Etholwyd Dafydd Llywelyn yn un o ddau Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn etholiad 2016, ac ef yw CHTh Heddlu Dyfed-Powys. Mae’r Heddlu’n gyfrifol am dros hanner tirwedd Cymru, ac yn ystod etholiadau CHTh, pleidleisiodd dros 49% o’r ardal – y nifer mwyaf o bob ardal heddlu.

Mae Dafydd yn gyn-Brif Dadansoddydd Cudd-wybodaeth, a bu’n gweithio yn adran gudd-wybodaeth yr heddlu am flynyddoedd lawer cyn symud i Brifysgol Aberystwyth yn 2014 er mwyn darlithio mewn Troseddeg. Mae ei yrfa wedi rhoi cryn fewnwelediad iddo i faterion plismona craidd, yn ogystal â dealltwriaeth o’r hyn y mae’r cyhoedd eisiau o’r gwasanaeth.

Dafydd yw Arweinydd Portffolio Arweinyddiaeth yr Heddlu CCHTh, ac mae’n gobeithio y bydd ei ddiddordeb brwd mewn Arweinyddiaeth a Strategaeth Gorfforaethol yn ddylanwad cadarnhaol ar Heddlu Dyfed-Powys, y staff a’r gwasanaeth mae’n darparu.

Mae Dafydd wedi ail-fuddsoddi mewn TCC a gweithgareddau atal, ac mae e wedi gwrthod penodi dirprwy.

Mae Dafydd yn siaradwr Cymraeg rhugl, yn ddyn teulu gyda 5 o blant, ac mae’n mwynhau pob math o chwaraeon, ond mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn dilyn tîm pêl droed Cymru adref a thramor.

Y cyflog ar gyfer Comisiynydd a Throseddu Dyfed-Powys yw £66,300 y flwyddyn. Gosodir y cyflog hwn yn genedlaethol gan yr Ysgrifennydd Cartref ar argymhellion y Corff Adolygu Uwch-swyddogion