Mae’r Cynllun Heddlu a Throseddu’n nodi blaenoriaethau’r Comisiynydd, ynghyd â manylion ynglŷn â sut y bydd y rhain yn cael eu mesur. Er mwyn cefnogi’r cynllun, mae’r Comisiynydd wedi nodi ei ymagwedd tuag at gomisiynu gwasanaethau a’r canlyniadau ar gyfer cymunedau Dyfed-Powys.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, heddiw wedi lansio rhaglen gyllido lle bydd grantiau o rhwng £5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae Dafydd Llywelyn yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal â’r sectorau cyhoeddus a phreifat, ar gyfer prosiectau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch cymunedau lleol. Byddem hefyd yn annog sefydliadau i weithio ar y cyd.

Rhaid i brosiectau llwyddiannus adlewyrchu blaenoriaethau allweddol y Comisiynydd ar gyfer cymunedau Dyfed-Powys: cadw ein cymunedau’n ddiogel, diogelu’r rhai agored i niwed, amddiffyn ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol, a chysylltu gyda chymunedau. Ceir manylion pellach ynghylch pob blaenoriaeth o fewn Cynllun Heddlu a Throseddu’r Comisiynydd.

 

Dywedodd Mr Llywelyn: “Drwy’r cylch cyllido diwethaf, cefnogwyd nifer o brosiectau amrywiol sydd wir wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Rydw i felly’n falch iawn o fod yn gallu cynnig y cyfle cyllido cyffrous hwn unwaith eto. Rwyf yn edrych ymlaen at ddarllen y ceisiadau newydd a darganfod pa wahaniaeth y gallai’r cyllid hwn ei wneud o fewn ein cymunedau.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24ain Mai 2019. Gallwch weld y canllawiau cyllido a’r ffurflenni yma

Canllawiau Cyllido

Ffurflen Gais

Yn y gorffenol, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi gwobrwyo grantiau i nifer o grwpiau ar draws cymunedau ardal Dyfed-Powys. Os oes gennych ddiddordeb yn yr hyn y mae prosiectau wedi'u hariannu yn eich cymuned, cliciwch ar y dolenni isod.

 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Jessica Williams ar 01267 226095

Grantiau blaenorol