .

PCC Guidance for funding

Provider needs assessment template

 

Cynllun Grant Bach y Gronfa Safer Streets

 

Grant yw cynllun grant bach y Gronfa Safer Streets sydd ar gael o ganlyniad i gais llwyddiannus gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys i’r Swyddfa Gartref. O fewn y prif gynnig y mae rhaglen grantiau bach, sy’n anelu i leihau troseddau meddiangar a gwneud preswylwyr i deimlo’n fwy diogel ar draws 2 ward arbennig yn Llanelli.

 

Gan gydweithio â Phartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel Sir Gaerfyrddin, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n cynnig y cyfle i elusennau, grwpiau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy’n gweithio ar brosiectau yn wardiau Glan-y-môr 2 a Thyisha 2 yn Llanelli YN UNIG I ymgeisio am grant o hyd at £2000.

 

Lawrlwythwch y Canllawiau Grant i gael rhagor o wybodaeth. Mae'r Ffurflen Gais hefyd ar gael i'w lawrlwytho yma.

 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Jessica Williams ar 01267 226095

Grantiau blaenorol